En kvinna droppar doftolja i en ljuslampa som ska sprida värme och väldoft.

Doftoljor är en typ av kemisk produkt som kan innehålla farliga ämnen. Om du säljer kemiska produkter måste du ha koll på vilka regler som gäller för dina produkter.

Kort om reglerna för kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Om du ska tillverka, importera eller sälja kemiska produkter måste du ha koll på vilka kemikalieregler som gäller och kontrollera att dina produkter följer kraven i lagstiftningen. Reglerna är till för att dina produkter ska vara säkra att hantera, både för den som använder dem och för miljön.

Vad är en kemisk produkt?

I kemikalielagstiftningen gör man skillnad på kemiska produkter och varor. En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. Även bekämpningsmedel, som myggmedel eller ogräsmedel, samt doftljus, våtservetter, djurschampo, tassalva och eteriska oljor räknas som kemiska produkter. Tänk på att ämnen och blandningar som har tillverkats av råvaror från naturen också räknas som kemiska produkter.

Exempel på varor är leksaker, kläder, batterier, möbler och hemelektronik. Även förpackningar är varor.

Kort om reglerna för varor.

Flaskor med tändvätska, spolarvätska, lampolja och liknande produkter i en butikshylla.

Tändvätska, spolarvätska, lampolja och liknande produkter är exempel på kemiska produkter.

Företagen har ansvar

De flesta kemiska produkter får säljas utan godkännande eller tillstånd från någon myndighet. Det är du som säljer produkterna som har ansvar för att dina produkter uppfyller alla krav i lagstiftningen och att de är säkra att använda. Generellt sett är kraven mer omfattande för dig som tillverkar eller importerar kemiska produkter från ett land utanför EU/EES, jämfört med om du säljer vidare produkter från en leverantör inom EU/EES. Alla som säljer produkter ansvarar för att reglerna följs, det gäller även om du köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Därför behöver du ta reda på vilka regler som gäller för just din produkt och tänk på att en produkt ofta omfattas av flera olika regelverk samtidigt.

Det finns ämnen som är förbjudna eller som inte får finnas över vissa halter i kemiska produkter. I många fall gäller olika gränsvärden beroende på vilken typ av produkt det är, till exempel finns haltgränser för toluen i lim och metanol i spolarvätska. Du behöver därför ha koll på vad dina produkter innehåller så att du kan säkerställa att de följer de gränsvärden som finns.

Kom ihåg att även råvaror som kommer från naturen kan ha farliga egenskaper, vissa kan till exempel ge upphov till allergiska reaktioner eller vara giftiga. Ämnen och blandningar framställda av råvaror från naturen omfattas av kemikalieregler på samma sätt som industriellt framställda råvaror.

För att ta reda på om det finns några förbud eller haltgränser som gäller för ämnen i din produkt behöver du titta i flera olika regelverk, eftersom det inte finns en samlad förbudslista. Förbud och haltgränser finns till exempel i EU-gemensamma regelverk som Reach- och POPs-förordningen, men också i regler som bara gäller här i Sverige.

Som hjälp för att ta reda på om ett ämne är reglerat inom EU kan du söka efter information i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas sökverktyg för EU:s kemikalielagstiftning, EUCLEF.

Här hittar du sökverktyget EUCLEF på Echas webbplats. Länk till annan webbplats.

Här hittar du information om regler som endast gäller i Sverige.

Läs mer om hur du kan hålla koll på innehållet i dina kemiska produkter.

Märkning

Du kan behöva märka förpackningen till en kemisk produkt med information om produktens innehåll, farliga egenskaper och hur den ska hanteras. Syftet med märkningen är dels att den som ska använda produkten ska kunna göra det säkert, dels att skydda miljön. Du ska använda de standardiserade fraser och symboler som finns i reglerna i CLP-förordningen.

Här kan du läsa mer om märkning av enligt CLP-förordningen.

Vilken information som ska ingå i märkningen beror på vilka farliga ämnen som ingår i produkten och hur den klassificeras. Att klassificera innebär att man identifierar produktens hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Här kan du läsa mer om klassificering enligt CLP-förordningen.

Utöver märkningskraven i CLP kan det även finnas märkningskrav i andra regler som bara gäller specifika produkttyper, till exempel bekämpningsmedel, rengöringsmedel och vissa färger.

Säkerhetsdatablad

Om produkterna ska användas yrkesmässigt behöver du lämna ytterligare information till dina kunder i form av ett säkerhetsdatablad. I bladet ska det finnas mer detaljerad information om produktens innehåll, farliga egenskaper och hur den kan användas säkert på arbetsplatsen. Reglerna om när ett säkerhetsdatablad ska lämnas och vilken information som ska finnas i bladet finns i Reach-förordningen.

Här kan du läsa mer om säkerhetsdatablad.

För produkter som säljs i Sverige ska både märkningen och säkerhetsdatabladet vara på svenska.

Produktregistret

Om du tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige, eller sätter ditt eget varumärke på en produkt, måste du anmäla din verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Om den totala volymen är minst 100 kg per produkt och år behöver du också anmäla produkterna till produktregistret.

Här kan du läsa mer om anmälan till produktregistret.

Reach-registrering

Innan du importerar produkter från ett land utanför EU/EES kan du behöva registrera de ämnen som produkten består av hos Echa. Det gäller om du importerar minst 1 ton per ämne och år. Även du som tillverkar ämnen behöver registrera. I registreringen ska du lämna uppgifter om ämnets egenskaper och du ska redovisa hur ämnet kan användas på ett säkert sätt. Ju större mängd och ju allvarligare faror, desto mer omfattande information behöver du lämna. Företag som registrerar samma ämne måste samarbeta och lämna in vissa uppgifter gemensamt.

Här kan du läsa mer om Reach-registrering.

Klassificerings- och märkningsregistret

Som tillverkare eller importör kan du behöva anmäla uppgifter om ämnenas klassificering och märkning till Echas klassificerings- och märkningsregister.

Här kan du läsa mer om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret.

Giftinformationscentraler

Du som tillverkar eller importerar kemiska produkter som klassificeras som farliga kan behöva lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning vid olyckor. Du lämnar uppgifterna via Echas inlämningsportal. Här i Sverige är det Giftinformationscentralen som ska ha tillgång till uppgifterna.

Här kan du läsa mer om att lämna uppgifter till Giftinformationscentraler.

För vissa typer av produkter krävs det tillstånd eller godkännande från en myndighet innan du får sälja dem.

Godkännande av bekämpningsmedel

Myggmedel, desinfektionsmedel och medel mot ogräs är exempel på bekämpningsmedel. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som är till för att skydda växter eller växtprodukter, medan biocidprodukter är alla andra bekämpningsmedel.

Om du vill sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige måste produkten oftast först vara godkänd av oss på Kemikalieinspektionen. Om produkten inte är godkänd kan du själv behöva ansöka om ett godkännande. Ett medel godkänns bara om det är godtagbart ur hälso- och miljösynpunkt. Godkända bekämpningsmedel får ett fyrsiffrigt registreringsnummer och en behörighetsklass som visar vem som får köpa och använda produkten. I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns uppgifter om vilka bekämpningsmedel som är godkända i Sverige.

Gå till Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

I vissa fall får en biocidprodukt säljas utan godkännande under tiden de verksamma ämnena i produkten är under utvärdering i EU:s granskningsprogram. Det gäller till exempel vissa hand- och ytdesinfektionsmedel. Om du säljer biocidprodukter inom EU ska också någon i leverantörskedjan finnas med på den så kallade artikel 95-listan. Annars får inte produkten säljas, även om den är godkänd.

För att få sälja växtskyddsmedel måste du ha gått en särskild utbildning och fått ett utbildningsbevis. Här kan du läsa mer om utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel.

Läs mer om reglerna för bekämpningsmedel.

Tillstånd enligt Reach-förordningen

Även för produkter som inte är bekämpningsmedel kan du behöva ansöka om tillstånd. Det gäller om du ska sälja eller använda produkter som innehåller ämnen som finns på tillståndslistan i Reach-förordningen. Du söker tillstånd hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. I vissa fall kan du utnyttja en leverantörs tillstånd, i så fall måste du anmäla det till Echa.

Läs mer om tillstånd enligt Reach-förordningen.

Tillstånd för överlåtelse

Om du ska sälja vissa särskilt farliga kemiska produkter, som exempelvis akut giftiga produkter som märks med faropiktogrammet Dödskalle, kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Särskilt farliga kemiska produkter får bara säljas till yrkesmässiga användare eller till privatpersoner som har tillstånd.

Läs mer om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter.


Tänk på att det även finns regler som gäller produktens förpackning. Till exempel ska den vara hållbar så att innehållet inte kan läcka ut och förpackningen får inte ha en form eller en dekor som kan locka barn. För att undvika förväxling får förpackningen heller inte efterlikna livsmedel eller kosmetika.

För vissa produkter som du säljer till allmänheten ska du se till att förpackningen har barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Läs mer om förpackningskraven i CLP-förordningen.

För en del produkter kan det också finnas särskilda förpackningskrav, exempelvis för lampoljor och grilltändvätskor samt för engångskapslar med flytande tvättmedel.

Det är viktigt att förvara kemiska produkter på rätt sätt för att minska risken för olyckor eller farliga kemiska reaktioner. Därför finns det regler för förvaring av kemiska produkter. Reglerna gäller dig som säljer eller hanterar kemiska produkter i din yrkesmässiga verksamhet.

Förvaring av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga måste förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Hälsofarliga kemiska produkter måste du dessutom förvara så att de är svåråtkomliga för små barn, särskilt om förpackningarna är små och lätta att hantera. De ska dessutom förvaras väl avskilda från livsmedel.

Om du säljer särskilt farliga kemiska produkter som kräver tillstånd ska de förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem, till exempel i låst skåp eller bakom disk.

Bestämmelserna finns i 2 kap. 3-6 §§, Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7.

Information om förvaring i märkning och säkerhetsdatablad

Om produkten har ett säkerhetsdatablad ska det finnas rekommendationer för säker hantering och lagring av produkten, bland annat i avsnitt 7: ”Hantering och lagring”. Reglerna om vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla finns i bilaga II till Reach-förordningen.

Läs mer om säkerhetsdatablad.

Även i märkningen på förpackningen kan det finnas skyddsangivelser som anger hur produkten ska förvaras, till exempel ”Förvaras på väl ventilerad plats”. Reglerna om vad märkningen ska innehålla finns i CLP-förordningen.

Läs mer om märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen.

Regler hos andra myndigheter

Det finns fler regler om förvaring och lagring av kemiska produkter hos andra myndigheter.

Arbetsmiljöverket

Reglerna om säker förvaring av kemiska produkter på arbetsplatsen, till exempel om förvaringsskåp, samförvaring, invallning och skyltning finns hos Arbetsmiljöverket.

Läs mer om skyltning, förvaring och behållare hos Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats..

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regler om hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats..

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har bestämmelser vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner och lösa behållare.

Läs mer hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Du kan behöva betala administrativa avgifter för att anmäla, registrera eller ansöka om tillstånd för din produkt. Avgifterna varierar, till exempel är verksamhetsanmälan till produktregistret avgiftsfri medan avgiften för produktanmälan baseras på antalet produkter och den årliga volymen. För dig som behöver ansöka om godkännande för bekämpningsmedel kan avgifterna bli höga. Avgifterna framgår av respektive lagstiftning. Det kan också tillkomma ytterligare kostnader om du behöver utföra analyser, tester eller andra studier för att få fram underlag till registreringar och ansökningar.

Hur stora kostnaderna blir kan bero på hur stort ditt företag är, vilken typ av produkt det gäller, vilka volymer det rör sig om och vilken roll du har i leverantörskedjan. Ofta blir kostnaderna större för dig som är tillverkare eller importör jämfört med dig som enbart är återförsäljare.

Det är mycket att hålla koll på för dig som vill sälja kemiska produkter. Börja arbetet i god tid innan du planerar att släppa ut din produkt på marknaden. Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för just din produkt och tänk på att en produkt ofta omfattas av flera olika regelverk samtidigt.

Se till att du har rutiner för att ställa krav på dina leverantörer, så att de produkter du köper in uppfyller kemikaliereglerna.

Här hittar du tips på hur du kan ställa kemikaliekrav vid inköp av kemiska produkter.

Om du själv saknar kompetens eller möjlighet att se till att dina produkter uppfyller alla krav enligt reglerna rekommenderar vi att du tar hjälp av till exempel en branschförening eller en konsult.

Kemikalieinspektionen eller kommunen kan komma och inspektera ditt företag. Vid inspektionen kontrollerar vi bland annat om dina produkter är rätt märkta och om du har anmält ditt företag och dina produkter till produktregistret. Om du inte följer reglerna kan du bli anmäld för misstänkt brott eller behöva betala en miljösanktionsavgift.

Om din produkt inte uppfyller kraven i reglerna behöver du se till att bristerna åtgärdas innan du får sälja den.

Läs mer om hur Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag.

Det finns många olika regelverk för kemiska produkter. Här har vi listat några av de vanligaste reglerna att hålla koll på för dig som säljer kemiska produkter. All lagstiftning inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde finns samlad på sidan Lagar och regler.

CLP-förordningen (EU) 1272/2008

I CLP-förordningen finns regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter som släpps ut på marknaden. Här hittar du också reglerna om anmälan till Echa:s klassificerings- och märkningsregister och regler om att lämna uppgifter för giftinformation.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen.

Reach-förordningen (EU) 1907/2006

I Reach-förordningen finns regler om förbud, haltgränser och krav på tillstånd för olika ämnen. Här finns också reglerna om registrering av ämnen till Echa samt bestämmelser om säkerhetsdatablad.

Här kan du läsa mer om Reach-förordningen.

Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (EU) 648/2004

Här finns regler för tvätt- och rengöringsmedel, till exempel särskilda informationskrav om produkternas innehåll. Det finns också regleringar för tensider och fosfater som kan finnas i produkterna.

Här kan du läsa mer om reglerna för tvätt-och rengöringsmedel.

Färgdirektivet 2004/42/EG

I färgdirektivet finns gränsvärden för hur mycket flyktiga organiska föreningar (VOC) som får finnas i vissa typer av färger och lacker. Det finns också särskilda märkningskrav för sådana produkter.

Här kan du läsa mer om reglerna i färgdirektivet.

Förordningen om fluorerade växthusgaser (EU) 517/2014

I den så kallade f-gasförordningen finns förbud mot att sälja vissa typer av produkter som innehåller fluorerade växthusgaser. Det finns också särskilda märkningskrav för de produkter som får säljas.

Här kan du läsa mer om f-gasförordningen.

Förordningen om långlivade organiska föroreningar (EU) 2019/1021

I den så kallade POPs-förordningen finns förbud mot att tillverka, sälja och använda långlivade organiska föroreningar i kemiska produkter. De förbjudna ämnena har särskilt allvarliga miljöfaror, de bryts inte ner i miljön och de sprids globalt.

Här kan du läsa mer om POPs-förordningen.

Leksaksdirektivet 2009/48/EG

Här finns regler för till exempel målarfärg, modellera och smink för barn. Eftersom produkterna är avsedda att användas av barn gäller strängare kemikaliekrav för dessa produkter än för andra kemiska produkter.

Här kan du läsa mer om regler för leksaker.

Biocidförordningen (EU) 528/2012

I biocidförordningen finns regler om godkännande av biocidprodukter och verksamma ämnen. Här finns även krav på särskild märkning av biocidprodukter.

Här kan du läsa mer om regler för biocidprodukter.

Växtskyddsmedelsförordningen (EU) 1107/2009

I växtskyddsmedelsförordningen finns regler om godkännande av växtskyddsmedel och verksamma ämnen. Här finns även krav på särskild märkning.

Här kan du läsa mer om regler för växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel

Här finns svenska regler om bekämpningsmedel, till exempel märkningskrav, utbildningsbevis, behörighetsklasser och undantag från EU-bestämmelser.

Här hittar du föreskriften KIFS 2022:3 om bekämpningsmedel.

Övriga regler

Det finns även ett antal unika svenska regler för kemiska produkter som endast gäller i Sverige. I förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer finns reglerna om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter respektive anmälan till produktregistret.

Vi har också nationella regler om begränsningar och förbud för vissa ämnen i kemiska produkter. Exempel på det är flytande propplösare och klorerade lösningsmedel. Dessa regler finns i förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Här kan du läsa mer om regler som endast gäller i Sverige.


Senast uppdaterad 15 maj 2024