Vägen framåt genom en grönskande allé.

EU:s kemikaliestrategi – för hållbar miljö och hälsa

Innehållsförteckning:

Den europeiska kemikaliestrategin är en långsiktig plan för att snabba på utfasningen av de skadligaste kemikalierna i samhället. Samtidigt vill EU främja utvecklingen av hållbara alternativ till skadliga ämnen. Kemikaliestrategin ger därmed viktiga förutsättningar för att vi ska kunna uppnå vårt svenska miljömål Giftfri miljö.

EU:s kemikaliestrategi syftar till att stärka kemikalielagstiftningen i EU för att ta itu med allvarliga miljö- och hälsoproblem. De skadligaste kemikalierna och onödig användning av farliga kemikalier ska fasas ut. Samtidigt vill EU att strategin ska främja innovation och därmed även stärka den europeiska industrins globala konkurrenskraft. Sektorer och områden som nämns specifikt är bland annat byggmaterial, textilier, koldioxidsnål rörlighet, batterier, vindturbiner och förnybara energikällor. Kemikaliestrategin är en del av Den europeiska gröna given, vilket är ett brett paket av strategier och åtgärder gällande klimat, miljö och hållbarhet.

Mer information om EU:s kemikaliestrategi finns på Europeiska rådets webbplats. Länk till annan webbplats.

Strategin ligger i linje med såväl de Globala målen för hållbar utveckling inom FN:s Agenda 2030 samt det svenska nationella miljömålet Giftfri miljö. Giftfri miljö är ett av de svenska miljömålen som ligger till grund för Kemikalieinspektionens verksamhet. I den senaste fördjupade utvärderingen av Giftfri miljö betonas betydelsen av EU:s kemikaliestrategi och dess genomförande som en förutsättning för att uppnå målet Giftfri miljö.

Läs mer om miljömålet Giftfri miljö.

Läs mer om Agenda 2030.

Sverige och Kemikalieinspektionen har bidragit till framtagandet av EU:s kemikaliestrategi, bland annat genom en nationell expert som arbetat med strategin vid EU-kommissionen. Vi har också stöttat den svenska regeringen med underlag, analyser och skriftliga inspel under arbetet med strategin. Nu när strategin är på plats har vi på Kemikalieinspektionen en viktig roll i det pågående arbetet med att utveckla och förstärka EU:s kemikalieregler. Bland annat har vi en nationell expert i kommissionen för att stödja den fortsatta processen. Vi kontrollerar också efterlevnaden av reglerna i Sverige genom att bedriva prövning och tillsyn.

Strategi med 80 åtgärder

Totalt innehåller EU:s kemikaliestrategi omkring 80 åtgärder, varav 56 ska genomföras fram till 2024. Utöver att påskynda utfasningen av farliga ämnen vill kommissionen stimulera innovation, förbättra skyddet mot farliga ämnen och öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoegenskaper. Kemikaliestrategin innehåller åtgärder som rör hormonstörande ämnen, farliga ämnen i varor inklusive i varor som importeras till EU, svårnedbrytbara kemikalier som exempelvis PFAS. Strategin innehåller även åtgärder för att främja giftfri återvinning av material och att bättre hantera kombinationseffekter av olika kemikalier.

EU-förordningar som förstärks

Ett konkret exempel på hur EU:s kemikaliestrategi verkar är CLP-förordningen Länk till annan webbplats. som handlar om att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter som exempelvis lim, rengöringsmedel och målarfärg. Bland annat införs fyra nya klasser av farliga kemikalier i lagstiftningen tillsammans med kriterier för att identifiera dessa. De nya klasserna ska vara grunden för att identifiera ämnen som

  • har hormonstörande egenskaper för människors hälsa
  • har hormonstörande egenskaper för miljön
  • är ämnen och blandningar som är långlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande
  • är ämnen och blandningar som är långlivade, mobila och toxiska eller mycket långlivade och mycket mobila.

Identifieringen av ämnen under de nya klasserna är grunden för att snabbare och effektivare kunna fasa ut användningen av dessa farliga ämnena, i första hand i kemiska produkter och varor. Utfasningen kommer att ske genom generella förbud mot användning av sådana ämnen i Reach-förordningen och i annan lagstiftning. Andra lagstiftningar som kommer att förstärkas och utvecklas som följd av EU:s kemikaliestrategi är de som avser förpackningsmaterial, rengöringsmedel, leksaker och kosmetika.

Två principer för att fasa ut farliga ämnen

I kemikaliestrategin förstärker EU ett förebyggande angreppssätt: hellre förebygga giftiga kemikalier redan på designstadiet än att försöka kontrollera dem när de redan är ute på marknaden. En annan princip som introduceras i strategin är att generellt förbjuda användningen av de skadligaste kemikalierna, och endast göra undantag om de är nödvändiga för skyddet av människors hälsa, säkerhet eller för att samhället ska fungera. De nya principerna är tänkta att föras in i bland annat Reach-förordningen och CLP-förordningen.

Senast uppdaterad 6 februari 2024