Pågående remisser och remissvar

Innehållsförteckning:

Här hittar du de senaste pågående remisserna från oss. och remissvaren som vi lämnat till regeringen eller andra myndigheter.

Aktuella remisser

Just nu finns det inga aktuella remisser.

Remissvar och andra skrivelser från Kemikalie­inspek­tionen

Remissvar 2024

13 juni
Kemikalieinspektionens remissvar om skrivelsen Styrmedel för CCS och CCU (PDF 126 kB) , 126.2 kB.

15 maj
Kemikalieinspektionens remissvar om delbetänkande Nya regler om cybersäkerhet SOU 2024:18 (PDF 195 kB) , 194.5 kB.

6 maj
Kemikalieinspektionens remissvar om betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72) (PDF 170 kB) , 169.2 kB.

25 april
Kemikalieinspektionens remissvar om Boverkets förslag till införandet av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader (PDF 125 kB) , 124.8 kB.

25 april
Kemikalieinspektionens remissvar om betänkandet Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet, del 1 och 3 (SOU 2024:11) (PDF 125 kB) , 125.1 kB.

11 april
Kemikalieinspektionens remissvar om betänkandet Förändring genom försök från Försöksverksamhetskommittén (SOU2023:94) (PDF 143 kB) , 142.6 kB.

4 april
Kemikalieinspektionens remissvar om Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8) (PDF 126 kB) , 125.8 kB.

27 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets skrivelse Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning (PDF 145 kB) , 144.9 kB.

20 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på rättsakter inom ramen för initiativet ”Ett ämne, en bedömning” (PDF 234 kB) , 233.2 kB.

7 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om Ds 2024:1 Ändrade regler om tillsyn m.m. över Totalförsvarets forskningsinsinstitut (PDF 124 kB) , 123.6 kB.

22 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om en utvidgad insamling och utlämning av djurhälsodata (PDF 127 kB) , 127.1 kB.

14 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets skrivelse Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall (PDF 156 kB) , 156 kB.

24 januari
Kemikalieinspektionens remissvar om ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) (PDF 187 kB) , 186.3 kB.

24 januari
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast (PDF 179 kB) , 178.7 kB.

Remissvar 2023

15 november
Kemikalieinspektionens synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet (PDF 150 kB) , 149.1 kB.

10 november
Kemikalieinspektionens remissvar om ansökan om myggbekämpning under 2024 i Forshaga kommun (PDF 57 kB) , 56.5 kB.

26 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om En inre marknad för digitala tjänster – Kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39) (PDF 141 kB) , 140.3 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på förordning om cirkularitetskrav för fordon (PDF 214 kB) , 213.2 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG) (PDF 235 kB) , 149.1 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till direktiv om markhälsa och resiliens (PDF 149 kB) , 149.1 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens synpunkter på regeringens forskningspolitik (PDF 213 kB) , 213 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s kvicksilverförordning (2017/852) (PDF 197 kB) , 196.7 kB.

18 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet (PDF 254 kB) , 253.8 kB.

20 september
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen (PDF 150 kB) , 149.6 kB.

20 september
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel (PDF 156 kB) , 155.5 kB.

20 september
Kemikalieinspektionens remissvar om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik COM (2023) 402 (PDF 123 kB) , 122.9 kB.

13 september
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian om författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning (PDF 162 kB) , 162 kB.

30 augusti
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel (PDF 314 kB) , 313.5 kB.

1 augusti
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall (PDF 56 kB) , 55.9 kB.

5 juli
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till direktiv om styrkande och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden – Green claims (PDF 131 kB) , 130.7 kB.

28 juni
Kemikalieinspektionens remissvar på departementsskrivelsen - En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier (PDF 121 kB) , 120.7 kB.

7 juni
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens patentpaket och tillhörande konsekvensanalyser PDF 122 kB) , 121.3 kB.

25 maj
Kemikalieinspektionens remissvar om en inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2) (PDF 165 kB) , 164.4 kB.

10 maj
Kemikalieinspektionens remissvar om Europaparlamentets och rådets förordning (KOM (2023) 98) om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller digital märkning av EU-gödselprodukter (PDF 207 kB) , 206.5 kB.

10 maj
Kemikalieinspektionens Remissvar om Promemoria med förslag till författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och nära våtmark (PDF 204 kB) , 204.1 kB.

26 april
Remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial - European Critical Raw Materials Act (PDF 179 kB) , 178.8 kB.

22 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (PDF 218 kB) , 217.4 kB.

13 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PDF 254 kB) , 253.5 kB.

1 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på revidering av rådets direktiv 98/98/24/EC och Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/37/EC gällande gränsvärden för bly och dess oorganiska föreningar och diisocyanater (PDF 130 kB) , 129.2 kB.

16 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets skrivelse Grovavfall och farligt avfall, KN2023/00159 (PDF 118 kB) , 117.6 kB.

15 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43) (PDF 99 kB) , 98.3 kB.

7 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens, Ju2022/03499 (PDF 117 kB) , 116.6 kB.

1 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till revidering av ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), prioämnesdirektivet (2008/105/EC) och grundvattendirektivet (2006/118/EC) (PDF 139 kB) , 138 kB.

Tidigare remissvar

För att få tillgång till tidigare remissvar, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 18 juni 2024