Referrals and comments

Content:

This page lists referrals for comments sent out by the Swedish Chemicals Agency and consultations responses and opinions provided by us to the Government or other authorities.

Current referrals for comments

No current referrals at present.

Our consultations responses to the Swedish Government and other authorities

Remissvar 2021

8 december
Remissvar om Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen (PDF 146 kB) , 145.3 kB.

13 oktober
Remissvar om Naturvårdsverkets skrivelse Avfallskoder för litium-jonbatterier samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall (PDF 99 kB) , 98.3 kB.

13 oktober
Remissvar om betänkandet En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (PDF 121 kB ) , 120.6 kB.

11 oktober
Remissvar om Klimaträttsutredningens slutbetänkande SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (PDF 417 kB) , 416.4 kB.

29 september
Remissvar om Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av Klimatrapporteringsförordningen (PDF 512 kB) , 511.5 kB.

27 september
Remissvar om Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas (PDF 548kB) , 547.8 kB.

22 september
Remissvar om betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (PDF136 kB) , 135.2 kB.

1 september

Remissvar om förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet (COM(2021) 346 final) , 228.2 kB.

26 augusti
Remissvar om betänkandet Använd det som fungerar (PDF 251 kB) , 251 kB.

26 augusti
Remissvar om betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter (PDF 209 kB) , 208.8 kB.

16 juni
Remissvar om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång , 97 kB.

21 maj 2021
Remissvar om betänkandet Havet och människan (PDF 250 kB) , 249.5 kB.

20 maj 2021
Remissvar om promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet (PDF 139 kB) , 138.5 kB.

14 april 2021
Remissvar om promemorian ”Ordning och reda på avfallet” (PDF 120 kB) , 120 kB.

31 mars 2021
Remissvar om utkast till lagrådsremissen Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning (PDF 126 kB) , 125.6 kB.

17 mars 2021
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (PDF 179 kB) , 179 kB.

17 mars 2021
Remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (PDF 208 kB) , 207.7 kB.

2021-03-16
Om Miljöprövningsutredningens förfrågan om samråd med statliga förvaltningsmyndigheter (Komm2020/00635/M2020:06-23) , 130.4 kB.

2021-03-15
Om genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning , 136.7 kB.

2021-03-10
Om utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71 , 136.3 kB.

2021-03-10
Om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket , 108.9 kB.

2021-03-10
Om SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil (M2020/02005) , 219.8 kB.

2021-03-08
Om Miljödepartementets promemoria Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (Dnr M2021/00285) , 175.4 kB.

2021-02-10
Om Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet" (SOU 2020:46) , 107.4 kB.

2021-02-03
Om EU-kommissionens förslag om en läkemedels­strategi för Europa , 123.6 kB.

2021-01-29
Om förslag till ändring för att utöka möjligheten till undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer , 149 kB.

2021-01-13
Om Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot , 105.7 kB.

2021-01-13
Om Naturvårdsverkets hemställan i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken av bekämpning av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun , 105.5 kB.

2021-01-13
Om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673 , 114.5 kB.

Remissvar 2020

2020-12-18
Om betänkandet av engångsartikelutredningen, Skatt på engångsartiklar SOU 2020:48 , 141.9 kB.

2020-12-10
Om betänkandet Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13) , 108.6 kB.

2020-12-02
Om Trafikverkets rapport för Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037 , 420.6 kB.

2020-12-01
Om betänkandet Enhetlig och effektiv marknads-kontroll (SOU 2020:49) , 202.1 kB.

2020-10-21
Om promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke) , 163.9 kB.

2020-10-14
Om ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) , 166.2 kB.

2020-10-01
Om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige , 99.3 kB.

2020-09-23
Om betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20) , 181.9 kB.

2020-09-18
Om rörande EU:s strategi ”Från jord till bord” COM (2020) 381 final , 137.9 kB.

2020-09-08
Om betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” , 173.1 kB.

2020-08-27
Om frihandelsdelen i Associationsavtalet mellan EU och Mercosur , 199.1 kB.

2020-08-27
Om Naturvårdsverkets förslag på jakttider N2020/01735/FJR , 99.6 kB.

2020-06-18
Om promemorian om förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden med mera , 136.4 kB.

2020-06-12
Om Naturvårdsverkets ställningstagande gällande toxikologiska referensvärden för trikloretylen (TCE) och perkloretylen (PCE) , 102.4 kB.

2020-06-10
Om promemorian åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19 , 67.1 kB.

2020-05-29
Om Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45) , 91.2 kB.

2020-05-27
Om Naturvårdsverkets skrivelser om förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall , 31.8 kB.

2020-05-26
Om departementspromemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) , 46.7 kB.

2020-05-25
Om promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19 , 30.9 kB.

2020-05-19
Om betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) , 96.3 kB.

2020-05-19
Om betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) , 35.5 kB.

2020-05-19
Om promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer , 30.2 kB.

2020-05-07
Om promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer , 69.8 kB.

2020-05-06
Om promemorian Klimatdeklaration för byggnader , 30.8 kB.

2020-05-06
Om Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68 , 30.2 kB.

2020-05-04
Om Finansdepartementets promemoria Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor , 100.8 kB.

2020-04-21
Om betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66) , 125.5 kB.

2020-04-16
Remissvar om Undersökningssamråd gällande betydande miljöpåverkan utifrån revidering av nationella avfallsplanen och avfallsförebyggandeprogrammet enligt krav i artikel 28 och 29 i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) , 31.9 kB.

2020-04-16
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet , 30.3 kB.

2020-04-08
Om betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) , 25.2 kB.

2020-03-26
Om betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) , 30.8 kB.

2020-03-20
Om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet , 39.9 kB.

2020-03-11
Om Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika , 60.4 kB.

2020-03-04
Om anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter , 60.2 kB.

2020-03-04
Om Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 , 61.6 kB.

2020-02-20
Om samråd enligt miljöprövningsförordningen inför ansökan om tillstånd för återvinning av avfall för anläggningsändamål vid Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå , 90.4 kB.

2020-02-12
Om promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat , 61.8 kB.

2020-02-06
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling , 91.2 kB.

2020-02-05
Om promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter , 137.5 kB.

2020-02-05
Om prövning för bekämpning av larver av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun , 90.1 kB.

2020-01-29
Om prövning avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker , 89.9 kB.

Last published 15 January 2021