Referrals and comments

Content:

This page lists referrals for comments sent out by the Swedish Chemicals Agency and consultations responses and opinions provided by us to the Government or other authorities.

Current referrals for comments

No current referrals at present.

Our consultations responses to the Swedish Government and other authorities

Remissvar år 2021

31 mars 2021
Remissvar om utkast till lagrådsremissen Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

17 mars 2021
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (PDF 179 kB)

17 mars 2021
Remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (PDF 208 kB)

2021-03-16
Om Miljöprövningsutredningens förfrågan om samråd med statliga förvaltningsmyndigheter (Komm2020/00635/M2020:06-23)

2021-03-15
Om genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

2021-03-10
Om utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71

2021-03-10
Om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket

2021-03-10
Om SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil (M2020/02005)

2021-03-08
Om Miljödepartementets promemoria Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (Dnr M2021/00285)

2021-02-10
Om Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet" (SOU 2020:46)

2021-02-03
Om EU-kommissionens förslag om en läkemedels­strategi för Europa

2021-01-29
Om förslag till ändring för att utöka möjligheten till undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

2021-01-13
Om Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot

2021-01-13
Om Naturvårdsverkets hemställan i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken av bekämpning av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun

2021-01-13
Om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673

2020

2020-12-18
Om betänkandet av engångsartikelutredningen, Skatt på engångsartiklar SOU 2020:48

2020-12-10
Om betänkandet Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13)

2020-12-02
Om Trafikverkets rapport för Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037

2020-12-01
Om betänkandet Enhetlig och effektiv marknads-kontroll (SOU 2020:49)

2020-10-21
Om promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke)

2020-10-14
Om ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

2020-10-01
Om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

2020-09-23
Om betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20)

2020-09-18
Om rörande EU:s strategi ”Från jord till bord” COM (2020) 381 final

2020-09-08
Om betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”

2020-08-27
Om frihandelsdelen i Associationsavtalet mellan EU och Mercosur

2020-08-27
Om Naturvårdsverkets förslag på jakttider N2020/01735/FJR

2020-06-18
Om promemorian om förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden med mera

2020-06-12
Om Naturvårdsverkets ställningstagande gällande toxikologiska referensvärden för trikloretylen (TCE) och perkloretylen (PCE)

2020-06-10
Om promemorian åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

2020-05-29
Om Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45)

2020-05-27
Om Naturvårdsverkets skrivelser om förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

2020-05-26
Om departementspromemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6)

2020-05-25
Om promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19

2020-05-19
Om betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

2020-05-19
Om betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

2020-05-19
Om promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

2020-05-07
Om promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-05-06
Om promemorian Klimatdeklaration för byggnader

2020-05-06
Om Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68

2020-05-04
Om Finansdepartementets promemoria Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

2020-04-21
Om betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66)

2020-04-16
Remissvar om Undersökningssamråd gällande betydande miljöpåverkan utifrån revidering av nationella avfallsplanen och avfallsförebyggandeprogrammet enligt krav i artikel 28 och 29 i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG)

2020-04-16
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-04-08
Om betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

2020-03-26
Om betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)

2020-03-20
Om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

2020-03-11
Om Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

2020-03-04
Om anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

2020-03-04
Om Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2

2020-02-20
Om samråd enligt miljöprövningsförordningen inför ansökan om tillstånd för återvinning av avfall för anläggningsändamål vid Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå

2020-02-12
Om promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

2020-02-06
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling

2020-02-05
Om promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter

2020-02-05
Om prövning för bekämpning av larver av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun

2020-01-29
Om prövning avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2019-12-19
Om promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

2019-12-10
Om betänkandet Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)

2019-12-10
Om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

2019-12-04
Om Läkemedelsverkets kompletterande redovisning av uppdrag i regleringsbrev för 2018

2019-11-15
Om regeringens forskningspolitik: forskning för en effektiv kontroll av kemikalier och en hållbar cirkulär ekonomi

2019-11-07
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

2019-11-07
Om Naturvårdsverkets vägledning om 2 kap. miljöbalken

2019-10-15
Om förslag gällande användning och överlåtelse av växtskyddsmedel

2019-10-14
Om bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun

2019-09-05
Om promemorian Skatt på plastbärkassar

2019-08-29
Om betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

2019-08-28
Om promemorian Justering av vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen

2019-06-17
Om Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13)

2019-04-10
Om slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

2019-04-05
Om departementspromemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

2019-03-29
Om betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, SOU 2018:82

2019-03-06
Om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2019-03-06
Om promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-02-21
Om Jordbruksverkets utkast till årsrapport 2019 om utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

2019-02-13
Om Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter

2019-02-13
Om kommissionens meddelande En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

2019-02-06
Om Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27

2019-02-06
Om förslag till nationellt biodlingsprogram för åren 2020-2022

2019-01-28
Om förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat

2019-01-09
Om promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet

2018-12-17
Om Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

2018-12-14
Om verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

2018-12-14
Om Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-11-15
Om delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kvävedioxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83)

2018-11-08
Om rapportering av regeringsuppdrag N2018/00721/DL, Att inleda arbetet med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

2018-11-07
Om slutbetänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

2018-10-22
Om Naturvårdsverkets rapport om Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

2018-10-22
Om Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av utvinningsavfall och Naturvårdsverkets och SGUs rapport med förslag till strategi för hantering av gruvavfall

2018-10-22
Om gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)

2018-10-22
Om promemorian Anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-09-17
Om anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

2018-09-11
Om förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

2018-09-06
Om förslag till vissa författningsändringar för ett bättre genomförande av industriutsläppsdirektivet

2018-08-29
Om EU-kommissionens förslag till förordning om återanvändning av vatten

2018-08-22
Om EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

2018-06-19
Remissvar på Finansdepartementets promemoria Vissa förändringar i avgiftsförordningen.

2018-06-13
Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

2018-06-13
Om förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

2018-06-05
Om EU-kommissionens förslag till förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av berörda förordningar (2018/01249 (COD))

2018-06-04
Om slutbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker ”Framtidens biobanker” (SOU 2018:4)

2018-05-29
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2018-05-16
Om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

2018-04-16
Om Finansdepartementets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

2018-03-28
Om delbetänkandet Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106

2018-03-27
Om förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong.

2018-03-19
Om betänkandet skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel, SOU 2017:102

2018-03-16
Om förslag till EU-förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter samt ömsesidigt erkännande av varor.

2018-03-08
Om Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284.

2018-02-20
Om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2018-02-09
Om promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

2018-02-08
Om författningsförslag som innebär att överträdelser av förbud i svavelförordningen (2014:509) som rör användning av marint bränsle ska beivras med miljösanktionsavgift

2018-01-26
Om betänkande Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

2018-01-18
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

2017-12-21
Om Betänkande Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)

2017-12-14
Om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

2017-12-14
Om beskattning av elektroniska cigaretter

2017-12-12
Om Miljö- och energidepartementets promemoria Energimärkning

2017-11-28
Om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-22
Om promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (Os 2017: 54)

2017-11-22
Om slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa

2017-11-17
Om Finansdepartementets promemoria Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

2017-10-19
Om Naturvårdsverkets förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2017-10-19
Om Naturvårdsverkets konsekvensutredning kring EU:s gödselproduktförordning

2017-09-15
Om delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker "För dig och för alla" (SOU 2017:40)

2017-09-11
Om promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23)

2017-09-06
Om utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt en översyn av bekämpningsmedelsskatten (Fi 2016:04)

2017-08-23
Om betänkandet Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

2017-08-23
Om Naturvårdsverkets förslag till genomförande av EU:s direktiv (EU) 2015/2193 om begränsningar av vissa luftföroreningar

2017-08-14
Om förslag till handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel

2017-07-07
Om förslag till avgifter för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2017-06-20
Om utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi

2017-06-14
Om Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag "Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall" och "Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall"

2017-06-09
Om delbetänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2017-05-22
Om delbetänkandet För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)

2017-05-22
Om klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)

2017-04-27
Om Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar

2017-04-19
Om promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

2017-02-20
Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola

2017-02-15
Om bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker

2017-02-15
Om rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

2017-01-18
Om Nordiska rådets "Medlemsforslag om forbud mod mikroplast i kosmetik"

Last published 15 January 2021