Anmälningspliktiga produkter

Innehållsförteckning:

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska du registrera din verksamhet hos Kemikalieinspektionen. Om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du också registrera produkterna och redovisa mängden. Den årliga redovisningen för föregående års mängder ska göras senast den 28 februari.

Anmälningspliktiga produkter finns i tullnummerlistan

Anmälningspliktiga kemiska produkter är de vars tullnummer finns i förteckningen över varuslag, den så kallade tullnummerlistan, som är en bilaga till förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Länk till annan webbplats.. Använd tangenterna Ctrl+F för att söka i listan.

Läs mer om tullnummer och varukoder hos Tullverket Länk till annan webbplats.

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska du registrera din verksamhet hos Kemikalieinspektionen. Om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du också registrera produkterna och redovisa mängden. Den årliga redovisningen för föregående års mängder ska göras senast den 28 februari.

Det här gäller dig som

 • yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer
 • i eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
 • gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
 • tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel
 • anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för att registrera dina produkter.

Anmälningsplikt för nanomaterial

Du som har en anmälningspliktig kemisk produkt måste rapportera om den innehåller avsiktligt tillsatt nanomaterial. Det gör du samtidigt som du gör din produktanmälan till produktregistret. Är du osäker på om det finns avsiktligt tillsatt nanomaterial i din produkt, kontakta din leverantör. Med avsiktligt tillsatt avses nanomaterial som är medvetet tillsatt för att en viss funktion ska uppnås, till exempel att ett material ska bli vattenavvisande eller för att ge materialet absorberande egenskaper.

Fysiska och kemiska egenskaper

Reglerna om registrering av nanomaterial i kemiska produkter innebär att du ska rapportera in fysiska och kemiska egenskaper hos nanomaterialet. Det innebär att du behöver ta fram följande information om nanomaterialet i din produkt:

 • klassificering enligt CLP-förordningen 1272/2008
 • nanomaterialets funktion
 • partikelstorlek
 • form
 • kristallstruktur
 • ytareal
 • ytbehandling
 • ytladdning
 • om nanomaterialet förekommer i agglomererat eller aggregerat tillstånd (samling av material) så ska medelstorleken anges.

Undantag från reglerna

Det finns undantag från reglerna om registrering av nanomaterial. Om ditt företag har en årsomsättning på mindre än 5 miljoner kronor, eller om nanomaterialet är ett pigment, behöver du endast ange om nanomaterial ingår i produkten. Det innebär att du inte behöver rapportera nanomaterialets egenskaper.

Registreringen ska skapa överblick

Syftet med reglerna är att skapa en överblick över vilka nanomaterial som förekommer på den svenska marknaden. Reglerna har införts i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Läs mer om nanosäkerhet, lagar, vägledningar, forskning och nyheter för dig som hanterar nanomaterial på Swenanosafe.se Länk till annan webbplats.

Anmälningsplikt för högfluorerade ämnen (PFAS) i kemiska produkter

Du som har en anmälningspliktig kemisk produkt måste rapportera om den innehåller avsiktligt tillsatt PFAS. Det gäller oavsett i vilken halt PFAS förekommer. Men själva halten av PFAS i produkten behöver inte anges, inte heller ämnesnamnet. Du gör denna rapportering samtidigt som du gör en produktanmälan till produktregistret. Du som redan har en produkt registrerad behöver komplettera registreringen med information om PFAS-innehåll.

Definitionen av vilka PFAS som ska registreras är ämnen som i sin molekyl innehåller en perfluorerad kolkedja med minst två kolatomer samt bindning till valfria atomer eller grupper av atomer. Till exempel omfattas ämnena PFOA och PTFE (teflon) av anmälningsplikten.

Är du osäker på om det finns avsiktligt tillsatt PFAS i din produkt, kontakta din leverantör. Med avsiktligt tillsatt avses PFAS som är medvetet tillsatt för att en viss funktion ska uppnås, till exempel vatten- och smutsavvisande eller smörjande funktion. PFAS kan ingå i kemiska produkter som till exempel impregneringsmedel, skidvalla, brandskum och i råvaran till plast och papper.

De nya reglerna finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer, 3 kap. 14 § punkten 12 a Länk till annan webbplats.

Undantag från reglerna

Det finns undantag från reglerna om anmälningsplikten för PFAS. Företag med en årlig omsättning under fem miljoner kronor är undantagna från kravet på PFAS-rapportering.

Syftet med reglerna

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är rörliga i mark och vatten. PFAS har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Syftet med Kemikalieinspektionens skärpta rapporteringskrav är att öka kunskapen om hur PFAS används. Med mer information om användningen blir det enklare att bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att skydda hälsa och miljö.

Läs mer om PFAS här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 juni 2023