Kemikalieavgift

Kemikalieavgiften är den avgift som företag som anmäler kemiska produkter till produktregistret betalar. Om den sammanlagda volymen av alla dina anmälningspliktiga produkter är minst 1 000 kilo per år ska du betala en kemikalieavgift. Kemikalieavgiften är samordnad med avgiften för bekämpningsmedel.

Avgiften består av två delar: en registeravgift och en mängdavgift. Den sammanlagda avgiften räknar vi ut så här:

  • en årlig registeravgift på 600 kronor för varje produkt eller organism, men högst 70 000 kronor per år
  • en årlig mängdavgift på 12 kronor per ton produkter eller organismer, men högst 70 000 kronor per år.

Avgiften ska betalas i efterskott och är baserad på den årliga redovisningen av antalet produkter och mängder.

Om du har ett så kallat agentmedgivande och registrerar produkter åt någon annan ska du som är agent betala kemikalieavgiften till produktregistret.

Om du har ett bekämpningsmedel

Om du har fått ett bekämpningsmedel godkänt ska du eller den som representerar dig betala en årsavgift så länge godkännandet gäller. En årsavgift ska också betalas om du har fått ett parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Om du har fått ett bekämpningsmedel godkänt och betalar årsavgift för det ska du inte betala någon kemikalieavgift, det vill säga ett företag ska inte betala både en årsavgift för bekämpningsmedel och en kemikalieavgift till produktregistret för en och samma produkt.

Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla. Kemikalieinspektionen skickar i början av året ut ett redovisningsunderlag med information till företagen om att redovisa värdet av försäljningen av bekämpningsmedel under det föregående året. Uppgifter om försäljningsvärdet för kemiska respektive biologiska växtskyddsmedel och biocidprodukter ska redovisas var för sig. Baserat på redovisningen skickar vi sedan ut ett beslut om årsavgift tillsammans med en faktura. Årsavgiften för bekämpningsmedel ska betalas senast den 31 maj.

Årsavgifter för bekämpningsmedel 2017–2021

Typ av produkt

Avgift

Minsta avgift (SEK)

Max avgift (SEK)

Kemiskt bekämpningsmedel

5,5 % av försäljningsvärdet för varje godkänd produkt

2000

400000

Biologiskt bekämpningsmedel

1,3 % av det sammanlagda försäljningsvärdet för samtliga godkända produkter

2000

400000

Ansökningsavgift för bekämpningsmedel

När du ansöker om godkännande för en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel måste du betala en avgift för prövningen av godkännandet.

Läs mer om ansökningsavgifter för biocidprodukter här.

Läs mer om ansökningsavgifter för växtskyddsmedel här.

Senast uppdaterad 14 april 2022