Aktuella tillsynsprojekt

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Här hittar du några aktuella tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Doftoljor eller eteriska oljor

Kemikalieinspektionen kontrollerar företag som säljer doftoljor och eteriska oljor. Vi kommer framför allt att fokusera på företag som tillverkar, byter namn, packar om eller tar in oljorna till Sverige för att sälja produkterna vidare.

Barnskyddande förslutning

Kemikalieinspektionen genomför under 2023 ett samverkansprojekt med Sveriges kommuner med fokus på tillsyn av barnskyddande förslutning i detaljhandeln. Läs mer om detta här.

Kommunernas inspektioner inom ramen för projektet är nu avslutade. Kemikalieinspektionen arbetar med uppföljande tillsyn av leverantörer högre upp i leverantörskedjan samt med att sammanställa resultatet från kommunernas inspektioner.

Hobbyprodukter

Syftet är att öka kunskapen och regelefterlevnaden hos företagen. Vi fokuserar på företag som säljer produkter på webben, och göra urvalet både från vårt produktregister och från sökningar på nätet. Tillsynen fokuserar på klassificering, tillstånd, märkning, förpackning och faroinformation på webben.

EU-gemensamt projekt om ändrade regler för säkerhetsdatablad

Kemikalieinspektionen deltar i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt (REACH-EN-FORCE 11) för att kontrollera om ansvariga leverantörer har uppdaterat och distribuerat säkerhetsdatablad i enlighet med bilaga II i Reach-förordningen, ändrad genom förordning (EU) 2020/878.

Projektet fokuserar på ämnen och blandningar som sätts på marknaden inom EU och EEA. Främst vill man fokusera på de delar i SDB som har ändrats genom förordning (EU) 2020/878, men inkluderar även vissa delar och aspekter som anses svåra att uppfylla.

Bekämpningsmedel

Analyser av biocidprodukter

Projektet omfattar ett antal produktgodkända biocidprodukter. Vi analyserar halten verksamt ämne för att se att den överensstämmer med produktgodkännandet samt granska produktens märkning.

Analyser av växtskyddsmedel

Kontroll och analys av växtskyddsmedel görs varje år. Vi kontrollerar produkternas fysikaliska egenskaper såsom pH och densitet samt analyserar halten verksamt ämne för att se att den överensstämmer med det som står i produktgodkännandet. Vi granskar också företagens rutiner för kvalitetssäkring av halterna verksamma ämnen i produkterna. Projektet följer ett kontrollprogram för analyser, delar av kontrollerna utförs i ett samarbete med Norge, Danmark och Finland.

Märkning av växtskyddsmedel

I projektet kontrolleras att korrekt information lämnas på växtskyddsmedel. Märkning och medföljande anvisningar ska följa produktgodkännandet och särskilda märkningskrav för växtskyddsmedel.

E-handel - biocider

I projektet kontrollerar vi marknadsplatser på internet som säljer biocidprodukter. Vi fokuserar framför allt att på medel mot råttor eller samt mygg eller insektsmedel. Vi kontrollerar bland annat att produkterna är tillåtna för den svenska marknaden och att marknadsplatserna följer reglerna om marknadsföring.

Varor

Nappar

Nappar är en vara som många små barn har mycket kontakt med och risken för exponering av farliga kemiska ämnen som de eventuellt innehåller är hög. Små barn är dessutom extra känsliga för farliga kemiska ämnen. I och med den utökade e-handeln finns det risk att det finns nappar på marknaden som är av lägre kvalitet än de som normalt finns i handeln. Syftet med projektet är att minska riskerna med kemiska ämnen som små barn utsätts för via nappar.

Hemelektronik

Årets projekt för elektriska produkter är indelat i flera delprojekt. Vi fortsätter att fokusera på lågpriselektronik som en uppföljning av tidigare genomförd tillsyn. Vi kontrollerar också lampor och elektronik som finns i barnrum. En annan del av projektet är inriktat på företag som vi tidigare inte har haft tillsyn hos och som vi hittat med hjälp av tullen. I projektet analyserar vi produkter för att kontrollera om de innehåller förbjudna ämnen. Vi granskar också produkternas märkning för att se om de uppfyller de märkningskrav som finns för elektriska produkter.

Material i kontakt med livsmedel

I det här projektet kontrollerar vi sådana varor som konsumenter inhandlar på nätet eller i fysisk butik. Exempel är bakformar, stekpannor, muffinsformar, bakplåtspapper, matlådor, vattenflaskor och matlagningsredskap. Vi undersöker olika typer av material – hård och mjuk plast, papper, silikon samt non-stick beläggningar. En ämnesgrupp vi fokuserar på vad gäller de kemiska analyserna är PFAS.

E-handel - varor

Projektet är inriktat på metodutveckling och vi kommer kontrollera marknadsplatser, webbutiker och handelsformen ”dropshipping”. Vi kommer att fokusera på mjuka plastvaror, smycken och elektronik. I projektet kommer vi att testa nya metoder och IT-verktyg i syfte att effektivisera tillsynen av e-handelsföretag och pröva de nya tillsynsåtgärder som har blivit möjliga genom den nya marknadskontrollförordningen. I årets projekt riktar vi särskilt fokus på svenska marknadsplatser som drivs av aktörer som är välkända och etablerade i den mer traditionella handeln. Vi kommer också kontrollera företag som driver traditionella webbutiker. Dessutom följer vi upp de dropshipping-företag som i förra årets projekt inte plockade bort varor med brister.

Industriprodukter

Vi har under många år haft fokus på tillsyn av konsumentprodukter, produkter som används i hemmen. I det här projektet kontrollerar vi istället produkter som tillverkas för att användas inom industrin eller inom den offentliga miljön. Vi besöker företag inom tillverkningsindustrin, främst för kontroll av olika typer av elektriska produkter. Inspektionerna syftar till att kontrollera att produkterna uppfyller lagkraven och att all dokumentation som krävs finns på plats.

Biocidbehandlade varor

Biocider är ofta besvärliga för hälsa och miljö. Biocidbehandlade varor ska som regel förses med information om behandlingen, dess syfte och vilket som är det verksamma ämnet, användarinstruktioner med mera, så att konsumenten ska kunna skydda sig eller välja en annan vara. Under 2019 kontrollerade vi tillsammans med många av Sveriges kommuner denna varugrupp, sedan dess upplever vi att det blivit vanligare att varor marknadsförs med påståenden om biocidfunktion, kanske som en effekt av pandemin. I årets projekt kontrollerar vi märkning av olika slags biocidbehandlade varor såsom träningskläder, inläggssulor, cykelbyxor, underkläder, handskar, benskydd, skor osv. Vi gör även analyser för att kontrollera eventuell biocidbehandling av varor med eller utan påstående om biocidfunktion.

Tillsyn i samarbete med tullen

Många varor importeras till EU och Sverige utan att uppfylla de krav som ställs på ämnesinnehåll och märkning. Genom att samarbeta med Tullverket kan vi kontrollera och stoppa varor redan vid gränsen innan de sätts på marknaden. De varor vi kontrollerar här är främst elektriska produkter och smycken. Vi får även kontakt med nya företag som vi kan informera om de regler som gäller för just deras varor.

Projekt som omfattar flera områden

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Händelsestyrd tillsyn innebär att vi utför tillsyn efter tips till Kemikalieinspektionen från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Tipsen granskas och vid behov utför vi en inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av en hel bransch.

Senast uppdaterad 5 december 2023