Aktuella tillsynsprojekt

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2022 har vi hittills beslutat att genomföra följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Hobbyprodukter

Vi fortsätter med den tillsyn av företag som säljer hobbyprodukter som påbörjades 2021. Syftet är att öka kunskapen och regelefterlevnaden hos företagen. Vi kommer att fokusera på företag som säljer produkter på webben, och göra urvalet både från vårt produktregister och från sökningar på nätet. Tillsynen kommer att fokusera på klassificering, tillstånd, märkning, förpackning och faroinformation på webben.

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Regionala inspektionsomgångar innebär att vi utför tillsyn av primärleverantörer inom en viss geografisk region. I tillsynen utgår vi från det enskilda företagets verksamhet och granskar de regelområden som är relevanta för just deras produktgrupper. Vi gör en bedömning av samtliga företag och vissa prioriteras för tillsyn. Tillsynen är återkommande och systematisk.

Pilotprojekt klassificering av blandningar

Inom ett EU-gemensamt projekt "Pilot project on classification of mixtures including detergents and cleaning products" planerar vi att utföra tillsyn av klassificering och märkning av kemiska produkter som är blandningar, främst olika tvätt- och rengöringsmedel.

Bekämpningsmedel

Analyser av biocidprodukter

Projektet kommer att omfatta ett antal produktgodkända biocidprodukter. Vi kommer att analysera halten verksamt ämne för att se att den överensstämmer med produktgodkännandet samt granska produktens märkning.

Analyser av växtskyddsmedel

Kontroll och analys av växtskyddsmedel görs varje år. Vi kommer att kontrollera produkternas fysikaliska egenskaper såsom pH och densitet samt analysera halten verksamt ämne för att se att den överensstämmer med det som står i produktgodkännandet. Vi kommer också att granska företagens rutiner för kvalitetssäkring av halterna verksamma ämnen i produkterna. Projektet följer ett kontrollprogram för analyser, delar av kontrollerna utförs i ett samarbete med Norge, Danmark och Finland.

Märkning av växtskyddsmedel

I projektet kontrolleras att korrekt information lämnas på växtskyddsmedel. Märkning och medföljande anvisningar ska följa produktgodkännandet och särskilda märkningskrav för växtskyddsmedel.

Desinfektionsmedel

I projektet, som påbörjades under 2021, kontrollerar vi företag som säljer desinfektionsmedel. Vi kommer att kontrollera att företag och produkterna om så krävs är anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister, innehåller tillåtna ämnen och att produkterna är korrekt märkta. Vi kommer också att analysera ett antal produkter för att kontrollera att de innehåller den koncentration av verksamt ämne som företaget angett.

E-handel - biocider

I projektet kommer vi att kontrollera marknadsplatser på internet som säljer biocidprodukter. Vi kommer framför allt att fokusera på medel mot råttor eller samt mygg eller insektsmedel. Vi kommer bland annat att kontrollera att produkterna är tillåtna för den svenska marknaden och att marknadsplatserna följer reglerna om marknadsföring.

Varor

Leksaker

I projektet kommer vi kontrollera kemiska ämnen i leksaker. Exempel på leksaker som vi kommer kontrollera är mjuka plastleksaker, dockor, slajm och elektriska leksaker. Leksakerna kommer tas in från svenska leksaksimportörer och
e-handelsföretag. Syftet med projektet är att minska riskerna med kemiska ämnen som barn utsätts för via leksaker.

E-handel - varor

Projektet är inriktat på metodutveckling och vi kommer kontrollera marknadsplatser och den nya handelsformen ”dropshipping”. Vi kommer att fokusera på mjuka plastvaror, smycken och elektronik. Vi kommer testa nya metoder och IT-verktyg i syfte att effektivisera tillsynen av e-handelsföretag och pröva de nya tillsynsåtgärder som har blivit möjliga genom den nya marknadskontrollförordningen. Inom ramen för projektet kommer vi även granska effekten av notifikationer i Safety Gate, dvs om de varor som har fått notifikationer tas bort från marknaden.

Läs mer om vår tillsyn av företag som säljer varor genom dropshipping.

Hemelektronik

Årets projekt för elektriska produkter är indelat i flera delprojekt. Vi kommer att fortsätta att fokusera på lågpriselektronik och olika typer av gadgets. Den här typen av produkter hade stora brister i 2021 års tillsynsprojekt. En annan produktgrupp vi kommer att granska är elsparkcyklar och liknande elektriska transportmedel. Vi planerar även att kontrollera elektronik vid gränsen (Arlanda) i samarbete med Tullverket. Vi har i tidigare samarbete med Tullverket upptäckt många nya importörer med bristande kunskap om elektronikreglerna. Under året kommer vi därför även genomföra en informationsinsats med fokus på de kemikalieregler som gäller för elektriska produkter.

Läs mer om vår tillsyn av företag som säljer hemelektronik.

Industriprodukter

Vi har under många år haft fokus på tillsyn av konsumentprodukter, produkter som används i hemmen. I det här projektet kontrollerar vi istället produkter som tillverkas för att användas inom industrin eller inom den offentliga miljön. Vi kommer att besöka företag inom tillverkningsindustrin, främst för kontroll av olika typer av elektriska produkter. Inspektionerna syftar till att kontrollera att produkterna uppfyller lagkraven och att all dokumentation som krävs finns på plats.

Kartläggning Varsel- och arbetskläder

Varselkläder/kläder med hög synlighet (high-visibility clothing) samt arbetskläder är en produktkategori som vi inte tidigare har undersökt i vår tillsyn. Dessa kläder kan kräva speciell kemisk behandling. Ett fokus för de analyser vi gör i det här kartläggningsprojektet kommer att vara effektkemikalier som tillsätts för att uppnå en effekt, till exempel högfluorerade ämnen (PFOA och PFOS). Vi kan även komma att undersöka icke-reglerade ämnen, som till exempel andra PFAS-ämnen. Kartläggningsprojektet genomförs i samarbete med ADDA som är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor (f.d. SKL Kommentus).

Kartläggning Bilinredning

I det här kartläggningsprojektet kommer vi undersöka om materialen i några utvalda bilinredningar följer lagstiftningen beträffande kemiskt innehåll. Vi kommer även att undersöka ett antal ämnen som inte är reglerade i bilar men som skulle kunna innebära en risk i inomhusmiljö. Det rör sig främst om olika plaster, gummi, läder och skummade material i vilka det skulle kunna finnas såväl begränsade ämnen som ämnen på kandidatförteckningen. Kartläggningsprojektet genomförs i samarbete med ADDA som är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor (f.d. SKL Kommentus).

Projekt som omfattar flera områden

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Händelsestyrd tillsyn innebär att vi utför tillsyn efter tips till Kemikalieinspektionen från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Tipsen granskas och vid behov utför vi en inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av en hel bransch.

Senast uppdaterad 2 maj 2023