Inspektör granskar dokument på arbetsplats

Vid en inspektion kontrollerar myndigheter bland annat att lagar och regler följs.

Tillsyn av kemikalier – vem inspekterar vad?

Innehållsförteckning:

Ansvaret för tillsyn av kemikalier i varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter. Det beror delvis på om företaget tillverkar eller importerar produkten eller varan och om de använder den själva eller säljer den vidare. Det kan i praktiken innebära att ett företag blir inspekterat av flera olika myndigheter.

Ansvaret för tillsyn av kemikalier i varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter. Det beror delvis på om företaget tillverkar eller importerar produkten eller varan och om de använder den själva eller säljer den vidare. Det kan i praktiken innebära att ett företag blir inspekterade av flera olika myndigheter.

Tillsyn på kemikalieområdet kan bedrivas som

  • miljöbalkstillsyn,
  • marknadskontroll enligt marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020, eller
  • kontroll enligt kontrollförordningen (EU) 2017/625.

Ansvaret för tillsyn av kemikalier i Sverige är uppdelat mellan kommuner, länsstyrelser och Kemikalieinspektionen. Utöver dessa finns det andra myndigheter med visst tillsynsansvar. Ansvarsfördelningen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kemikalietillsyn som Kemikalieinspektionen har ansvar för

Kemikalieinspektionen inspekterar företag som sätter ut kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor på marknaden. Vi kontrollerar bland annat vilka rutiner företagen har för att klassificera och märka kemiska produkter, att säkerhetsdatablad är korrekt utformade och att produkterna inte innehåller otillåtna ämnen.

Kemikalieinspektionen fokuserar vanligtvis på tillsyn av primärleverantörer men har mandat att utöva marknadskontroll i alla led. Primärleverantörer är företag som tillverkar eller för in kemiska produkter, varor eller bekämpningsmedel till Sverige och säljer dessa vidare. Som tillverkare räknas även företag som sätter sitt eget namn på produkter köpta från andra svenska leverantörer.

Här kan du läsa mer om hur Kemikalieinspektionens inspektioner går till.

Kemikalietillsyn som kommuner har ansvar för

Kommunerna har ansvar för tillsyn över andra än primärleverantörers försäljning av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor. Det omfattar butikers och grossisters försäljning, förutsatt att produkterna är köpta av svenska leverantörer. Exempel på vad kommunerna kontrollerar är hur kemiska produkter är märkta och förpackade, att bekämpningsmedel som säljs är godkända och att företagen lämnar information om särskilt farliga ämnen i varor. Kemikalieinspektionen vägleder kommunerna på detta område.

Här kan du läsa mer om vår tillsynsvägledning för inspektörer.

Tillsyn av användning av kemikalier

Kommunerna har även tillsyn över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter. Detta ansvar delar de med länsstyrelserna. Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet för majoriteten av dessa regler. Jordbruksverket är tillsynsvägledande myndighet för jordbruks- och trädgårdsverksamheter.

Andra myndigheter

Förutom Kemikalieinspektionen, kommuner och länsstyrelser finns det flera andra myndigheter som har eget tillsynsansvar eller är ansvariga för tillsynsvägledningen inom angränsande kemikalieområden.

Hitta rätt myndighet Länk till annan webbplats.

Har du en fråga om tillsynsansvar?

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats. kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 3 juni 2024