Regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev från regeringen. Där ger regeringen anvisningar för det kommande året om verksamhetsmål, uppdrag och finansiering samt hur vår rapportering till regeringen ska gå till. Regeringen ger även uppdrag till oss utanför regleringsbrevets ram.

Läs vårt regleringsbrev för 2023 på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs tidigare regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppdrag om att bistå Miljömålsrådet

Kemikalieinspektionen är en av de myndigheter som har i uppdrag om att bistå Miljömålsrådet i sitt arbete. Uppdraget pågår till den 6 maj 2026.

Läs om Miljömålsrådet på sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats.

Uppdrag för att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att, som samordnade myndighet, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och länsstyrelserna utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder för att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken. Uppdraget ska slutredovisas av Naturvårdsverket senast den 31 december 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur vi arbetar för att ta tillvara erfarenheter från pandemin i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Vi ska särskilt beskriva vad vi kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen av uppdraget ska ske inom vårt miljöledningsarbete.

Avslutade regeringsuppdrag

Läs om några av våra nyligen avslutade regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 9 november 2023