Kemikalieinspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef som inför regeringen själv bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Vid sidan av myndighetens chef har regeringen utsett ett insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Myndighetschefen är rådets ordförande och ska informera det om verksamheten.

Insynsrådets sammansättning

Ordförande i Kemikalieinspektionens insynsråd är generaldirektör Per Ängquist.

Regeringen har utsett följande ledamöter till rådet för tiden
1 januari 2017 - 31 december 2019:

  • Magnus Huss, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM
  • Örjan Brinkman, Sveriges konsumenter
  • Christina Rudén, Stockholms Universitet
  • Mikael Karlsson, European Environmental Bureau, EEB
  • Marianne Lidman Hägnesten, Västerås kommun
  • Anders Finnson, Svenskt Vatten
  • Kerstin Lindvall, ICA Sverige AB