Vi utövar tillsyn och tar fram statistik

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen inspekterar tillverkare och importörer av kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Vi samarbetar om tillsynsfrågor inom EU och vägleder kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn. Kemikalieinspektionen tar också fram statistik om kemiska produkter och de verksamma ämnena i dem.

Vi utövar tillsyn över företag som tillverkar och importerar bekämpningsmedel, kemiska produkter och varor

Kemikalieinspektionen arbetar med tillsyn på flera olika sätt och samarbetar med andra myndigheter i Sverige och i andra länder. Vi inspekterar importörer och tillverkare i Sverige, vi ger tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser och vi initierar och deltar i tillsynsarbetet i EU.

Kemikalieinspektionens tillsynsuppdrag omfattar kemikalier i varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel. Vi kontrollerar att företag som importerar, tillverkar eller för in produkter och varor från EU följer de lagar och regler som finns inom Kemikalieinspektionens tillsynsområde. Vi ställer krav på företagen att åtgärda brister eller dra tillbaka produkterna från marknaden. Vi informerar också företagen om gällande regler och krav i syfte att de bättre ska kunna tolka och följa lagstiftningen.

I tillsynen kontrollerar vi bland annat följande:

  • Att produkter och varor som släpps ut på den svenska marknaden inte innehåller förbjudna ämnen.
  • Att kemiska produkter är korrekt anmälda till det svenska produktregistret och att bekämpningsmedel är godkända.
  • Att bekämpningsmedel och andra kemiska produkter är rätt klassificerade, och att informationskraven i form av märkning och säkerhetsdatablad är uppfyllda.
  • Att företag fullgör sin informationsskyldighet till sina kunder.

Läs mer om vår tillsyn och våra inspektioner

Läs om hur det går till när vi inspekterar ett företag

Misstänker du att ett företag inte följer kemikaliereglerna? Tipsa våra inspektörer!

Vi förvaltar register och tar fram statistik

Kemikalieinspektionen samlar årligen in information om vilka företag som tillverkar, importerar eller för in kemiska produkter i Sverige. Uppgifterna lagras i det svenska produktregistret som Kemikalieinspektionen förvaltar. Företagen ska varje år rapportera in registreringspliktiga kemiska produkter som överskrider 100 kg per år till produktregistret. Detta enligt gällande svensk kemikalielagstiftning.

Läs mer om produktregistret

Bekämpningsmedelsregistret innehåller information om alla bekämpningsmedel som är, eller tidigare har varit, godkända i Sverige. Uppgifterna i bekämpningsmedelsregistret uppdateras varje dygn med information från senaste tagna besluten. Bekämpningsmedelsregistret innehåller bland annat uppgifter om ett bekämpningsmedel är godkänt eller inte och hur godkända medel får användas.

Gå till bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Hur används uppgifterna i de olika registren?

Uppgifter från produktregistret och bekämpningsmedelsregistret används som underlag för den statistik som vi producerar. Vi kan följa hur användning av olika produkter, försäljningsvolymer och förekomst av ämnen påverkas av olika insatser på kemikalieområdet, exempelvis ny lagstiftning.

Senast uppdaterad 19 oktober 2021