Hand som sprutar insektsspray

Insektsmedel

Innehållsförteckning:

Det finns olika typer av medel för att bekämpa insekter. Det kan till exempel vara myggmedel, myggplåster, medel mot getingar, vägglöss och myror. Gemensamt för dessa medel är att de ska vara godkända av Kemikalieinspektionen innan de får marknadsföras, säljas eller användas i Sverige.

På denna webbsida informerar vi om medel för att bekämpa insekter som tillhör produkttyp 18 som dödar insekter, och produkttyp 19 som repellerar eller attraherar insekter. Sådana medel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen innan de får marknadsföras, säljas eller användas i Sverige.

Läs mer om indelningen i Produkttyper för biocidprodukter.

Läs vår Introduktion till regelverket om biocidprodukter.

Denna sida riktar sig främst till företag.

Användningsvillkoret inomhus för insektsmedel

Kemikalieinspektionen fastställer användningsvillkor vid godkännande av en biocidprodukt, som villkorar hur en produkt är tillåten att användas. För vissa insektsmedel har vi till exempel fastställt att de endast får användas inomhus. Avsikten med ett sådant användningsvillkor är att förhindra att produkten hamnar i den yttre miljön. Detta eftersom en sådan typ av miljöriskbedömning inte har gjorts för produkten, vilket innebär att man inte känner till om det finns risker med produkten vid exponering till miljön. Det kan också vara för att man vid en riskbedömning har identifierat oacceptabel risk vid exponering till miljön.

En bedömning av vad som räknas som inomhus kan behöva göras från fall till fall, beroende på hur och var produkten appliceras. Men placeringen av den som applicerar produkten är inte det centrala i bedömningen, utan det viktiga är att säkerställa att produkten inte riskerar att hamna i den yttre miljön.

Insektsmedel kan vara giftiga för bin

Det förekommer att insektsmedel är giftiga för bin. Kemikalieinspektionen har tagit fram kriterier för när och hur en produkt ska märkas för att upplysa användaren om att produkten kan vara giftig för bin. Produkter som faller inom kriterierna ska märkas med följande fras: ”Produkten innehåller [ett ämne/ämnesnamn] som är giftigt för bin”. Läs mer om märkning av produkter som kan vara giftiga för bin.

Förbud att marknadsföra produkter som naturliga eller ofarliga

Många mygg- och insektsmedel består av växtextrakt eller andra naturliga ingredienser. Men eftersom de är bekämpningsmedel är det förbjudet att marknadsföra medlen som ofarliga, med texter som endast naturliga ingredienser eller liknande. Det här framgår av reglerna om märkning av bekämpningsmedel i miljöbalken i och EU:s biocidförordning.

Storskalig myggbekämpning

I några områden i Sverige pågår omfattande myggbekämpning eftersom antalet stickmyggor innebär allvarliga bekymmer för lokalbefolkningen. Det krävs speciella tillstånd för storskalig bekämpning om den utförs i skyddade områden såsom nationalparker, eller om den ska utföras från luften exempelvis med helikopter.

Här kan du läsa mer om storskalig myggbekämpning i Sverige

Mer om myggbekämpningen finns att läsa hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Foder eller livsmedel som används som avskräckande eller tilldragande medel är undantagna från krav på godkännande

Enligt EU:s biocidförordning undantas användning av livsmedel eller foder som avskräckande eller tilldragande medel från kravet på godkännande. En förutsättning för det här undantaget är att produkterna inte får marknadsföras eller säljas som biocidprodukter.

Här kan du läsa mer om undantag för avskräckande eller tilldragande insektsmedel

Vanliga frågor om insektsmedel

Om det är ett insektsmedel som är avsett att "förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan", det vill säga att det är ett bekämpningsmedel så krävs det ett godkännande av Kemikalieinspektionen innan du får sälja eller använda det i Sverige. Vilka ämnen som ingår i insektsmedlet, om de är ofarliga eller inte spelar ingen roll. Det verksamma ämnet i medlet måste också vara godkänt eller under utvärdering.

Dessutom finns det regler för vad märkningen av insektsmedlet ska innehålla för uppgifter och leverantören som du köper medlet av (eller leverantören av det verksamma ämnet) måste finnas med på den så kallade artikel 95 listan. Här kan du läs mer om reglerna för märkning samt artikel 95 listan.

Du hittar information om hur du ansöker om ett godkännande för produkten i vår ansökningsguide.

Senast uppdaterad 29 maj 2024