Kort om reglerna för flyktiga organiska föreningar i färger och lacker

Innehållsförteckning:

För vissa typer av färger, lacker och produkter för reparationslackering av vägfordon finns det gränsvärden för innehåll av flyktiga organiska föreningar, så kallade VOC. Du som släpper ut sådana produkter på marknaden måste se till att dina produkter följer gränsvärdena. Det krävs också en särskild märkning på dessa produkter.

Se reglerna för flyktiga organiska föreningar i färger och lacker

Reglerna finns i EU:s direktiv om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar 2004/42/EG. Direktivet brukar kallas för färgdirektivet eller VOC-direktivet. Reglerna har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7), kapitel 6 och bilaga 2.

Gå till KIFS 2017:7

Observera att även Naturvårdsverket har regler som gäller utsläpp av flyktiga organiska föreningar. Läs mer om utsläpp av flyktiga organiska föreningar på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Produkter som omfattas av färgdirektivet

De produkter som omfattas av reglerna om innehåll av flyktiga organiska föreningar och speciell märkning är:

  • Färger och lacker som i dekorativt, funktionellt och skyddande syfte appliceras på byggnader, deras utsmyckningar och fasta inredning samt tillhörande strukturer. Produkten måste tillhöra någon av de underkategorier (se nedan) som finns i bilaga 2 till KIFS 2017:7. Aerosoler är undantagna.
  • Produkter som används för att lackera hela eller delar av vägfordon efter en reparation eller för att underhålla eller dekorera fordonet. Produkten måste tillhöra någon av de underkategorier (se nedan) som finns i bilaga 2 till KIFS 2017:7.

Kraven gäller även för vattenburna produkter, det vill säga produkter vars viskositet (tröghet) regleras genom att använda vatten.

Vissa färger och lacker är undantagna från reglerna

Vissa färger, lacker och fordonsprodukter är undantagna från reglerna. Det gäller de produkter som endast ska användas i verksamheter som omfattas av förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. Om du ska sälja sådana produkter som bara ska användas i sådana verksamheter behöver de inte klara gränsvärdena och inte heller ha den speciella märkningen för flyktiga organiska föreningar. De anläggningar som omfattas av förordningen (2013:254) är anläggningar där man använder flyktiga organiska föreningar och där anläggningen samtidigt omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Dessa regler genomför EU:s industriutsläppsdirektiv eller ”IED” 2010/75/EU i svensk rätt.

Läs mer om reglerna för industriutsläpp på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gränsvärden för innehåll av flyktiga organiska föreningar

I bilaga 2 till KIFS 2017:7 finns det tolv produktkategorier för färger och lacker och fem kategorier för fordonsprodukter. Olika kategorier har olika gränsvärden. Det är också olika gränsvärden beroende på om produkten är vattenburen eller lösningsmedelsburen. Gränsvärdena avser halten av flyktiga organiska föreningar i en produkt i den form produkten har när den är färdig att användas, till exempel efter spädning.

Detaljerade förklaringar till de olika produktkategorierna finns i bilaga 2 till KIFS 2017:7.

A – Underkategorier och gränsvärden för VOC-halt i färger och lacker

Produktkategori

Typ

Gränsvärde VOC g/l

a

Matt färg för väggar och tak inomhus (glans <25 vid 60°)

VB
LB

30
30

b

Blank färg för väggar och tak inomhus (glans >25 vid 60°)

VB
LB

100
100

c

Färg för ytor av mineraliskt material utomhus

VB
LB

40
430

d

Färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus

VB
LB

130
300

e

Klarlack, lasyr och trälasyr, inklusive täcklasyr, för trä, metall eller plast inomhus/utomhus

VB
LB

130
400

f

Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och utomhusbruk

VB
LB

130
700

g

Isolerande grundfärg

VB
LB

30
350

h

Bindande grundfärg

VB
LB

30
750

i

Enkomponentfärg

VB
LB

140
500

j

Tvåkomponentfärg för särskilda applikationer, till exempel golv

VB
LB

140
500

k

Flerfärgande färg

VB
LB

100
100

l

Färg med dekorativ effekt

VB
LB

200
200

VB = Vattenburen beläggning (beläggningar vars viskositet regleras genom användning av vatten).


LB = Lösningsmedelsburen beläggning (beläggningar vars viskositet regleras genom användning av organiska lösningsmedel).

B – Underkategorier och gränsvärden för VOC-halt i produkter för fordonsreparationslackering

Produktkategori

Typ

Gränsvärde VOC g/l

a

Förbehandling och rengöring

Förbehandlingsprodukter

Förtvättmedel

850

200

b

Spackelmassa

Alla typer

250

c

Grundfärger

Surfacer/spackelfärg och allmänna grundfärger
(för metall)

Etsgrundfärger

540


780

d

Topplack

Alla typer

420

e

Speciallacker

Alla typer

840

Märkningskrav

Du som säljer färger, lacker eller fordonsprodukter som omfattas av färgdirektivet måste se till att produkterna är märkta med

  • vilken underkategori produkten tillhör
  • gränsvärdet för kategorin
  • den maximala halten VOC din produkt har när den är färdig att användas.

Märkningskraven gäller utöver reglerna om klassificering och märkning enligt CLP-förordningen.

Dispens från reglerna

Kemikalieinspektionen kan i enskilda fall bevilja dispens för en mycket begränsad kvantitet av en produkt som inte uppfyller det gällande gränsvärdet. Produkten ska i så fall användas till att restaurera och underhålla byggnader eller veteranfordon och som behöriga myndigheter bedömer har ett särskilt historiskt och kulturellt värde.

Kontakta Kemikalieinspektionen om du har frågor om dispensansökan

Vad är en flyktig organisk förening?

På engelska heter flyktiga organiska föreningar "Volatile organic compounds", förkortat VOC. Alla organiska föreningar som har en kokpunkt som är 250 ̊C eller lägre vid normalt tryck är en flyktig organisk förening. En organisk förening är ett ämne som innehåller kol och en eller flera atomer av väte, syre, svavel, fosfor, kisel, kväve eller en halogen (fluor, klor, brom, jod). Koloxider och oorganiska karbonater och bikarbonater är undantagna.

Därför regleras halten VOC i vissa produkter

I många färger, lacker och produkter för reparationslackering av vägfordon finns lösningsmedel och andra funktionskemikalier som är flyktiga organiska föreningar. När exempelvis färg torkar sker utsläpp till luften. Utsläppen av flyktiga organiska föreningar påverkar miljön på flera sätt. Ämnena deltar bland annat i en kedja av kemiska reaktioner som sker i luften, och som bidrar till att mer ozon kan bildas. Ozon är en nödvändig gas högre upp i atmosfären, men på marknära nivå är den skadlig för växter och djur. Därför har gränsvärden införts inom EU för tillåtna halter av flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lackprodukter.

Eftersom en färg är en blandning av flera olika ämnen kan även en vattenburen produkt innehålla flyktiga organiska föreningar. Även om mängden flyktiga organiska föreningar i en produkt kan verka liten blir det samlade bidraget från all användning i EU stort.

Senast uppdaterad 7 mars 2023