CLP - Klassificering och märkning

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Läs mer om vad reglerna i CLP-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
(senast konsoliderad 2018-12-01)

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) nr 2018/1480  av den 4 oktober 2018, den trettonde tekniska anpassningen, ATP 13. 

Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2019/521  av den 27 mars 2019, den tolfte tekniska anpassningen, ATP 12.
Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2018/669 av den 16 april 2018, den elfte tekniska anpassningen, ATP 11.
Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2017/542 av den 22 mars 2017, tillägg i artikel 25 samt införande av en bilaga VIII.
Läs mer om ändringen.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till CLP finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008.

EU-förordning som grundar sig på CLP

Avgiftsförordningen (EU) nr 440/2010

Samtliga ändringsförordningar till Avgiftsförordningen finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej