Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning – ATP21

Innehållsförteckning:

EU-kommissionen har antagit en ändringsförordning till CLP, som innebär att drygt 50 ämnen på bilaga VI får ny eller ändrad EU-gemensam klassificering och märkning. Du som är leverantör måste se till att tillämpa den nya ändringsförordningen vid klassificering och märkning av dina produkter senast 1 september 2025.

CLP-förordningen innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter som släpps ut på marknaden inom EU. Bilaga VI till CLP-förordningen uppdateras regelbundet genom så kallade ATP:er eller tekniska anpassningar (engelskans Adaption to Technical Progress).

EU-kommissionen har nu antagit den tjugoförsta tekniska anpassningen, ATP 21, som finns publicerad i EU:s officiella tidning. Ändringsförordningen innebär att drygt 50 ämnen på bilaga VI får ny eller ändrad EU-gemensam klassificering och märkning.

ATP21– Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/197 Länk till annan webbplats.

Ämnen på bilaga VI

För poster, det vill säga ämnen och ämnesgrupper, som finns med på bilaga VI gäller EU-gemensam klassificering och märkning. Det kallas även harmoniserad klassificering och märkning. Det innebär att du som släpper ut kemiska produkter inom EU måste följa den harmoniserade klassificeringen och märkningen för de faroklasser som anges för ett ämne på bilaga VI. Det gäller både klassificering och märkning av själva ämnet och blandningar där ämnet ingår.

Vissa poster inkluderar även särskilda anmärkningar, specifika koncentrationsgränser, ATE-värden eller M-faktorer för ämnen som du ska tillämpa när du klassificerar eller märker en blandning där ämnet ingår.

Läs mer om klassificering av kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Nya och ändrade poster i bilaga VI

ATP21 innebär bland annat att 28 nya ämnen eller ämnesgrupper förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Det gäller till exempel bisfenol AF och dibutyltennoxid som båda får en harmoniserad klassificering för reproduktionstoxicitet i farokategori 1B (Repr. 1B).

Ändringen innebär dessutom att 24 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilaga VI får en ändrad harmoniserad klassificering och märkning.

Till exempel ändras posterna för bly genom att det införs en harmoniserad klassificering och märkning avseende miljöfara för bly i massiv form. Samtidigt ändras posten för bly i pulverform så att M-faktorerna, som ska tillämpas vid miljöfaroklassificering av blandningar, skärps.

Flera verksamma ämnen i bekämpningsmedel, exempelvis difenokonazol och 1,2-bensoisotiazol-3(2H)-on, (BIT) finns också med i ATP21.

Ändringsförordningen omfattar totalt 52 ämnen och ämnesgrupper och du behöver själv kontrollera om du och dina produkter berörs.

Övergångsperiod till 1 september 2025

För att leverantörer av ämnen och blandningar ska få tid att uppdatera och anpassa klassificering, märkning och förpackning för sina produkter och få möjlighet att sälja ut befintliga lager behöver företagen inte följa de nya bestämmelserna omedelbart. Därför gäller en övergångsperiod till den 1 september 2025. Övergångsperioden behövs också för att företag ska få tid att anpassa sig till krav i andra regelverk, i såväl EU-gemensamma som nationella regler.

Du måste tillämpa ändringsförordningen från och med den 1 september 2025, men du får tillämpa de nya reglerna redan nu.

Många regler bygger på klassificeringen

Hur en kemisk produkt klassificeras enligt CLP-förordningen avgör vilken information som ska finnas i märkningen. Klassificeringen och märkningen avgör också om förpackningen behöver ha barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning. När ett ämne får en ny eller ändrad klassificering genom en ändring av bilaga VI är det viktigt att du på nytt utvärderar vad som gäller för dina produkter, både vad gäller krav i CLP-förordningen och följdlagstiftningen. Till exempel kan en ändrad klassificering medföra att du inte får sälja produkten till allmänheten enligt regler i Reach-förordningen. Det kan också innebära att tillstånd krävs enligt nationella regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter.

Läs mer om att många regler bygger på klassificeringen Länk till annan webbplats.

Mer information

ATP21 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/197 Länk till annan webbplats.

Läs mer om CLP-förordningen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 mars 2024