EU inför fyra nya faroklasser för kemikalier

EU-kommissionen har bestämt att ytterligare fyra faroklasser ska läggas till CLP-lagstiftningen som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Det handlar bland annat om produkter som kan vara hormonstörande och syftet är att stärka skyddet av hälsa och miljö.

För företagen finns genom CLP-lagstiftningen sedan tidigare en skyldighet att klassificera och informera om en rad andra farliga egenskaper, som till exempel att en produkt är frätande, explosiv, akut giftig eller cancerframkallande. Till listan läggs nu egenskaper som:

  • Hormonstörande hälsofarliga
  • Hormonstörande miljöfarliga
  • Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)
  • Långlivade, mobila och toxiska (PMT) eller mycket långlivade och mycket mobila (vPvM)

För konsumenter och företag innebär de nya faroklasserna ökade möjligheter att göra informerade val.

De nya reglerna träder i kraft den 20 april i år och från detta datum kan ämnen och blandningar klassificeras och märkas i de nya faroklasserna. Från och med 1 maj 2025 måste ämnen klassificeras och märkas i de nya faroklasserna, men det kommer att vara en övergångsperiod fram till och med 1 november 2026 för ämnen som har släppts ut på marknaden före 1 maj 2025. Blandningar ska klassificeras och märkas i de nya faroklasserna från och med 1 maj 2026, med en övergångsperiod fram till 1 maj 2028 för produkter som redan har släppts ut på marknaden före 1 maj 2026.

Det finns idag inga klara piktogram för de nya faroklasserna. Det beror på att nya piktogram tas fram inom ramen för det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning, GHS. Tills vidare ska de produkter som omfattas av de nya faroklasserna märkas med de andra delarna i märkningen så som signalord, faroangivelser och skyddsangivelser.

De nya faroklasserna är en del av EU:s kemikaliestrategi för en hållbar utveckling Länk till annan webbplats. som antogs 2020. Ett av målen i den är att farliga ämnen enbart ska användas när det är nödvändigt för samhället. Strategin pekar särskilt ut hormonstörande och persistenta ämnen.

Här Länk till annan webbplats. kan du läsa ändringsförordningen i sin helhet.

Läs mer om hur du klassificerar och märker dina varor: Kort om CLP-förordningen - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Läs mer om andra pågående ändringar av CLP: https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2022-12-20-nu-ska-viktig-kemikalielagstiftning-uppdateras Länk till annan webbplats.