Nu ska viktig kemikalielagstiftning uppdateras

EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar i den lagstiftning som styr hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Ändringarna syftar till stärkta och tydligare regler kring information om farliga ämnen och blandningar. Förslaget ska nu förhandlas i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Förslaget till förändringar i CLP-förordningen handlar bland annat om:

  • att utveckla reglerna för märkning, till exempel gällande ökad läsbarhet av etiketter, undantag för märkning av små förpackningar, samt ökad möjlighet att använda utvikbara etiketter. Förslaget innehåller även bestämmelser som gör det möjligt att frivilligt ange vissa kompletterande märkningsuppgifter digitalt
  • att tydliggöra regler för online-försäljning
  • att tydliggöra skyldigheten för vissa distributörer att anmäla information till giftinformationscentraler;
  • att förbättra informationen om farliga ämnen i europeiska kemikaliemyndighetens klassificerings- och märkningsregister och utöka antalet faroklasser som prioriteras enligt lagstiftningen för EU-gemensam harmoniserad klassificering och märkning på bilaga VI till CLP-förordningen.

Förslaget som EU-kommissionen lagt fram i dag ska förhandlas i Europeiska unionens råd under det svenska ordförandeskapet som inleds i januari 2023.

Länk till förslaget om förändringar i CLP-förordningen Länk till annan webbplats.

EU-kommissionen har även beslutat att anta nya faroklasser för vilka det ska finnas en EU-gemensam harmoniserad klassificering och märkning. Det rör sig bland annat om ämnen som är hormonstörande, bioackumulerande, persistenta eller mobila. De nya klasserna börjar tillämpas stegvis med start år 2025.

Länk till kommissionens sida med de antagna nya faroklasserna Länk till annan webbplats.

Kort om CLP-förordningen

CLP-förordningen, förordning (EG) 1272/2008, innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter (ämnen och blandningar). Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för farliga ämnen och blandningar. CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning).

Kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt kraven i CLP-förordningen när de släpps ut på marknaden i EU.