Kort om CLP-förordningen

Innehållsförteckning:

CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för farliga ämnen och blandningar. Du som släpper ut kemiska produkter på marknaden behöver följa dessa regler.

Klassificering, märkning och förpackning

Sedan den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP-förordningen, (EG) 1272/2008. Reglerna om klassificering och märkning i förordningen grundar sig på FN:s globalt harmoniserade system (GHS) och gäller för företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden inom EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning).

Betydelse av begreppet ”Släppa ut på marknaden”

Att släppa ut en kemisk produkt på marknaden innebär att man, mot betalning eller kostnadsfritt, levererar eller tillhandahåller produkten till någon annan (gäller även till annan juridisk enhet inom samma företagskoncern). Import av en kemisk produkt från ett land utanför EU/EES, räknas också som utsläppande på marknaden. Det gäller även om produkten importeras för egen användning.

Ditt ansvar beror på din roll i CLP-förordningen

Ditt ansvar och dina skyldigheter beror på din roll i leverantörskedjan, till exempel om du är tillverkare, importör eller distributör. Ett företag kan ha flera olika roller.

Läs mer om företagens roller i CLP

Klassificering

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter ska du klassificera produkterna enligt CLP-förordningen innan de släpps ut på marknaden. Att klassificera innebär att med hjälp av å ena sidan fysikalisk kemiska egenskaper och (eko)toxikologisk information och å andra sidan fastställda kriterier identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper med avseende på fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror.

Läs mer om Klassificering

Information i märkning och säkerhetsdatablad

Den som köper och använder kemiska produkter behöver få information om produkternas farliga egenskaper. Om du säljer kemiska produkter måste du därför informera om de farliga egenskaperna och hur man kan skydda sig själv och miljön. Informationen ska ges i form av märkning på förpackningen. För yrkesmässiga användare ska fördjupad information även ges i säkerhetsdatablad. Regler om säkerhetsdatablad finns i Reach-förordningen. För produkter som säljs i Sverige ska informationen vara på svenska.

Läs mer om märkning på förpackningar

Läs mer om säkerhetsdatablad

Förpackning och förvaring

För att människors hälsa och miljön inte ska komma till skada finns regler för hur farliga kemiska produkter ska förpackas. Till exempel finns regler om förpackningens utformning och att vissa produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning eller varningsmärkning för personer med nedsatt syn, så kallad kännbar (taktil) märkning. Om du säljer farliga kemiska produkter ska du se till att förpackningarna uppfyller kraven i CLP-förordningen och att produkterna förvaras på rätt sätt.

Läs mer om förpackning och förvaring

Anmälan till Echas klassificerings- och märkningsregister

Om du tillverkar ämnen eller importerar ämnen eller blandningar kan du behöva anmäla uppgifter om ämnenas klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Uppgifterna samlas i en databas som administreras av Echa, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret. Du ska anmäla ämnena inom en månad från det att ämnena släppts ut på marknaden.

Läs mer om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

Anmäla uppgifter till Giftinformationscentralen

Om du importerar eller tillverkar blandningar som klassificeras som farliga kan du behöva lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning om det skulle ske en olycka. För produkter som släpps ut på den svenska marknaden ska uppgifterna lämnas till Giftinformationscentralen (GIC) via Echas inlämningsportal.

Läs mer om anmälan till Giftinformationscentralen

Alternativt kemiskt namn

För blandningar som klassificeras som farliga ska vissa ämnen som ingår i blandningen anges i märkningen på förpackningen och i säkerhetsdatabladet. Om du inte vill uppge identiteten för ett visst ämne i en blandning kan du i vissa fall begära att för det ämnet få använda ett alternativt kemiskt namn.

Läs mer om alternativt kemiskt namn

Ansvarig myndighet

I Sverige är Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet för CLP-förordningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stödjer oss i frågor om kemiska produkters fysikaliska faror, som till exempel brand- och explosionsfaror. På EU-nivå ansvarar den europeiska kemikaliemyndigheten Echa för CLP-förordningen.

Echas inledande vägledning om CLP-förordningen. Länk till annan webbplats.

Echas webbsidor om CLP Länk till annan webbplats..

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du se vanliga frågor och svar om CLP och även ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 2 juni 2021