Ändringar i CLP-förordningen – ATP19 och ATP20

Innehållsförteckning:

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Reglerna har uppdaterats genom två ändringsförordningar, ATP19 och ATP20. Ändringarna berör bilaga VI som innehåller ämnen med bindande EU-gemensam klassificering och märkning. Genom ändringarna införs tre nya anmärkningar i bilaga VI. Dessutom läggs anmärkningar till för åtta ämnen eller ämnesgrupper på bilagan.

Läs mer om CLP-förordningen

Nya och ändrade poster i bilaga VI

Bilaga VI uppdateras regelbundet genom tekniska anpassningar (engelskans Adaption to Technical Progress), så kallade ATP:er. Nu har EU-kommissionen antagit den nittonde och tjugonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP 19 och 20.

För ämnen som finns med på bilaga VI till CLP-förordningen gäller bindande klassificering och märkning som måste följas av företag inom EU, så kallad harmoniserad klassificering och märkning. Det innebär att du måste använda den harmoniserade klassificeringen och märkningen för ämnet i fråga, för de faroklasser som anges för ett ämne på bilaga VI. Ibland finns en eller flera anmärkningar angivna i en post (ett ämne eller en ämnesgrupp) på bilaga VI. Du ska tillämpa anmärkningarna när du klassificerar eller märker ett ämne eller en blandning där ämnet ingår.

Läs mer om klassificering av kemiska produkter.

Ändringar i ATP19

I och med ATP19 tillkommer tre nya anmärkningar i avsnitt 1.1.3 i del 1 till bilaga VI till CLP-förordningen. Det gäller anmärkning X, 11 och 12.

Anmärkning 11 och 12 har tillkommit för att mer korrekt identifiera faran för reproduktionstoxicitet vid klassificering av blandningar som innehåller flera ämnen som tillhör samma grupp. Anmärkningarna innebär att du ska summera koncentrationerna av ämnen som tillhör samma grupp när du klassificerar en blandning för reproduktionstoxicitet.

Anmärkning X har lagts till för att klargöra att klassificeringen av en grupp ämnen i samma post endast baseras på de farliga egenskaperna hos den del av ämnet som är gemensam för alla ämnen i gruppen. För övriga delar ska självklassificering tillämpas för varje ämne, vilket kan innebära en strängare klassificering.

Läs ATP19, ändringsförordning (EU) 2023/1434 Länk till annan webbplats.

Ändringar i ATP20

ATP20 innebär att posterna för borsyra och sex andra borföreningar uppdateras med tillägg av anmärkning 11 samt att posten för ”2-etylhexansyra och dess salter” uppdateras med tillägg av anmärkningarna 12, X och anmärkning A.

Läs ATP20 ändringsförordning (EU) 2023/1435 Länk till annan webbplats.

Övergångsperiod till 1 februari 2025 för ATP20

Ändringsförordningarna har redan trätt i kraft och de nya anmärkningarna enligt ATP19 gäller fullt ut redan nu. Men för att leverantörer av ämnen och blandningar ska få tid att uppdatera och anpassa klassificering, märkning och förpackning för sina produkter och få möjlighet att sälja ut befintliga lager gäller en övergångsperiod för de reviderade harmoniserade klassificeringarna i ATP20 till den 1 februari 2025. Övergångsperioden behövs också för att leverantörerna ska få tid att anpassa sig till krav i andra regelverk, i såväl EU-gemensamma som nationella regler.

Under övergångsperioden får ATP20 tillämpas, men det är alltså inget krav före den 1 februari 2025.

Många regler bygger på klassificeringen

Hur en kemisk produkt klassificeras enligt CLP avgör vilken information som ska finnas i märkningen. Klassificeringen och märkningen avgör också om förpackningen behöver ha barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning. När ett ämne får en ny eller ändrad klassificering genom en ändring av bilaga VI är det viktigt att du på nytt utvärderar vad som gäller för dina produkter, både vad gäller krav i CLP-förordningen och följdlagstiftningen. Till exempel kan en ändrad klassificering medföra att du inte får sälja produkten till allmänheten enligt regler i Reach-förordningen, eller att tillstånd krävs enligt nationella regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter.

Läs mer om att många regler bygger på klassificeringen

Mer information

ATP19 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1434 Länk till annan webbplats.

ATP20 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1435 Länk till annan webbplats.

Läs mer om CLP-förordningen

Senast uppdaterad 6 september 2023