Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning - ATP 17

Innehållsförteckning:

CLP-förordningen som innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att några av ämnena som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den sjuttonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP17. 

ATP17 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/849 Länk till annan webbplats.

För ämnen som förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen gäller bindande krav på klassificering och märkning som måste följas i hela EU. Det innebär att du måste använda den bestämda klassificeringen och märkningen för ämnet i fråga.

Bilagan uppdateras regelbundet genom så kallade tekniska anpassningar (engelskans Adaption to Technical Progress), så kallade ATP:er. Den sjuttonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP17, har nu antagits av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning.

ATP17 innebär bland annat att ytterligare 22 ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Som exempel får ämnet citronsyra och flera aktiva ämnen som används i bekämpningsmedel nu en bindande klassificering och märkning.

Ändringen innebär dessutom att 41 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilaga VI får en ändrad harmoniserad klassificering och märkning. Det gäller till exempel ämnet d-limonen, som nu även har en bindande klassificering för fara vid aspiration (Asp. Tox. 1). I och med ATP17 har också flera borföreningar fått en ändrad klassificering med avseende på reproduktionstoxicitet i och med att de särskilda koncentrationsgränserna (SCL) tagits bort för respektive ämne. Det innebär till exempel att för borsyra har den tidigare specifika koncentrationsgränsen på 5,5 % ersatts av den generella gränsen på 0,3 % och som ska tillämpas vid klassificering av en blandning för reproduktionstoxicitet i kategori 1B

I och med ATP17 har också ett flertal ämnen, bland annat flera kopparföreningar, fått ett fastställt värde för uppskattad akut toxicitet, ett så kallat ATE-värde. ATE-värdet används vid klassificering för akut toxicitet av en blandning där ämnet ingår.

Övergångsperiod till 17 december 2022

För att leverantörer av ämnen och blandningar ska få tid att uppdatera och anpassa klassificering, märkning och förpackning för sina produkter och få möjlighet att sälja ut befintliga lager behöver företagen inte följa de nya bestämmelserna omedelbart. Därför gäller en övergångsperiod till den 17 december 2022. Övergångsperioden behövs också för att leverantörerna ska få tid att anpassa sig till krav i andra regelverk, i såväl EU-gemensamma som nationella regler.

Ändringsförordningen ska tillämpas från och med den 17 december 2022, men får tillämpas redan före detta datum.

Mer information

ATP17 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/849 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen

Text

Senast uppdaterad 24 januari 2024