Lämna synpunkter på ändringsförslag i CLP

Innehållsförteckning:

Kemikaliemyndigheten Echa och Europeiska kommissionen ger dig möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar av CLP-förordningen genom det så kallade samrådsförfarandet. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Aktuella samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till nya eller ändrade harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut för samråd på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.

Genom de offentliga samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blåa rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.

Ämnen öppna för samråd till den 14 maj 2021

Ämnets namn

CAS-nummer

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one

2634-33-5

1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs. ; Reaction mass of N-phenyl,N’-o-tolyl-phenylene diamine, N,N’-diphenyl-p-phenylene diamine and N,N’-di-o-tolyl-phenylene diamine

68953-84-4

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplatslänk till annan webbplats

Ämnen öppna för samråd till den 18 juni 2021

Ämnets namn

CAS-nummer

2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]phenyl]amino]ethanol

68516-81-4

dicamba (ISO); 2,5-dichloro-6- methoxybenzoic acid; 3,6- dichloro-2-methoxybenzoic acid

1918-00-9

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer och hitta fler EU-samråd

Färdplan för översyn av CLP-förordningen

EU:s nya kemikaliestrategi för hållbarhet innehåller åtgärder som kräver en riktad översyn av CLP-förordningen. Översynen handlar bland annat om förslag att samla fler farobaserade kriterier under en och samma EU-lagstiftning. EU-kommissionen ska nu göra en konsekvensbedömning för att analysera olika alternativ för översynen.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på en färdplan för översynen fram till och med den 1 juni 2021.

Läs mer om initiativet till färdplan och lämna dina synpunkter här på Kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Aktuella samråd om delegerade akter

Genom EU-kommissionens samråd på förslag till så kallade delegerade akter får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i CLP-förordningen. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Ett sådant samråd pågår normalt i 4 veckor.

Det pågår för närvarande inga samråd om delegerade akter för CLP-förordningen.

Senast uppdaterad 10 maj 2021