Lämna synpunkter på ändringsförslag i CLP

Innehållsförteckning:

Kemikaliemyndigheten Echa och Europeiska kommissionen ger dig möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar av CLP-förordningen genom det så kallade samrådsförfarandet. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Samråd om översynen av CLP-förordningen

EU-kommissionen bjuder in till ett offentligt samråd om översynen av CLP-förordningen. Samrådet är en del av konsekvensbedömningen för att analysera olika alternativ för översynen av förordningen. Samrådet utgör det andra steget i översynsprocessen som ska resultera i konkreta förslag till ändringar i både artikeldelen och bilagorna till CLP-förordningen. Samrådet är öppet och har slutdatum 15 november.

Översynen av CLP-förordningen är en del av EU-kommissionens Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljö som presenterades 14 oktober 2020. Syftet med strategin är att uppnå en högre skyddsnivå för hälsa och miljö mot farliga kemikalier samt att främja utvecklingen av säkra och hållbara alternativ. För att kunna genomföra förslagen i strategin krävs bland annat att CLP-förordningen revideras.

Du har möjlighet att delta i samrådet genom att lämna synpunkter senast den 15 november. Länk till annan webbplats.

Aktuella samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till nya eller ändrade harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut för samråd på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.

Genom de offentliga samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blå rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.

Ämnen öppna för samråd till den 8 oktober 2021

Ämnets namn

CAS-nummer

formaldehyde …%

50-00-0

peracetic acid …%

79-21-0

α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde

1205-17-0

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Ämnen öppna för samråd till den 22 oktober 2021

Ämnets namn

CAS-nummer

7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate

2386-87-0

Formic acid ...%

64-18-6

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Ämnen öppna för samråd till den 5 november 2021

Ämnets namn

CAS-nummer

fenpropidin (ISO); (R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]piperidine

67306-00-7

tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl] phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate; [1] Reaction products of 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, coupled twice with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts; [2] disodium 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis{[4-(vinylsulfonyl) phenyl]diazenyl}naphthalene-2,7-disulfonate; [3]

17095-24-8 [1]
- [2]
100556-82-9 [3]

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer och hitta fler EU-samråd

Aktuella samråd om delegerade akter

Genom EU-kommissionens samråd på förslag till så kallade delegerade akter får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i CLP-förordningen. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Ett sådant samråd pågår normalt i 4 veckor.

Det pågår för närvarande inga samråd om delegerade akter för CLP-förordningen.

Färdplan för digital och enklare kemikaliemärkning

EU-kommissionen har publicerat en färdplan som syftar till att förenkla och digitalisera märkningskrav av kemikalier. För kemiska produkter är märkningen av förpackningen en central fråga då produktens säkerhetsdatablad sällan når slutanvändare.

Färdplanen innebär EU-kommissionens första analys av möjliga åtgärder, lösningar, politiska mål och konsekvenser av kemikaliemärkning. Den gäller för märkning av kemikalier enligt CLP, Detergentförordningen och märkning av gödselmedel. Färdplanen är öppen för kommentarer fram till den 20 september och kommissionen kommer att ta hänsyn till inkomna synpunkter när man arbetar vidare med förslagen.

Målet med initiativet är att förbättra kommunikationen kring kemikaliemärkning och där färdplanen ska stödja EU-kommissionens mål med ökad digitalisering och strategier för att skapa hållbarhet på vägen mot en giftfri miljö och Industri.

Läs mer om färdplanen Förenkling och digitalisering av märkningskrav för kemikalier Länk till annan webbplats. på Kommissionens webbplats.

Senast uppdaterad 9 september 2021