Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Uppgifter till Giftinformationscentralen

Nu införs ändrade krav i CLP-förordningen för dig som importerar eller tillverkar blandningar för vidare försäljning. De nya reglerna innehåller harmoniserade krav på vilka uppgifter som ska lämnas till Giftinformationscentralen och på vilket sätt. Informationen ska användas i händelse av en olycka. De ändrade kraven framgår i en ny bilaga till CLP, bilaga VIII. I och med ändringen harmoniseras reglerna inom EU/EES.

Här hittar du ändringsförordningen,
Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2017/542

Information som stöd vid olyckor

Du som importerar eller tillverkar blandningar som klassificeras som farliga med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror (till exempel brandfarlighet eller oxiderande egenskaper) ska lämna uppgifter som kan användas i händelse av olyckstillbud. Informationen ska lämnas till de organ som ansvarar för att ta emot uppgifter om insatser i nödsituationer i det land eller de länder där produkten släpps ut på marknaden. Reglerna framgår av artikel 45 i CLP.

I Sverige är det Giftinformationscentralen (GIC) som är det utsedda organet dit uppgifterna ska lämnas. Giftinformationscentralens uppgift är att informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akut förgiftning. Giftinformationscentralens personal måste ha detaljerad information om sammansättning och toxikologiska data för farliga kemiska produkter för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt i varje enskilt fall och för att kunna ge råd.

Nytt krav på information och format för inlämning

Idag varierar kraven på vilka uppgifter som behöver lämnas och på vilket sätt de ska lämnas mellan olika länder inom EU/EES. Detta innebär extra arbete för företagen, samtidigt som olikheterna leder till bristande överensstämmelse i de uppgifter som finns tillgängliga för giftinformationscentraler, vårdpersonal och allmänhet vid förgiftningsolyckor i de olika medlemsländerna.

För att komma tillrätta med dessa brister och olikheter har CLP utökats med en bilaga som anger vilka uppgifter som ska lämnas för farliga blandningar.  Det är du som tillverkar dessa blandningar för vidare försäljning eller importerar blandningar till EU/EES som ska lämna uppgifterna. Uppgifterna ska lämnas till utsett organ i respektive medlemsland innan blandningen släpps ut på marknaden.. I och med de nya reglerna kommer det att bli samma krav på inlämning av uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna ska lämnas på det eller de officiella språken i respektive land. I Sverige ska informationen lämnas på svenska, men Giftinformationscentralen godkänner även engelska.

Exempel på uppgifter som ska lämnas är identifiering av blandningen, information om vem som lämnar uppgifterna, klassificering och märkning av blandningen samt information om vilka ämnen som ingår i blandningen med koncentration eller koncentrationsintervall.

För att göra det möjligt att koppla informationen som lämnats om en specifik produkt kommer importörer och tillverkare av blandningar behöva märka sina farliga produkter med en unik kod, en så kallad Unique Formula Identifier (UFI). Denna kod ingår också i de uppgifter som ska lämnas in.

Verktyg och format för att lämna uppgifter

Företagen ska lämna in uppgifterna elektroniskt i verktyg och format som kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på den europeiska kemikaliemyndigheten Echa:s webbplats. Echa kommer också att ta fram ett webbaserat verktyg för att generera UFI-koder.

Echa kommer dessutom att ta fram verktyg för att göra det möjligt för företagen att i samband med uppgiftsinlämningen beskriva en produkts avsedda användning med hjälp av ett harmoniserat produktkategoriseringssystem (EU PCS). Denna information kommer att vara viktig bland annat vid uppföljning och för att ta fram statistik över förgiftningsfall i olika länder inom EU.

När börjar kraven enligt bilaga VIII att gälla?

Tillämpningen av de nya kraven kommer att införas stegvis beroende på produktens avsedda användning. För blandningar avsedda för konsumentanvändning gäller kraven i nya bilaga VIII från och med den 1 januari 2020. För blandningar avsedda för yrkesmässig eller industriell användning gäller de nya kraven från och med den 1 januari 2021, respektive 1 januari 2024.

Det finns i vissa fall även möjlighet för importörer och nedströmsanvändare som redan lämnat uppgifter om sina farliga blandningar enligt äldre format, att avvakta med att uppdatera informationen till år 2025.

Läs mer i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2017/542, bilaga VIII.

Mer information

Echa påbörjar snart arbete med att ta fram vägledning för tillämpning av de nya reglerna i bilaga VIII.

Ytterligare information om anmälan till giftinformationscentraler och de verktyg som Echa håller på att ta fram för att göra det möjligt för företag och utsedda organ att uppfylla de kommande kraven i bilaga VIII finns på Echa:s webbplats (ännu bara på engelska).

Mer information om anmälan till giftinformationscentraler på Echas webbplats

På Giftinformationscentralens webbplats finns information om vilka uppgifter som krävs och hur informationen ska skickas in enligt det format som gäller fram tills tillämpningsdatum för de nya reglerna.

Giftinformationscentralens information om format för uppgifter om kemiska produkter