Ändrade krav på information i säkerhetsdatablad

Från och med den 1 januari 2021 ändras kraven på vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad.

Kraven om sammanställning av säkerhetsdatablad finns i bilaga II till Reach-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga II har nu omarbetats och innehåller nya krav som en följd av andra regeländringar och även ett antal förtydliganden.

Ändringarna finns i en ändringsförordning som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Under en övergångsperiod fram till 1 januari 2023 är det frivilligt att uppdatera säkerhetsdatabladen enligt det nya formatet. Denna tolkning framgår av Echas uppdaterade Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad Länk till annan webbplats.. Det gäller säkerhetsdatablad som redan tillhandahållits, de som uppdateras enligt artikel 31.9 samt säkerhetsdatablad som uppdateras med en UFI-kod. Det är även frivilligt att välja format för säkerhetsdatablad för nya produkter.

Alla säkerhetsdatablad ska följa det nya formatet senast 1 januari 2023.

De viktigaste ändringarna i bilaga II:

  • Information om nanoformer av ämnet ska anges i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. I bladet ska det också framgå hur nanoformerna av ämnet ska hanteras på ett säkert sätt.
  • Nya krav i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper, till följd av ändringar i GHS, det globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier.
  • Nya krav på UFI-kod för blandningar finns i CLP-förordningen. I den omarbetade versionen av bilaga II till Reach –förordningen framgår var i säkerhetsdatabladen UFI-koden ska anges.
  • Nya krav på information om hormonstörande egenskaper i avsnitt 11 och 12
  • Ändringar i avsnitt 3 som handlar om att ange särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter som fastställts i enlighet med CLP-förordningen, om uppgifterna är tillgängliga.

Här finns ändringsförordningen med de nya kraven för säkerhetsdatablad. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 december 2020