Skiss av ett säkerhetsdatablad och flaskor med kemiska produkter

Ändrade krav på information i säkerhetsdatablad

Den 1 januari 2021 ändrades kraven på vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad. Alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från och med 1 januari 2023 ska följa det nya formatet.

Kraven om sammanställning av säkerhetsdatablad finns i bilaga II till Reach-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga II har omarbetats och innehåller nya krav som en följd av andra regeländringar och även ett antal förtydliganden.

Under en övergångsperiod fram till 1 januari 2023 är det frivilligt att uppdatera säkerhetsdatabladen enligt det nya formatet. Denna tolkning framgår av Echas Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad Länk till annan webbplats.. Det gäller säkerhetsdatablad som redan tillhandahållits, de som uppdateras enligt artikel 31.9 samt säkerhetsdatablad som uppdateras med en UFI-kod. Det är även frivilligt att välja format för säkerhetsdatablad för nya produkter under övergångsperioden.

De viktigaste ändringarna i bilaga II:

  • Information om nanoformer av ämnet ska anges i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. I bladet ska det också framgå hur nanoformerna av ämnet ska hanteras på ett säkert sätt.
  • Nya krav i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper, till följd av ändringar i GHS, det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier.
  • Nya krav på UFI-kod för vissa blandningar finns i CLP-förordningen. I den omarbetade versionen av bilaga II till Reach–förordningen framgår att UFI-koden ska anges i avsnitt 1.1 i tillämpliga fall. Det är i allmänhet inte obligatoriskt att inkludera UFI-koden i säkerhetsdatabladet, men det kan göras frivilligt. Det är endast för blandningar som inte är förpackade som UFI-koden ska anges i säkerhetsdatabladet eller ingå i den kopia av märkningsuppgifterna som avses i artikel 29.3 i CLP-förordningen, beroende på vad som är tillämpligt. För förpackade blandningar som ska användas på industrianläggningar har leverantören möjlighet att inkludera UFI-koden på säkerhetsdatabladet i stället för på etiketten (eller båda).
  • Nya krav på information om hormonstörande egenskaper i avsnitt 11 och 12
  • Ändringar i avsnitt 3 som handlar om att ange särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter som fastställts i enlighet med CLP-förordningen, om uppgifterna är tillgängliga.

Här finns ändringsförordningen med de nya kraven för säkerhetsdatablad. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 november 2022