Skiss av ett säkerhetsdatablad och flaskor med kemiska produkter

Ändrade krav på information i säkerhetsdatablad

Den 1 januari 2021 ändrades kraven på vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad. Alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från och med 1 januari 2023 ska följa det nya formatet.

Kraven om sammanställning av säkerhetsdatablad finns i bilaga II till Reach-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga II har omarbetats och innehåller nya krav som en följd av andra regeländringar och även ett antal förtydliganden.

De viktigaste ändringarna i bilaga II:

  • Information om nanoformer av ämnet ska anges i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. I bladet ska det också framgå hur nanoformerna av ämnet ska hanteras på ett säkert sätt.
  • Nya krav i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper, till följd av ändringar i GHS, det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier.
  • Nya krav på UFI-kod för vissa blandningar finns i CLP-förordningen. I den omarbetade versionen av bilaga II till Reach–förordningen framgår att UFI-koden ska anges i avsnitt 1.1 i tillämpliga fall. Det är i allmänhet inte obligatoriskt att inkludera UFI-koden i säkerhetsdatabladet, men det kan göras frivilligt. Det är endast för blandningar som inte är förpackade som UFI-koden ska anges i säkerhetsdatabladet eller ingå i den kopia av märkningsuppgifterna som avses i artikel 29.3 i CLP-förordningen, beroende på vad som är tillämpligt. För förpackade blandningar som ska användas på industrianläggningar har leverantören möjlighet att inkludera UFI-koden på säkerhetsdatabladet i stället för på etiketten (eller båda).
  • Nya krav på information om hormonstörande egenskaper i avsnitt 11 och 12
  • Ändringar i avsnitt 3 som handlar om att ange särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter som fastställts i enlighet med CLP-förordningen, om uppgifterna är tillgängliga.

Här finns ändringsförordningen med de nya kraven för säkerhetsdatablad. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 januari 2023