Undvik några vanliga misstag i säkerhetsdatablad

Innehållsförteckning:

Här kan du läsa några råd som kan vara bra att ha med sig när du sammanställer ett säkerhetsdatablad eller när du vidarebefordrar blad som du fått av din leverantör. Men kom ihåg att de säkerhetsdatablad som du ger till din kund måste uppfylla alla krav i bilaga II till Reach-förordningen.

Säkerställ att informationen i olika delar av bladet är konsekvent

Ett av kraven i lagstiftningen är att säkerhetsdatabladet ska vara tydligt. Ett vanligt fel är att informationen i de olika avsnitten inte är konsekvent, till exempel att riskhanteringsåtgärderna inte motsvarar produktens faroklassificering. För att uppfylla lagkravet om tydlighet måste du se till att informationen i alla avsnitt ger samma bild av produktens farlighet och hur den ska hanteras utifrån det.

Kom ihåg att informationen i säkerhetsdatabladet är till för den som ska använda produkten. Informationen ska vara tydlig, konsekvent och till hjälp för användaren.

Hämta information från rätt datakällor

Om ett ämne som ingår i produkten är registrerat enligt Reach-förordningen ska du ange information från just det ämnets registrering i säkerhetsdatabladet. Du får inte ta uppgifter från ett annat företags registrering av samma ämne. Det kan till exempel handla om ämnets klassificering eller toxikologiska data. Det är också vanligt att uppgifter från registreringen helt saknas i delar av bladet.

Lämna tillräcklig information om säker användning

En vanligt fel som vi ser i vår tillsyn är att det saknas information om säker användning av produkten eller att informationen inte är tillräckligt detaljerad för att säkerställa en säker användning. Rekommendationerna om hur produkten ska hanteras får inte vara för generellt skrivna. Det är till exempel inte tillräckligt att ange att man ska använda ”lämpliga” handskar, ”lämpligt” andningsskydd eller ”tillräcklig” ventilation. Du ska i stället specificera vilket material handsken ska vara gjord av, vilken typ av andningsskydd som ska användas, hur stort luftflödet ska vara i ventilationen eller andra uppgifter som gör det möjligt att använda produkten under säkra förhållanden.

Ett annat exempel är att man anger skyddsutrustning som antingen är för omfattande eller som inte ger ett tillräckligt skydd för användaren. Du ska ange den skyddsutrustning som behövs, varken mer eller mindre.

Ge fullständig information om avfallshantering

Ett vanligt fel i de säkerhetsdatablad vi ser i vår tillsyn är att det saknas fullständig information om hur avfall och tömda förpackningar ska hanteras på ett säkert sätt. Det räcker inte att skriva att avfall ska ”avskaffas enligt gällande regler”. Du behöver ge tydliga instruktioner om hur man gör sig av med rester av produkten och tomma förpackningar.

Ta med all obligatorisk information

Se till att du har med all information som krävs enligt bilaga II till Reach-förordningen. En del information får man utelämna, till exempel vissa toxikologiska och ekologiska uppgifter, men då krävs det att du motiverar varför du inte har med uppgifterna.

Se till att kunderna får säkerhetsdatabladet

När du tillhandahåller bladet till din kund ska det vara en aktiv handling från din sida. Du kan till exempel ge en papperskopia av bladet eller skicka bladet elektroniskt. Det räcker däremot inte att endast säga till kunden att säkerhetsdatabladet finns på en webbplats och att kunden måste leta upp det själv.

Några ytterligare tips för att undvika de vanligaste misstagen

 

 • Se till att du har med telefonnummer för nödsituationer till det officiellt rådgivande organet i det land där produkten släpps ut på marknaden, i Sverige är det Giftinformationscentralen. Numret som ska anges är 112. Glöm inte heller att se till att Giftinformationscentralen har de uppgifter de behöver för att kunna svara på frågor om förgiftningsfall.

 • Se till att du anger produktens korrekta klassificering. Vi ser ibland felaktiga klassificeringar vilket ofta beror på att man har angett felaktiga koncentrationsintervall i avsnitt 3 eller att de ingående ämnenas klassificering inte stämmer.
 • Se till att du anger särskilda märkningsfraser, om sådana krävs. Vi ser till exempel att frasen EUH208 – ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion.” ibland saknas, vilket kan bero på att man inte har tagit hänsyn till att ett ingående ämne har en specifik koncentrationsgräns.
 • Glöm inte att ange relevanta skyddsangivelser för din produkt, till exempel P280 ”Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.”.
 • Se till att du har med märkningsuppgifter enligt annan lagstiftning än CLP-förordningen, om så krävs, till exempel innehållsuppgifter enligt VOC-direktivet eller tvätt- och rengöringsmedelsförordningen.

 • Se till att de koncentrationsintervall du anger inte går över en klassificeringsgräns för ett ämne i blandningen. Den högsta koncentrationen i intervallet för respektive ämne ska göra det möjligt att utläsa en korrekt klassificering av blandningen.
 • Om de ingående ämnena är Reach-registrerade, se till att deras klassificeringar stämmer överens med klassificeringarna i respektive ämnes registrering.
 • Kontrollera att klassificeringen av de ingående ämnena stämmer överens med den harmoniserade klassificeringen, om en sådan finns.
 • Se till att du anger de ingående ämnenas EG-nummer om sådana finns. Om ämnena är registrerade ska även deras Reach-registreringsnummer anges.

 • Se till att du anpassar instruktionerna för första hjälpen till hur farlig produkten är. Vi ser ibland säkerhetsdatablad med onödigt omfattande första-hjälpen-åtgärder. Vi ser också säkerhetsdatablad med otillräckliga åtgärder i förhållande till produktens farlighet.
 • Kontrollera att du har angett fullständig information för första-hjälpen-åtgärderna. Kom till exempel ihåg att du ska ange att tempererat vatten ska användas vid långvarig ögonsköljning.
 • Kom ihåg att du ska ange viktiga symtom och effekter av exponering av produkten. Vi ser ofta att dessa uppgifter saknas eller att man i stället har angett produktens farliga egenskaper.

 • Se till att du anger svenska hygieniska gränsvärden, om sådana finns. Se också till att du anger värden från den senaste versionen av Arbetsmiljöverkets författningssamling och inte gamla värden. Tänk på att ange källhänvisningen till författningssamlingen.
 • Kom ihåg att ange relevanta nolleffektnivåer (DNEL) och relevanta nolleffektkoncentrationer (PNEC) för registrerade ämnen som ingår i blandningar.
 • Se till att du specificerar handskmaterial, typ av andningsskydd och detaljer om ventilationen, ifall produkten kräver sådana riskhanteringsåtgärder. Rekommendationerna ska vara så pass tydliga att användarna får reda på hur produkten kan användas på ett säkert sätt.

 • Se till att du anger pH för en misstänkt frätande produkt och flampunkt för en misstänkt brandfarlig produkt.

 • Kontrollera att den toxikologiska informationen för ingående ämnen stämmer överens med ämnenas klassificering och med uppgifterna i ämnenas registreringar.
 • Se till att du anger toxikologiska effekter för alla faroklasser som ska finnas med i avsnittet eller att du motiverar varför de inte finns med.
 • Kom ihåg att ange toxikologiska egenskaper för farliga ämnen som ingår i blandningar, till exempel LD50, uppskattningar av akut toxicitet (ATE) och LC50.

 • Kontrollera att den ekotoxikologiska informationen för ingående ämnen stämmer överens med ämnenas klassificering. Glöm inte heller att ange uppgifter om alla ekologiska effekter som ska finnas med i avsnittet och var tydlig med om informationen avser blandningen eller ett ingående ämne.

 • Se till att du anger hur överbliven produkt och förorenad förpackning ska tas omhand på ett säkert sätt. Du kan till exempel ange tillämplig avfallskod.
Senast uppdaterad 19 september 2023