Undantag från tillståndsplikten för vissa typer av analyser

I vissa fall behöver du inte ansöka om tillstånd när du använder ett tillståndspliktigt ämne i analyser.

Vissa typer av analyser, till exempel rutinanalyser, ingår i undantaget för vetenskaplig forskning och utveckling. Det gäller förutsatt att

  • analyserna görs under kontrollerade förhållanden och
  • att tillståndsämnet används i volymer mindre än 1 ton per år per juridisk enhet.

Om båda villkoren uppfylls behöver man inte söka tillstånd enligt Reach.

Läs mer om undantaget på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats, i Echas frågor och svar.

Fråga och svar om ett ämne som används som reagens eller i en rutinanalys (på Echas webbplats) Länk till annan webbplats.

Fråga och svar om ett ämne som används i analyser som monitoring eller kvalitetskontroll (på Echas webbplats) Länk till annan webbplats.

Fråga och svar om ett ämne som används till in vitro-diagnostik (på Echas webbplats) Länk till annan webbplats.

Kontrollerade förhållanden

Det finns ingen definition i Reach av vad kontrollerade förhållanden är. I Echas vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling finns ett kort stycke där kontrollerade förhållanden beskrivs som att det till exempel kan innebära att:

  • ” … det finns förfaranden och åtgärder för att minimera eller kontrollera omfattningen av och de potentiella riskerna med människors eller miljöns exponering för ämnet. Det kan exempelvis inbegripa att användningen är begränsad till kvalificerade personer som har tillgång till ämnet eller som ansvarar för insamling och bortskaffande av avfall. … ”.

Här hittar du Echas vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling. Länk till annan webbplats.

Om analyserna inte sker under kontrollerade förhållanden, eller om tillståndsämnet används i volymer om 1 ton eller mer per år, krävs det tillstånd enligt Reach.

Senast uppdaterad 8 maj 2024