Aktuellt om registrering

Här hittar du information om kommande eller beslutade ändringar i Reach-förordningen som påverkar kraven i registreringsunderlagen eller i registreringsprocessen.

Övergångsregler för registrering av infasningsämnen fram till 31 december 2019

Övergångsreglerna för registrering av infasningsämnen skulle ha upphört att gälla den 31 maj 2018. Men Kommissionen har nu klargjort att vissa bestämmelser för infasningsämnen kommer att gälla fram till den 31 december 2019. Det innebär att:

  • Från och med den 1 januari 2020 måste du som företagare beräkna vilken volym av ett ämne du kommer att tillverka eller importera under kommande kalenderår. Det måste du göra för vart och ett av de ämnen du använder.
  • Genomförandeförordningen rekommenderar att registranter ska fortsätta använda informella kommunikationsplattformar, liknande som de som använts tidigare vid registrering av infasningsämnen (SIEF(substance information exchange forum). Detta för att både nya och befintliga registranter ska kunna fortsätta dela information med varandra vid sammanställning av nya registreringar och vid uppdateringar av befintliga registreringsunderlag.
  • Från och med 1 januari 2020 måste alla företag som planerar att registrera ett ämne lämna in en förfrågan till ECHA. Det spelar ingen roll om du tidigare förhandsregistrerat ditt ämne. Detta ska du göra för att få information om vilka andra företag som har registrerat samma ämne och kunna inleda förhandlingar om datadelning.
  • Om förhandlingar om datadelning har inletts inom ett SIEF, kan tvister om delning av data lämnas in till Echa enligt artikel 30.3 i Reach fram till den 31 december 2019. Efter detta datum kommer alla tvister om delning av data att hanteras enligt artikel 27 i Reach.
  • Vissa infasningsämnen kommer att fortsätta att dra nytta av mindre stränga informationskrav. Det gäller om du har registrerat på det lägsta tonnagebandet, mellan 1 och 10 ton per år och om ämnena inte uppfyller kriterierna i bilaga III (ämnen som förmodas vara farliga och som har spridd användning).

På Echas webbsida finns mera information om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1692.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1692 om registrering och gemensamt utnyttjande av data  efter det att den slutliga tidsfristen för registrering av infasningsämnen har löpt ut.

Information om nanoformer krävs den 1 januari 2020

Om du tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i nanoform kan du behöva komplettera ditt registreringsunderlag med ytterligare information.

Reach-bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII har reviderats och specifika bestämmelser om krav på data för ämnen i nanoform har införts. Det krävs bland annat information om nanoformens förmåga att tas upp i kroppen samt dess toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Kraven omfattar alla avsiktligt tillverkade ämnen i nanoform oavsett när de kommit ut på marknaden.

Skälet till att införa särskilda informationskrav för ämnen i nanoform är för att på ett godtagbart sätt kunna hantera eventuella risker med dessa ämnen.

Se det inspelade webinariet Getting ready for revised REACH information requirements for nanoforms hos en europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Webinar on practical advice for registering nanoforms – questions and answers

Information och vägledning om de nya reglerna hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa

Kommissionens förordning (EU) 2018/1881 vad gäller ändring i bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen

Webbaserat verktyg, e-REACHNano

Via webbverktyget e-REACHNano kan du som företagare få hjälp med registrering av information om nanomaterial för de ämnen som du tillverkar eller importerar. Verktyget har nyligen uppdaterats och förklarar genom små korta filmer vad ditt företag behöver registrera. Verktyget har tagits fram av konsulter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. 

Ta hjälp av webbverktyget e-REACHNano, information om kraven i Reach-förordningen på engelska.