Reach-förordningen

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Läs mer om vad reglerna i Reach-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet
(senast konsoliderad 2019-07-02).

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) 2018/1881 vad gäller ändring i bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen

Läs mer om ändringen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer vad gäller ändring av Reach bilaga XVII post 58 ammoniumnitrat

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006.

EU-förordningar som grundar sig på Reach

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/9 om gemensamt inlämnande av data.

Testmetodförordningen (EG) nr 440/2008
(senast konsoliderad 2017-05-18).

Samtliga ändringsförordningar till Testmetodförordningen finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Avgiftsförordningen (EG) nr 340/2008
(senast konsoliderad 2018-07-15).

Samtliga ändringsförordningar till Avgiftsförordningen finns i EUR-lex.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej