Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Läs mer om vad reglerna i Reach-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet
(senast konsoliderad 2017-10-10).

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) 2018/35 om ändring av bilaga XVII vad gäller oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5).

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 8 december 2006.

EU-förordningar som grundar sig på Reach

Testmetodförordningen (EG) nr 440/2008
(senast konsoliderad 2016-03-04).

Samtliga ändringsförordningar till Testmetodförordningen finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Avgiftsförordningen (EG) nr 340/2008
(senast konsoliderad 2015-06-25).

Samtliga ändringsförordningar till Avgiftsförordningen finns i EUR-lex.