Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Läs mer om vad reglerna i Reach-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet
(senast konsoliderad 2017-01-02).

Ändringsförordningar

Ändringsförordningar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) 2017/1510 av den 30 augusti 2017 om ändring av tilläggen i bilaga XVII vad gäller begränsning av cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen i kemiska produkter till konsumenter

Kommissionens förordning (EU) 2017/1000 av den 13 juni 2017 om ändring av bilaga XVII vad gäller begränsning av perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen

Kommissionens förordning (EU) 2017/999 av den 13 juni 2017 om ändring av bilaga XIV 

Kommissionens förordning (EU) 2017/706 av den 19 april 2017 om ändring i Bilaga VII vad gäller hudsensibilisering

Kommissionens förordning (EU) 2017/227 av den 9 februari 2017 om ändring av bilaga XVII (bis(pentabromofenyl)eter) 

Kommissionens förordning (EU) 2016/1017 av den 23 juni 2016 om ändring i Bilaga XVII om begränsning av oorganiska ammoniumsalter i cellulosaisolering

Kommissionens förordning (EU) 2016/266 av den 7 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 440/2008 (testmetoder)

Kommissionens förordning (EU) nr 848/2012 av den 19 september 2012 om ändring av bilaga XVII (fenylkvicksilverföreningar).

Samtliga ändringsförordningar till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 8 december 2006.

EU-förordningar som grundar sig på Reach

Testmetodförordningen (EG) nr 440/2008
(senast konsoliderad 2016-03-04).

Samtliga ändringsförordningar till Testmetodförordningen finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Avgiftsförordningen (EG) nr 340/2008
(senast konsoliderad 2015-06-25).

Samtliga ändringsförordningar till Avgiftsförordningen finns i EUR-lex.