Två brinnande ljus i galsbägare.

Du som tillverkar och säljer ljus behöver ha koll på vad råvarorna innehåller.

För dig som tillverkar och säljer ljus

Innehållsförteckning:

Informationen i artikeln riktar sig till dig som antingen tillverkar råvaror själv eller köper in råvaror för att tillverka ljus och sedan säljer ljusen vidare inom EU.

Information om innehållet i ljusen

För att veta vilka lagar och regler du är berörd av måste du ha koll på vilka ämnen dina ljus innehåller. Tillgången på information om innehållet i råvarorna (ämnen eller blandningar) kan skilja sig åt beroende på om du själv tillverkar råvarorna eller köper in råvaror eller färdiga ljus.

Tillverka ljus från egna råvaror (ämnen eller blandningar)

Om du tillverkar ljus från egentillverkade råvaror, till exempel bivax eller extrakt från lavendelblomma, måste du själv bedöma ämnenas farlighet utifrån fastställda kriterier i CLP-förordningen. Kom ihåg att även råvaror som kommer från naturen kan ha farliga egenskaper, de kan till exempel ge upphov till allergiska reaktioner.

Tillverka ljus från råvaror du köpt från leverantör inom EU.

Om du tillverkar ljus från råvaror som du köpt inom EU/EES kan du ha rätt att få information om farliga ämnen eller blandningar (gäller till exempel många parfymer och doftoljor) i ett säkerhetsdatablad av din leverantör. I säkerhetsdatabladet som du har rätt att få på svenska ska det finnas information om produktens innehåll och farliga egenskaper. Kontakta din leverantör om du inte fått något säkerhetsdatablad.

Tillverka ljus från råvaror du importerar från leverantör utanför EU/EES

Om du tillverkar ljus från ämnen eller blandningar som du importerar från en leverantör utanför EU/EES kan du fråga efter ett säkerhetsdatablad, men leverantören har inget lagkrav på sig att leverera säkerhetsdatablad till dig, eftersom leverantörer utanför EU/EES inte omfattas av våra EU-gemensamma regler. Om du inte får något säkerhetsdatablad eller information på annat sätt om ämnenas eller blandningens farliga egenskaper måste du själv bedöma farligheten utifrån fastställda kriterier i CLP-förordningen

Lagar och regler

Ljus är en kombination av en kemisk produkt och en vara och omfattas av flera olika lagstiftningar. Följande regler behöver du känna till när du tillverkar ljus och säljer dem vidare.

Anmälan till Kemikalieinspektionens Produktregister

Kemiska produkter som du tillverkar eller för in till Sverige ska anmälas till produktregistret om de har tullnummer som omfattas av anmälningsplikten och du för in över 100 kg per produkt och år. Det gäller råvaror i form av ämnen eller blandningar som används för att tillverka ljusen. Det färdiga ljuset är däremot inte anmälningspliktigt.

Läs mer på Anmälningspliktiga produkter - Kemikalieinspektionen.

Säkerhetsdatablad

Du som tillverkar ljus för vidare försäljning till yrkesverksamma kunder (inte till privatpersoner) kan behöva lämna information i form av ett säkerhetsdatablad på svenska. Det gäller om ljusen innehåller farliga ämnen över vissa halter.

Läs mer om Säkerhetsdatablad.

Klassificering och märkning enligt CLP-förordningen

Ämnen och blandningar som används för att tillverka ljuset betraktas som kemiska produkter och omfattas av klassificerings-, märknings- och förpackningskrav enligt CLP-förordningen. De färdiga ljusen är en kombination av en kemisk produkt och en vara och omfattas också av reglerna i CLP-förordningen.

Läs mer på Kort om CLP-förordningen - Kemikalieinspektionen.

Använd gärna vår CLP-A2-plansch för att få en bra överblick över de faroklasser och farokategorier som finns i CLP.

Doftljus innehåller ofta farliga ämnen, till exempel allergiframkallande parfymämnen. Därför behöver doftljus ofta märkas med information så att det framgår vilka farliga egenskaper ljuset eller dess ingående ämnen har. Exempel på märkning är frasen ”Innehåller [ämnets namn]. Kan orsaka en allergisk reaktion”. Denna märkningsfras kan för vissa ämnen krävas vid så låga halter som 0,01% eller ännu lägre.

Ljus som innehåller farliga ämnen ska förpackas och förpackningen ska förses med de märkningsuppgifter som följer av reglerna i CLP-förordningen.

Om du känner dig osäker på informationen i säkerhetsdatabladet eller hur ett ämne ska klassificeras och märkas kan du kontakta din leverantör. Du kan själv också kolla upp klassificeringen av ditt ämne i den europeiska kemikaliemyndighetens klassificerings- och märkningsregister.

Läs mer om Echas klassificerings- och märkningsregister.

Reglerna om märkning enligt CLP-förordningen gäller vid överlåtelse, alltså om du säljer eller på annat sätt tillhandahåller kemiska produkter. För de råvaror (ämnen och blandningar) du tillverkar själv eller köper in från länder utanför EU eller EES är du som importör själv ansvarig att de är korrekt klassificerade och märkta. Observera att ljus som säljs i Sverige ska vara märkta med information på svenska.

Tänk på att det även finns en standard för ljussäkerhet som innehåller andra märkningssymboler. SS-EN 15494:2019 Ljus - Produktsäkerhetsmärkning. Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, exempelvis i föreskrifter från myndigheter och vid upphandling.

Anmälan till Echas klassificerings- och märkningsregister

Du kan behöva anmäla ämnen till EU:s register för klassificering och märkning enligt CLP-förordningen. Du som importerar farliga ämnen eller blandningar till EU/EES ska lämna information om ingående ämnens klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. I ljus kan det till exempel gälla doftoljor som klassificeras som farliga enligt CLP-förordningen. Det innebär att du måste klassificera de ämnen och blandningar som du importerar.

Läs mer om Echas klassificerings- och märkningsregister.

Anmäla uppgifter till Giftinformationscentralen

Du som tillverkar ljus för försäljning inom EU/EES kan även behöva lämna information som kan användas för medicinsk rådgivning vid olyckor. Kravet gäller för blandningar, exempelvis färdiga ljus, som klassificeras med avseende på hälsofaror enligt CLP-förordningen. Informationen ska lämnas till en inlämningsportal på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. I Sverige är det Giftinformationscentralen som sedan får tillgång till informationen.

Läs mer om uppgifter till Giftinformationscentralen.

Märkning med UFI-kod

I samband med att du lämnar uppgifter för giftinformation ska du ta fram och märka ljusets förpackning med en så kallad unik formuleringsidentifierare, UFI-kod. UFI-koden är en identifieringskod som gör det möjligt att koppla information om innehållet i blandningen till den information som tillverkaren eller importören har lämnat till Giftinformationscentralen.

Läs mer om märkningens innehåll och utformning.

Registrering till Echa enligt Reach-förordningen


Om du tillverkar stora volymer av ljus kan du omfattas av krav på att registrera ämnen till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Det gäller om du tillverkar eller importerar ett ämne till EU/EES i mängder på minst ett ton per år. Det gäller både enskilda ämnen och ämnen som ingår i blandningar, oavsett om de är klassificerade som farliga eller inte. I vissa fall ska även ämnen i varor registreras.

Läs mer om registrering i Reach.

Anmälan till Echa av särskilt farliga ämnen i varor


Om du tillverkar eller importerar stora volymer av de delar av ett ljus som betraktas som en vara kan du omfattas av krav på att registrera ämnen i dessa delar till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. De delar som kan vara aktuella är veken, ljusbehållare och förpackningen. Kravet gäller om alla följande tre punkter är uppfyllt:

  • ett ämne som finns på den så kallade kandidatförteckningen (förteckning på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats över särskilt farliga ämnen) finns i varan i mer än 0,1 viktprocent,
  • mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör och år och
  • ämnet är inte tidigare registrerat för samma användning.

Läs mer om Reach och varor.

Ämnen som är begränsade enligt bilaga XVII i Reach-förordningen

För vissa ämnen finns specifika begränsningar för hur ämnet får användas, i vilka produkter det får förekomma och i vilka halter.

Som exempel kan nämnas att ämnen som är cancerframkallande, kan göra det svårt att få barn eller påverkar arvsmassan (cancerogena, reproduktionstoxiska eller mutagena i farokategori 1) inte får finnas i ljus som säljs till privatpersoner.

Läs mer om begränsningar i Reach-förordningen

Tungmetaller i förpackningsmaterial

EU:s förpackningsdirektiv innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser. Förpackningsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) och kan i vissa fall beröra ljusets förpackning.

Läs mer om tungmetaller i förpackningsmaterial.

Anmälan till SCIP-databasen

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på EU:s kandidatförteckning i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till den så kallade SCIP-databasen hos Echa. Detta krav är aktuellt om veken, eventuell behållare eller förpackning innehåller ett sådant ämne över gränsvärdet.

Läs mer om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen.

Informera om farliga ämnen i varor

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på EU:s kandidatförteckning ska du som är leverantör av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt. Informationskravet gäller för alla som säljer varor. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och lämnas till företagskunder. Detta krav är aktuellt om ljusets veke, behållare och förpackning innehåller ett sådant ämne över gränsvärdet.

Läs mer om Kandidatförteckningen.

Senast uppdaterad 20 december 2023