Levande ljus.

Du som köper in färdiga ljus och säljer dem vidare behöver ha koll på vad ljusen innehåller.

För dig som köper färdiga ljus och säljer vidare

Innehållsförteckning:

Informationen i artikeln riktar sig till dig som köper in färdiga ljus och säljer vidare inom EU.

Information om innehållet i ljusen

För att veta vilka lagar och regler du är berörd av måste du ha koll på vilka ämnen dina ljus innehåller. Tillgången på information om innehållet i ljusen kan skilja sig åt beroende på om du köper in färdiga ljus från en leverantör inom eller utanför EU.

Köpa in ljus från leverantör inom EU

Om du köper in färdiga ljus från en leverantör inom EU kan du ha rätt till att få ett säkerhetsdatablad av din leverantör, det beror på vilka ämnen ljuset består av. I säkerhetsdatabladet som du har rätt att få på svenska ska det finnas information om produktens innehåll och farliga egenskaper. Kontakta din leverantör om du inte fått något säkerhetsdatablad.

Köpa in ljus från leverantör utanför EU

När du köper in ljus från leverantörer utanför EU/EES kan du fråga efter säkerhetsdatablad, men leverantören har ingen skyldighet att leverera ett säkerhetsdatablad till dig, eftersom leverantörer utanför EU/EES omfattas inte av våra EU-gemensamma regler. Om du inte får något säkerhetsdatablad eller information på annat sätt om ljusets farliga egenskaper måste du själv bedöma farligheten utifrån fastställda kriterier i CLP-förordningen. När du köper in ljus från leverantörer utanför EU/EES kan det vara svårt att få information om vad ljuset innehåller , därför kan det vara klokt att välja en leverantör inom EU.

Lagar och regler


Ljus är en kombination av en kemisk produkt och en vara och de omfattas av flera olika lagstiftningar. Följande regler behöver du känna till när du köper in ljus och säljer de vidare inom EU:

Klassificering och märkning enligt CLP-förordningen

Det färdiga ljuset omfattas av klassificerings-, märknings- och förpackningskrav enligt CLP-förordningen.

Läs mer om Kort om CLP-förordningen.

Använd gärna vår CLP-A2-plansch för att få en bra överblick över de faroklasser och farokategorier som finns i CLP.

Doftljus innehåller ofta farliga ämnen, till exempel allergiframkallande parfymämnen. Därför behöver doftljus ofta märkas med information så att det framgår vilka farliga egenskaper ljuset eller dess ingående ämnen har. Exempel på märkning är frasen ”Innehåller [ämnets namn]. Kan orsaka en allergisk reaktion”. Denna märkningsfras kan för vissa ämnen krävas vid så låga halter som 0,01% eller ännu lägre.

Ljus som innehåller farliga ämnen ska förpackas och förpackningen ska förses med de märkningsuppgifter som följer av reglerna i CLP-förordningen.

Om du känner dig osäker på informationen i säkerhetsdatabladet eller hur ett ämne ska klassificeras och märkas kan du kontakta din leverantör. Du kan själv också kolla upp klassificeringen av ditt ämne i den europeiska kemikaliemyndighetens klassificerings- och märkningsregister.

Läs mer om Echas klassificerings- och märkningsregister.

Reglerna om märkning enligt CLP-förordningen gäller vid överlåtelse, alltså om du säljer eller på annat sätt tillhandahåller kemiska produkter. För de ljus du köper in från länder utanför EU eller EES är du som importör själv ansvarig att de är korrekt klassificerade och märkta. Observera att ljus som säljs i Sverige ska vara märkta med information på svenska.

Tänk på att det även finns en standard för ljussäkerhet som innehåller andra märkningssymboler. SS-EN 15494:2019 Ljus - Produktsäkerhetsmärkning. Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, exempelvis i föreskrifter från myndigheter och vid upphandling.

Anmälan till Echas klassificerings- och märkningsregister

Du kan också behöva anmäla ämnen till EU:s register för klassificering och märkning enligt CLP-förordningen. Du som importerar faroklassificerade ljus till EU/EES ska lämna information om ingående farliga ämnens klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. För ljus kan det till exempel gälla allergiframkallande doftämnen.

Läs mer om Echas klassificerings- och märkningsregister.

Anmäla uppgifter till Giftinformationscentralen

Du som importerar ljus in till EU/EES kan även behöva lämna information som kan användas för medicinsk rådgivning vid olyckor. Kravet gäller för ljus som klassificeras med avseende på hälsofaror enligt CLP-förordningen. Informationen ska lämnas till en inlämningsportal på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. I Sverige är det Giftinformationscentralen som sedan får tillgång till informationen.

Läs mer om uppgifter till Giftinformationscentralen.

Märkning med UFI-kod

I samband med att du lämnar uppgifter för giftinformation ska du ta fram och märka ljusets förpackning med en så kallad unik formuleringsidentifierare, UFI-kod. UFI-koden är en identifieringskod som gör det möjligt att koppla information om innehållet i ljuset till den information som tillverkaren eller importören har lämnat till Giftinformationscentralen.

Läs mer om märkningens innehåll och utformning.

Registrering till Echa enligt Reach-förordningen

Om du importerar stora mängder ljus kan du omfattas av krav på att registrera ämnen till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Registreringskravet gäller för ämnen i ljuset som var för sig når upp till mängder om minst ett ton per år. Kravet gäller oavsett om ämnena är klassificerade som farliga eller inte. I vissa fall ska även ämnen i varor registreras.

Läs mer om registrering i Reach.

Säkerhetsdatablad enligt Reach-förordningen

Du som köper in ljus för vidare försäljning till yrkesverksamma kunder (ej privatpersoner) kan behöva lämna information i form av ett säkerhetsdatablad. Det gäller om ljusen innehåller farliga ämnen över vissa halter.

Läs mer om Säkerhetsdatablad.

Anmälan till Echa av särskilt farliga ämnen i varor (ljusveke och förpackning)

Om du köper in och säljer stora volymer av ljus som innehåller delar som betraktas som en vara kan du omfattas av krav på att registrera ämnen i dessa delar till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. De delar som kan vara aktuella är veken, ljusbehållaren och förpackningen. Kravet gäller om alla följande tre punkter är uppfyllda:

  • ett ämne som finns på den så kallade kandidatförteckningen (förteckning på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats över särskilt farliga ämnen) finns i varan i mer än 0,1 viktprocent,
  • mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör och år och
  • ämnet är inte tidigare registrerat för samma användning.

Läs mer om Reach och varor.

Ämnen som är begränsade enligt bilaga XVII i Reach-förordningen

För vissa ämnen finns specifika begränsningar för hur ämnet får användas, i vilka produkter det får förekomma och i vilka halter. Som exempel kan nämnas att ämnen som är cancerframkallande, kan göra det svårt att få barn eller påverkar arvsmassan (cancerogena, reproduktionstoxiska eller mutagena i kategori 1) inte får finnas i ljus som säljs till privatpersoner.

Läs mer om begränsningar i Reach-förordningen

Tungmetaller i förpackningsmaterial

EU:s förpackningsdirektiv innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser. Förpackningsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) och kan i vissa fall beröra ljusets förpackning.

Läs mer om tungmetaller i förpackningsmaterial.

Anmälan av varor till SCIP-databasen

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Detta krav är aktuellt om veken, ljusets behållare eller förpackning innehåller ett sådant ämne över gränsvärdet.

Läs mer om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen.

Informera om farliga ämnen i varor

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska du som är leverantör av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt. Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Detta krav skulle kunna vara aktuellt för veken, ljusets behållare eller förpackning.

Läs mer om Kandidatförteckningen.

Senast uppdaterad 20 december 2023