Klassificering och märkning enligt CLP

Systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdatablad syftar till att identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs.

Senast uppdaterad 29 november 2022