Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, fått i uppdrag att skapa SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Den träder i kraft den 5 januari 2021.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Det gäller från den 5 januari 2021. Den nya regeln finns i en ändring i Avfallsdirektivet och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products).

Läs mer om SCIP-databasen på Echas webbplats

Informationen i databasen är särskilt användbar för företag som hanterar avfall. Den kan även vara användbar för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen. Även konsumenter ska få tillgång till informationen.

Vem ska anmäla?

Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen:

  • tillverkare 
  • importörer 
  • distributörer.

Bestämmelsen gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker.

Vad ska anmälas?

Leverantören av en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska skicka in följande information till Echa:

  • uppgifter om varans identitet
  • ämnets namn, koncentrationsintervall och var i varan ämnet finns 
  • annan information om hur varan ska hanteras på ett säkert sätt.

Här kan du läsa mer detaljerad information om vad som ska anmälas.

Eftersom kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, är det bra att följa Registry of intentions på ECHA:s hemsida. Där kan du se vilka ämnen som kan komma att inkluderas i kandidatförteckningen i framtiden.

Testa databasen och lämna synpunkter

Företag kan nu börja testa SCIP-databasen och lämna synpunkter till Echa. Den slutliga versionen av databasen ska lanseras under oktober 2020.

Läs mer och testa SCIP-databasen

Mer om anmälan

Den 2 juni arrangerade den europeiska kemikaliemyndigheten Echa webbkonferensen Safer Chemicals Conference 2020. Konferensen tog bland annat upp hur företag kan förbereda sig för de nya kraven om att anmäla till SCIP-databasen, i session 1 och 2.

Se presentationerna från Echas webbkonferens Safer Chemicals Conference 2020, på engelska

Echas frågor och svar om anmälan till SCIP-databasen, på engelska

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej