Regler om leksaker

Det finns många regler för kemikalier i leksaker. Bland dessa regelverk är leksaksdirektivet ett av de mer omfattande. Det handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa.

Läs mer om leksaksreglerna.

Konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG.
(senast konsoliderad 2019-11-18)

Ändringsdirektiv och rättelser

Ändringsdirektiv som inte finns med i den konsoliderade versionen.

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1922 om ändrade gränsvärden för aluminium

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1929 om gränsvärden för formaldehyd

Läs mer om de senaste ändringarna i leksakdirektivet här.

Alla ändringsdirektiv och rättelser finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grunddirektiv

Direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009.

Genomfört i svensk lagstiftning

Lag (2011:579) om leksakers säkerhet.

Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet KOVFS 2011:5.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker ELSÄK-FS 2011:1.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej