Elektrisk och elektronisk utrustning - RoHS

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Läs mer om vad elektronikreglerna handlar om.

Konsoliderad direktivtext 2011/65/EU (RoHS 2)

Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning).
(senast konsoliderad 2020-05-01).

Grunddirektiv och ändringsdirektiv

Grunddirektivet 2011/65/EU och alla ändringsdirektiv finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Genomfört i svensk lagstiftning

Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Konsoliderad direktivtext 2002/95/EG (RoHS 1) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
(senast konsoliderad 2011-09-10).

Grunddirektiv och ändringsdirektiv

Grunddirektivet 2002/95/EG och alla ändringsdirektiv finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Genomfört i svensk lagstiftning

Förordning (1998:944) om i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Konsoliderad direktivtext 2012/19/EU (WEEE)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEE).

Grunddirektiv och ändringsdirektiv

Grunddirektivet 2012/19/EU och alla ändringsdirektiv finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Förtydligande om de olika direktiven

Direktiv 2011/65/EU ersatte det ursprungliga direktivet (2002/95/EG) från 2002 och innehåller flera uppdateringar och utökningar av produktgrupper, undantag och CE-märkning. Det äldre direktivet gäller dock fortfarande för de produkter som släpptes ut på marknaden innan det nya direktivet började gälla.

Det tidigare direktivet hade samma tillämpningsområde som WEE-direktivet (2002/96/EG). WEEE-direktivet handlar om avfall som är eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. Naturvårdsverket är ansvarig svensk myndighet för detta direktiv.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej