Det är du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpnings­medel eller varor som har ansvar för att produkterna uppfyller kraven i reglerna. Vissa av reglerna gäller också för biotekniska organismer. För att veta vilket ansvar du har behöver du identifiera din roll i distributionskedjan och kontrollera vilka regler som gäller för dina produkter eller varor. Ett företag kan ha mer än en roll och reglerna gäller oavsett storleken på ditt företag.

En arbetare häller en gul flytande blandning i en tillverkningsmaskin

Tillverkare eller importör

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter eller varor behöver du veta vad pro­dukter­na innehåller och om de för med sig några risker. Du ska kunna infor­me­ra kon­sumen­ter och andra använ­dare. Du kan också behöva registrera verksamheten och produkterna. För bekämp­nings­medel krävs också att de är god­kända. Här ser du vad som gäller för tillverkare och importörer.

En man i en färgaffär vid en hylla med färgburkar.

Distributör

Om du är distributör och säljer farliga kemiska produkter ska du se till att de är märkta, förpackade och förvarade på rätt sätt. Du ska också kunna informera dina kunder om vad produkterna innehåller och hur de kan hanteras på ett säkert sätt. Andra varor som inte är kemiska produkter innehåller också kemikalier. Du måste veta om varorna innehåller reglerade ämnen och kunna informera dina kunder. Här kan du se vad som kan gälla för dig som är distributör.

En målare med en roller, målar på en vägg.

Slutanvändare

Du är slutanvändare om du lagrar och använder kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor i din yrkesmässiga verksamhet utan att sälja dem vidare. Exempel på slutanvändare är verkstäder, hantverkare, städfirmor och lantbrukare. Som yrkesmässig slutanvändare ska du läsa och följa produktinformationen för att hantera produkten på ett säkert sätt. Här ser vad som gäller för dig som är slutanvändare.

Inspektion

Inspektion av företag

Tillsynen av företag när det gäller kemiska produkter och varor är delad mellan olika myndigheter. Det kan i praktiken innebära att ditt företag blir inspekterat av flera olika myndigheter. Det beror delvis på om du själv tillverkar eller importerar produkterna, om du använder produkterna själv eller om du säljer dem vidare.

Kemikalieinspektionen har tillsyn över primärleverantörer som släpper ut produkter på marknaden. De är företag som tillverkar eller för in kemiska produkter eller varor till Sverige och säljer dem vidare. När det gäller andra än primärleverantörer, exempelvis distributörer, delar Kemikalieinspektionen och kommunerna på tillsynsansvaret.

Överträdelser av reglerna kan vara sanktionerade och leda till åtal eller beslut om miljösanktionsavgift. Mer information om straff- och sanktionsreglerna hittar du här.

Här kan du läsa mer om kemikalietillsyn - vem inspekterar vad?

Broschyr: Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag