Ett tiotal flaskor och burkar med målarfärg, handsprit, rengöringsspray och liknande.

Du som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter kan behöva anmäla eller registrera dina produkter eller ämnen som ingår i produkterna.

Anmäla, ansöka, registrera – kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Du som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter kan behöva anmäla eller registrera dina produkter eller ämnen som ingår i produkterna. För vissa typer av produkter kan du även behöva ansöka om tillstånd eller godkännande från en myndighet innan du får sälja eller använda produkterna. Det gäller exempelvis för bekämpningsmedel. Här kan du se vad som kan gälla för dig och dina kemiska produkter.

Om du tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige, eller sätter ditt eget varumärke på en produkt, måste du anmäla din verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Om den totala volymen är minst 100 kg per produkt och år behöver du också anmäla produkterna till produktregistret.

Här kan du läsa mer om anmälan till produktregistret

Du som tillverkar ämnen eller importerar ämnen eller blandningar till EU/EES kan behöva anmäla uppgifter om farliga ämnens klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister. Du ska anmäla ämnena inom en månad från det att du släpper ut ämnena på marknaden.

Här kan du läsa mer om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

Du som tillverkar eller importerar kemiska produkter som klassificeras som farliga kan behöva lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning vid olyckor. Du lämnar uppgifterna via den europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal, den så kallade PCN-portalen. Här i Sverige är det Giftinformationscentralen som ska ha tillgång till uppgifterna.

Här kan du läsa mer om att lämna uppgifter för giftinformation

Innan du importerar produkter från ett land utanför EU/EES kan du behöva registrera de ämnen som produkten består av hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Även du som tillverkar ämnen behöver registrera ämnena. Det gäller om du importerar eller tillverkar minst 1 ton per ämne och år. I registreringen ska du lämna uppgifter om ämnets egenskaper och du ska redovisa hur ämnet kan användas på ett säkert sätt. Ju större mängd och ju allvarligare faror, desto mer omfattande information behöver du lämna in. Företag som registrerar samma ämne måste samarbeta och lämna in vissa uppgifter gemensamt.

Här kan du läsa mer om att registrera ämnen enligt Reach-förordningen

Om du ska sälja eller använda produkter som innehåller vissa särskilt farliga ämnen som finns på tillståndslistan i Reach-förordningen kan du behöva ansöka om tillstånd. Du söker tillstånd hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. I vissa fall kan du utnyttja en leverantörs tillstånd, i så fall måste du anmäla det till Echa.

Läs mer om tillstånd enligt Reach-förordningen

Om du ska sälja vissa särskilt farliga kemiska produkter, som exempelvis akut giftiga produkter som märks med faropiktogrammet Dödskalle, kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. I Sverige får särskilt farliga kemiska produkter får bara säljas till yrkesmässiga användare eller till privatpersoner som har tillstånd.

Läs mer om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

Om du ska sälja ett bekämpningsmedel, antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel, krävs det oftast att produkten är granskad och godkänd av Kemikalieinspektionen. Om produkten inte är godkänd kan du själv behöva ansöka om ett godkännande, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt. I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns uppgifter om vilka bekämpningsmedel som är godkända i Sverige.

Gå till Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om att ansöka om godkännande för växtskyddsmedel.

Här kan du läsa mer om att ansöka om godkännande för biocider.

Artikel 95-listan är en förteckning som visar vilka företag som har lämnat in dokumentation eller tillstånd om tillgång till inlämnad dokumentation för verksamma ämnen i biocidprodukter. Om du säljer biocidprodukter inom EU ska ditt företag, din ämnes- eller produkttillverkare eller din ämnes- eller produktleverantör finnas med på artikel 95-listan. För att tas upp på artikel 95-listan ska du eller din ämnes- eller produktleverantör lämna in dokumentation till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Här kan du läsa mer om du behöver anmäla dig till artikel 95-listan

Beroende på vilken typ av kemisk produkt du tillverkar, importerar eller säljer kan det finnas ytterligare krav på anmälan, registrering eller tillstånd i specifika produktregler inom EU. Här ges några exempel på sådana regler.

Om det finns synnerliga skäl får Kemikalieinspektionen bevilja dispens från vissa förbud eller krav på tillstånd. Vi kan endast bevilja dispens i enskilda fall, det vill säga för en viss sökande. För att vi ska kunna pröva en dispensansökan måste du som sökande redovisa skäl för en dispens. Du måste därför skicka in ett skriftligt underlag och motivera skäl till varför du behöver dispens för vi ska kunna pröva en dispensansökan.

Dispensmöjligheter från ett visst förbud eller krav på tillstånd framgår av respektive ämnesbegränsning. Exempelvis ges möjlighet att ansöka om dispens från vissa nationella begränsningar och förbud enligt förordning 1998:944. Det gäller bland annat förbudet för metylenklorid samt vårt svenska kvicksilverförbud.

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Tänk också på att det finns regler hos andra myndigheter som innebär att du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet eller dina produkter. Du kan till exempel behöva göra en anmälan till kommunen för att få starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter enligt regler i miljöbalken. Därför kan det vara bra att du kontaktar miljökontoret i din kommun innan du startar din verksamhet.

Senast uppdaterad 11 mars 2024