En man går igenom en lista i en måleributik

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Du som säljer kemiska produkter har ansvar för att produkterna uppfyller kemikaliereglerna och att de är säkra att använda. Det gäller även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Därför behöver du ta reda på vilka regler som gäller och få den information du behöver om de produkter du köper in. Genom att ställa tydliga kemikaliekrav vid inköp och ha en god kontakt med dina leverantörer ökar möjligheten att du får den information du behöver.

Roller och ansvar

Beroende på din roll i leverantörskedjan ställs olika krav i lagstiftningen. Tänk på att reglerna gäller oavsett om du säljer direkt från ett lager, i butik, i varuhus eller via internet.

Ta reda på vilken roll du har och vilka regler som gäller för dig.

Var noga vid val av leverantör

Välj en leverantör som du känner förtroende för och som är väl insatt i kemikalielagstiftningen. Det kommer att underlätta för dig i ditt kemikaliearbete. En god kontakt med etablerade leverantörer som har erfarenhet av EU:s lagstiftning gör det lättare för dig att ställa kemikaliekrav och ökar förutsättningen för att de produkter du köper in uppfyller reglerna. Det är särskilt viktigt för dig som har leverantörer utanför EU/EES eftersom de inte omfattas av de kemikalieregler som gäller här.

När du köper in produkter är det viktigt att tänka på vilket land leverantören är etablerad i. Vid import från länder utanför EU/EES, till exempel Asien eller USA, tar du på dig ett större ansvar jämfört med om du köper produkter från leverantörer inom EU/EES. Det beror på att andra kemikalieregler kan gälla i de länderna. Det är du som importör, och inte din leverantör, som ansvarar för att produkterna uppfyller de regler som gäller inom EU/EES. Ställ kemikaliekrav i enlighet med EU:s lagstiftning när du skriver avtal med leverantörer utanför EU/EES.

Råd om hur du kan arbeta med kemikaliekraven

Nedan ges exempel på hur du kan förbereda dig för att kunna ställa relevanta och konkreta kemikaliekrav vid inköp av kemiska produkter. Dessa råd är generella och gäller för samtliga typer av kemiska produkter.

Ta reda på vilka regelverk som gäller för dina produkter

Om du inte redan vet vilka regler som gäller för dina produkter så behöver du ta reda på det. Tänk på att en produkt ofta omfattas av flera olika lagstiftningar. Många kemikalieregler är EU-gemensamma, men det finns även regler som endast gäller här i Sverige. Tänk på att du kan behöva ställa kemikaliekrav även utifrån dessa regler.

Läs om regler för kemiska produkter
Här kan du läsa om regler för olika produktgrupper, till exempel ljus, doftoljor och vätskor till e-cigaretter.

Skaffa dig rutiner

Se till att du har rutiner för att ställa krav på dina leverantörer så att produkterna uppfyller kraven i lagstiftningen. Integrera kemikaliekraven med övriga kvalitetskrav. Dokumentera skriftligt vilka krav du ställer och vilka svar du får från dina leverantörer.

Skaffa tillräckligt med information

Se till att du får tillräcklig information om produkternas innehåll för att exempelvis kunna:

Ställ krav på märkning och säkerhetsdatablad

Se till att du får märkning och säkerhetsdatablad på svenska när du köper in produkter från leverantörer inom EU/EES, det har du rätt att få. Om du ändå inte får informationen på svenska, eller om du köper produkter från länder utanför EU/EES, måste du själv se till att översätta informationen och märka om produkterna innan du får sälja dem i Sverige.

Tänk på att för vissa produkter krävs ytterligare information, till exempel bruksanvisning för bekämpningsmedel, som också ska finnas på svenska.

Ställ krav på förpackningen

Ställ krav på att förpackningarna till de produkter du köper in uppfyller de krav som finns i reglerna. Till exempel ska förpackningen vara hållbar så att innehållet inte kan läcka ut och den får inte vara utformad så att den kan förväxlas med andra typer av produkter, som livsmedel och kosmetika. Säljer du till privatpersoner kan förpackningarna behöva ha barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Läs mer om krav på förpackningen.

Ta reda på om det krävs tillstånd eller godkännande

Ta reda på om det krävs tillstånd för att få sälja produkterna, till exempel tillstånd enligt Reach-förordningen eller enligt nationella regler om tillstånd för särskilt farliga produkter. Om du säljer bekämpningsmedel behöver du ta reda på om de är godkända för att få säljas och användas i Sverige.

Ställ specifika kemikaliekrav

För vissa typer av produkter gäller särskilda krav, utöver de generella kraven i reglerna. För att säkerställa att produkterna uppfyller dessa krav behöver du vara mera specifik när du ställer kemikaliekrav vid inköp. Var tydlig i din kommunikation med leverantören, då blir det enklare att kontrollera att produkterna uppfyller reglerna. Ett allmänt ställt krav som till exempel "Produkten ska uppfylla Reach" är oftast inte tillräckligt tydligt. Du behöver specificera vilka krav i relevant lagstiftning som du vill att leverantören garanterar att produkterna uppfyller. Här följer några exempel på specifika krav som du kan ställa vid inköp. Kom ihåg att kraven varierar beroende på produkttyp.

  • Limmer och sprayfärger ska uppfylla begränsningskraven för toluen i post 48 i bilaga XVII i Reach-förordningen.
  • Maskindiskmedel får inte innehålla fosfater och andra fosforföreningar över tillåtna halter i Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen.
  • Färger och lacker ska vara märkta enligt kraven i Färgdirektivet och får inte överskrida gällande gränsvärden för flyktiga organiska föreningar (VOC).
  • Spolarvätskor får inte innehålla metanol över tillåten halt enligt post 69 bilaga XVII i Reach-förordningen.
  • Lampoljor och grilltändvätskor ska uppfylla de särskilda märknings- och förpackningskraven i post 3 i bilaga XVII i Reach-förordningen.
  • Flytande tvättmedel i upplösbara förpackningar ska uppfylla särskilda märknings- och förpackningskrav i bilaga II i CLP-förordningen.

Ta hjälp av andra

Ta hjälp av branschorganisationer eller konsulter om du själv saknar den kunskap som krävs för att säkerställa att dina produkter uppfyller reglerna i kemikalie­lagstiftningen.

Mer information

Läs mer om kemikalieregler för kemiska produkter

Läs om kemikaliereglerna i vår broschyr "Till dig som säljer kemiska produkter"

I vår broschyr "Kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar" finns information till dig som säljer kemiska produkter i butik

Prenumerera på Kemikalieinspektionens nyheter och nyhetsbrev

Har du frågor om lagstiftningen kan du kontakta vår upplysningstjänst:
Fråga Kemikalieinspektionen.

Senast uppdaterad 4 maj 2023