Etikett på en flaska med två olika faromärkningar samt varningstext.

Förpackningen till farliga kemiska produkter ska vara märkta med information om farliga egenskaper och säker hantering.

Märkning och annan produktinformation – kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Du som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter kan behöva informera dina kunder om farliga egenskaper, innehåll och hur man hanterar produkterna säkert. För vissa typer av kemiska produkter finns även särskilda krav på märkning som gäller parallellt med de generella reglerna om märkning och annan produktinformation. Här kan du se vilken typ av information som du kan behöva lämna för de kemiska produkter du säljer.

I CLP-förordningen finns regler för hur kemiska produkter som släpps ut på marknaden ska märkas så att människors hälsa och miljön inte kommer till skada. Du kan behöva märka förpackningenmed information om produktens innehåll, farliga egenskaper och hur den ska hanteras. Syftet med märkningen är dels att den som ska använda produkten ska kunna göra det säkert, dels att skydda miljön. Du ska använda de standardiserade fraser och symboler som finns i reglerna i CLP-förordningen.

Vilken information som ska ingå i märkningen beror på vilka farliga ämnen som ingår i produkten och hur den klassificeras. Att klassificera innebär att man identifierar produktens hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror enligt kriterierna i CLP-förordningen. För produkter som säljs i Sverige ska märkningen vara på svenska.

Här kan du läsa mer om faromärkning enligt CLP-förordningen.

I CLP-förordningen finns också regler som innebär att förpackningen kan behöva ha en kännbar (taktil) varningsmärkning. Märkningen är avsedd som information för personer med nedsatt syn. Du som säljer kemiska produkter avsedda för allmänheten ska därför se till att förpackningen har en kännbar (taktil) varningsmärkning när det krävs. Den kännbara varningsmärkningen består oftast av en upphöjd triangel som placeras på eller är instansad direkt på förpackningen. Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek och det finns standarder som den kännbara varningsmärkningen ska uppfylla när det gäller storlek, form och placering.

Här kan du läsa mer om kännbar varningsmärkning enligt CLP-förordningen.

Om produkterna ska användas yrkesmässigt behöver du lämna ytterligare information till dina kunder i form av ett säkerhetsdatablad. I bladet ska det finnas mer detaljerad information om produktens innehåll, farliga egenskaper och hur den kan användas säkert på arbetsplatsen. Reglerna om när ett säkerhetsdatablad ska lämnas och vilken information som ska finnas i bladet finns i Reach-förordningen. För produkter som säljs i Sverige ska säkerhetsdatabladet vara på svenska.

Här kan du läsa mer om säkerhetsdatablad.

Om du säljer kemiska produkter i en webbshop ska information om produktens farliga egenskaper synas tydligt på webbplatsen där du marknadsför produkten. På så sätt kan kunderna se vilka faror det finns med produkten och få information innan köpet.

Dessutom ska reklam för bekämpningsmedel innehålla en uppmaning om att använda produkten på ett säkert sätt och att användaren ska ta del av produktinformationen före användning.

Läs mer om att visa märkning vid e-handel med kemiska produkter

Många kemiska produkter ska förutom märkning enligt CLP-förordningen också märkas med särskild information enligt krav i andra regelverk inom Kemikalie­inspektionens ansvars­område. Du som säljer kemiska produkter behöver se till att även denna information finns på förpackningen när det är relevant. Det gäller till exempel särskilda märkningskrav för vissa färger och lacker samt för tvätt- och rengöringsmedel. Även för biocidprodukter och växtskyddsmedel finns märkningskrav i regelverk som gäller parallellt med CLP-förordningen.

Läs mer om särskilda märkningskrav för vissa färger och lacker.

Läs mer om särskilda märkningskrav för tvätt- och rengöringsmedel.

Läs mer om särskilda märkningskrav för produkter som innehåller fluorerade växthusgaser.

Läs mer om särskilda märkningskrav för kemiska leksaker.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Läs mer om märkning av växtskyddsmedel.

Det finns också särskilda märkningskrav för vissa produkter kopplade till begränsningsregler enligt bilaga XVII till Reach-förordningen. Det gäller exempelvis lampoljor och grilltändvätskor som säljs till allmänheten, tatueringsfärger samt produkter som innehåller diisocyanater och som är avsedda för industriellt eller yrkesmässigt bruk.

Läs mer om begränsningar i Reach-förordningen

Senast uppdaterad 8 maj 2023