Produktutvecklare framför datorskärm

Du som tillverkar produkter av nya eller återvunna material kan göra mycket för att hålla koll på och jobba med kemikalierna i dina varor och kemiska produkter.

Ta fram säkra och hållbara produkter

Innehållsförteckning:

Här kan du som tillverkar produkter av nya eller återvunna material få tips på hur du kan göra för att ta fram produkter som är fria från farliga ämnen. För att ta fram sådana produkter behöver du gå längre än vad lagstiftningen kräver. Det kan bidra till en säker återanvändning och återvinning av dina produkter.

Du som tillverkar produkter av nya eller återvunna material kan göra mycket för att hålla koll på och jobba med kemikalierna i dina varor och kemiska produkter. Att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer kan hjälpa dig att följa de krav som finns i kemikalielagstiftningen. Men för att ta fram produkter som är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen räcker det inte med att du följer kemikalielagstiftningen. I den här artikeln får du tips på hur du kan arbeta proaktivt. Det innebär bland annat att du kan välja bort användandet av ämnen som har farliga egenskaper.

Skaffa kunskap för att designa rätt från början

Skaffa dig kunskap om vilka krav du kan behöva ställa på egenskaper hos material och varor för att de ska vara säkra och konkurrenskraftiga framöver. I EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet- På väg mot en giftfri miljö och i förslaget om förordning om ekodesign för hållbara produkter finns en tydlig inriktning mot vad som bör eftersträvas. EU har också ett pågående arbete med att utforma riktlinjer för ”safe and sustainable by design” som kan vara viktigt att följa, för dig som vill arbeta proaktivt och gå längre än vad lagstiftningen kräver. Kemikalieinspektionens verktyg för substitution – PRIO kan ge stöd i arbetet med att undvika farliga ämnen.

EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet – På väg mot en giftfri miljö (pdf) Länk till annan webbplats.

Förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter (pdf på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Safe and sustainable by design Länk till annan webbplats.

Information och spårbarhet – nyckeln till hållbara cirkulära materialflöden

Information och spårbarhet är avgörande för en säker användning av återvunna material. För alla aktörer i leverantörskedjorna är information om det kemiska innehållet och spårbarhet avgörande för att du i större utsträckning ska kunna ta fram säkra produkter av återvunna material. Tillgång till information är en förutsättning för att väl underbyggda och säkra beslut ska kunna fattas i olika led i leverantörskedjan.

Fördjupande läsning om information och spårbarhet

Fördjupande läsning om EU:s arbete med digitala informationsbärare och produktpass, som nu är föremål för pågående lagstiftningsprocesser Länk till annan webbplats.

Ett bra exempel på verktyg för information och spårbarhet är ISO standarder för cirkulär ekonomi samt LCA-metoder Länk till annan webbplats.

Det finns också bra exempel på information om information och spårbarhet på förpackningsinsamlingen (FTI) Länk till annan webbplats.

Ett ytterligare exempel på hur branschen kan arbeta med information och spårbarhet finns på Elkretsen Länk till annan webbplats.

Ett tips för dig som är tillverkare av varor är att kommunicera artikelinformation genom hela värdekedjan genom att använda dig av GTIN (Global Trade Item Number). Med hjälp av GTIN kan du se till att tillräcklig information finns om innehållet i produkterna.

Exempel på hur GTIN används inom byggbranschen: Viktigt steg taget för spårbarhet i hela byggprocessen och en byggnads livscykel - BIM Alliance Länk till annan webbplats.

Exempel på hur GTIN används inom möbelbranschen: GTIN - TMF Länk till annan webbplats.

Byt ut farliga ämnen i dina produkter

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall.

Sök efter ämnen med liknande funktion – inte liknande struktur

När man ska byta ut ett ämne är det bra att leta bland ämnen som kan fylla samma funktion som det man vill ersätta, snarare än att leta bland ämnen som har liknande kemisk struktur. Då minskar risken för så kallad osund substitution, alltså att ett ämne byts ut mot ett annat ämne med liknande egenskaper, som också kan vara problematiska för hälsa och miljö. Genom att leta efter ämnen med samma tekniska funktion kan urvalet av alternativ breddas eftersom det även öppnar upp för alternativa tekniklösningar, så kallad funktionell substitution.

Funktionen kan finnas i helt andra material

Ibland kan det bästa alternativet vara att se över om det finns något annat material som kan skapa den egenskap som man vill att en viss produkt ska ha. Funktionen kanske också går att lösa genom en helt annan lösning. Som ett exempel kräver brandmännens strumpor av ull inte tillsatta flamskyddsmedel eftersom ullens egna egenskaper möter den önskade funktionen.

Läs våra tips och vägledning till substitution

Läs mer om Kemikalieinspektionens verktyg för substitution, PRIO

På Substitutionscentrum, RISE, kan du få tips och råd om hur du kan arbeta med substitution Länk till annan webbplats.

Ta fram säkra produkter med återvunna material

Du som använder återvunna material i de produkter som du tillverkar, importerar eller säljer behöver ha koll på vilka kemiska ämnen som finns i de återvunna materialen. Du som använder ett återvunnet material är ansvarig för att materialet är säkert för hälsa och miljö för den tänkta användningen. Du har samma ansvar som om du hade använt ett nyproducerat material. Du som väljer att använda ett återvunnet material måste kunna lita på att det, precis som för ett nyproducerat material, är säkert för hälsa och miljö för den tänkta användningen.

Ta reda på så mycket som möjligt om det återvunna material du ska använda när du tillverkar din vara. Du kan till exempel göra det med hjälp av kemiska analyser eller med hjälp av befintlig dokumentation av det återvunna materialet.

Välj lämpliga råvaruflöden om du använder återvunnen råvara

Du som använder återvunnen råvara i din tillverkning bör sträva efter att återvinna produkter med känt innehåll. Försök också att välja råvaruflöden med låg risk för oönskade kemikalier.

Att använda så kallade slutna kretslopp kan vara ett sätt att återvinna produkter med känt innehåll. Slutna kretslopp är uppbyggda för att återta samma produkter som redan är tillverkade inom samma bransch eller inom samma företag. Det kan vara ett sätt att enklare få fram kunskap om materialets egenskaper. Ett välkänt exempel är återvinningen av PET-flaskor inom livsmedelsindustrin. Det är ett exempel som andra branscher kan ta inspiration av.

Använd återvunna material där materialet från början har höga krav på prestanda och känt innehåll av tillsatser. Det är dock inte lämpligt att ta ett material av hög kvalitet i ett slutet kretslopp och skapa produkter som innebär att materialet i nästa led inte håller samma höga kvalitet.

Läs mer om slutna kretslopp i Kemikalieinspektionens PM 3/21: Chemicals in a circular economy

Du kan använda dig av materialmodulen i Kemikalieinspektionens prioritetsguide, PRIO, för att ta reda på vilka kemiska ämnen du bör prioritera vid en kemisk analys

I den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHAs, SCIP-databas kan du söka efter information om vilka varutyper som ofta innehåller ämnen på EU:s lista över särskilt farliga ämnen Länk till annan webbplats.

Samarbeta inom en bransch för att få bättre koll på kemikalieinnehållet i återvunna material

För att underlätta informationsinhämtning om innehåll av farliga ämnen samt att ställa krav på att produkter är fria från särskilt farliga ämnen är det bra att samarbeta inom en bransch. Goda exempel på samarbeten finns bland annat inom bilindustrin, byggindustrin, textilindustrin samt elektronikindustrin:

Exempel från bilindustrins arbete med att lista ämnen som ska deklareras Länk till annan webbplats.

Exempel från bilindustrins gemensamma databas över innehåll i varor Länk till annan webbplats.

Exempel från byggindustrins arbete med utfasning av särskilt farliga ämnen Länk till annan webbplats.

Exempel från textilindustrins arbete med att lista farliga ämnen i textil. Kemikaliegruppen - ett nätverk för textil- och elektronikföretag | RISE  Länk till annan webbplats.Kemikalieguiden (krävs medlemskap för åtkomst)

Tidig bevakning av kommande lagkrav kan ge konkurrensfördelar

Att bevaka utvecklingen av nya lagkrav samt att få information på ett tidigt stadium kan vara viktigt vid strategiska val av råvaror och leverantörer. Genom att till exempel läsa nyhetsbrev från myndigheter kan du få den senaste informationen om vilka lagkrav som snart träder i kraft. Om du vill få information ännu tidigare kan det vara bra att bevaka de lagförslag som EU-kommissionen lägger fram. Nya lagkrav inom EU börjar alltid med ett förslag från kommissionen som senare ska beslutas av rådet och parlamentet. Den processen kan ta ett par år och det är viktigt att vara medveten om att det ursprungliga förslaget från kommissionen med stor sannolikhet kommer att ändras på flera punkter i beslutsprocessen.

Här kan du läsa de senaste nyhetsbreven från Kemikalieinspektionen

Kom med synpunkter (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 april 2024