En vattendroppe.

I en cirkulär ekonomi används resurser effektivt i giftfria, cirkulära flöden.

Kemikalier i en cirkulär ekonomi

Innehållsförteckning:

Kemikalier finns överallt i vårt samhälle och i vår vardag. Kemiska ämnen fyller olika funktioner och behövs i tillverkningen av kemiska produkter, material och varor. I dag ökar konsumtionen och därmed mängden avfall, samtidigt som återanvändning och återvinning försvåras av att det finns farliga ämnen i produkter och varor. För att hushålla med naturens resurser och minska utsläppen av växthusgaser behöver vi gå över till en cirkulär ekonomi.

En cirkulär ekonomi står i motsats till en linjär ekonomi som bygger på principen utvinna-tillverka-använda-bortskaffa. I en cirkulär ekonomi återanvänder eller materialåtervinner vi produkter för att minska mängden avfall. En förutsättning för att kunna cirkulera materialströmmar under lång tid är att de material och varor vi producerar har ett känt innehåll och är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen.

I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi kan du läsa mer om begreppet cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats.

Materialströmmar behöver vara fria från hälso- och miljöfarliga ämnen

I en cirkulär ekonomi kan det vara svårt att förutspå en varas framtida användningar efter avfallsstadiet. Detta innebär att vi inte har samma förutsättningar att kontrollera exponeringen av farliga ämnen, det vill säga vi har svårt att säkerställa att risken med användandet av farliga ämnen är hanterad på ett säkert sätt. Då upp till 80 procent av en varas miljöpåverkan fastställs i designfasen, är det viktigt att designa varor utan innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen. Det innebär att välja bort särskilt farliga ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper. Några sådana ämnen finns bland annat på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen.

Läs mer om hur du kan arbeta för att ta fram säkra och hållbara produkter

Ställ höga och likvärdiga krav på jungfruligt och återvunnet material

För att återvunnet material ska kunna konkurrera med jungfruligt producerade material krävs att de klarar höga och likvärdiga krav för säkerhet och kvalitet. Detta är viktigt för att förhindra att särskilt farliga återcirkuleras i kretsloppet. Något som är viktigt för att du ska kunna ta fram säkra och hållbara produkter av återvunnet material är att du kan spåra det återvunna materialets ursprung. Du behöver också ha god kunskap om förekomsten av farliga ämnen i olika sorters material, till exempel plast, textil, gummi och papper. Spårbarhet och god kunskap om de återvunna material som du använder är en förutsättning för att du ska kunna identifiera materialtyper som kan utgöra hinder för återvinning.

Designa giftfritt från början

För att bidra till en cirkulär ekonomi behöver du designa material och varor så att de är giftfria från början. Med giftfritt från början menas att material och varor designas så att de inte innehåller särskilt farliga ämnen eller andra ämnen som ställer till problem för att kunna återanvända och materialåtervinna. Det är också bra att designa varor så att de är enkla att reparera. Då ökar du möjligheten för att dina varor kan återanvändas, vilket också bidrar till en cirkulär ekonomi. Även andra aspekter så som användning av förnybara råvaror och lång användningsfas är viktiga i en cirkulär ekonomi för att minska uttaget av nya resurser i en cirkulär ekonomi. Exempel på faktorer som har påverkan på återvinningsbarheten av material och varor är hur homogent materialet är, vilka kemikalier som ingår, graden av komplexitet kring hur varan är uppbyggd och om det enkelt går att separera olika delar i de fall varorna är gjorda av olika material.

Omställning till en cirkulär ekonomi för att nå globala hållbarhetsmål

För att vi ska kunna uppnå våra miljö- och kvalitetsmål samt de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 krävs en omställning mot ett samhälle med giftfria och cirkulära materialkretslopp. Omställningen till en cirkulär ekonomi kan minska klimatpåverkan och utsläpp av föroreningar vid miljöbelastande processer som utvinning av nya råvaror och tillverkning av nya varor. För att övergången till en mer cirkulär ekonomi ska lyckas behöver återanvändning och materialåtervinning och andra cirkulära lösningar öka, vilket skulle minska avfallsmängden och behovet av nya råvaror. En grundläggande förutsättning är att material och varor designas utan innehåll av särskilt farliga ämnen för att de enklare ska kunna materialåtervinnas och därmed skapa mer cirkulera materialflöden.

Tips till dig som vill ta fram säkra och hållbara produkter

Du som tillverkar produkter av nya eller återvunna material kan göra mycket för att hålla koll på och jobba med kemikalierna i dina varor och kemiska produkter. Att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer kan hjälpa dig att följa de krav som finns i kemikalielagstiftningen. Men för att ta fram produkter som är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen behöver du gå längre än vad lagstiftningen kräver och bland annat välja bort användandet av ämnen som har farliga egenskaper.

Läs mer om hur du kan ta fram säkra och hållbara produkter

Läs mer om hur du kan ställa kemikaliekrav på dina leverantörer

Säkra och hållbara textilier bidrar till en cirkulär ekonomi

Du som tar fram hållbara textilier och redan från början undviker farliga ämnen i din produkt skapar bättre förutsättningar för en säker återanvändning och återvinning. Det bidrar också till en cirkulär ekonomi.

Här kan du läsa om säkra och hållbara textilier i en cirkulär ekonomi

Vägledning för dig som är återvinnare eller användare av återvunna material

I vår Vägledning för företag kan du som är är återvinnare eller användare av återvunna material få information om regler och undantag som gäller för dig och din verksamhet. Du kan också få kunskap om hur du kan skapa bättre förutsättningar för en säker återvinning utan att återcirkulera särskilt farliga ämnen.

Här hittar du vår vägledning för dig som är återvinnare eller användare av återvunna material

Senast uppdaterad 22 april 2024