Hand som håller i en plastflaska vid havet

Plastmaterial som är fria från farliga ämnen skapar förutsättningar för säker återanvändning och återvinning.

Säkra och hållbara plaster i en cirkulär ekonomi

Innehållsförteckning:

För att användningen av plast ska bli mer hållbar är det viktigt att plastprodukter går att återvinna och återanvända. Genom att undvika farliga kemikalier i dina plastmaterial och plastvaror skapar du förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

Plast som är fri från farliga ämnen bidrar till en cirkulär ekonomi

För att använda våra resurser effektivt och motverka negativ miljö- och klimatpåverkan behöver återvinningen och återanvändningen av plast öka. Genom att återvinna minskar användningen av fossil råvara i plastproduktionen. Detta ger stor klimatnytta eftersom förbränning av plastavfall i dag orsakar betydande koldioxidutsläpp.

Samtidigt kan hälso- och miljöfarliga ämnen i plasten göra den olämplig att återvinna och återanvända. Därför är det viktigt att material och varor av plast är fria från miljö- och hälsofarliga ämnen och designas för en cirkulär ekonomi redan från början.

Lagstiftningen på kemikalieområdet utvecklas ständigt

En grundförutsättning för säker återvinning och återanvändning är att plast inte innehåller otillåtna halter av begränsade eller förbjudna ämnen. Lagstiftningen utvecklas också ständigt. Ämnen som i dag är tillåtna i plast kan i framtiden komma att bli förbjudna eller reglerade på annat sätt.

Farliga ämnen i plast kan i dag vara begränsade eller kräva tillstånd för att få användas inom EU enligt kemikalielagstiftningen Reach Länk till annan webbplats.. Ämnena kan också vara förbjudna eller begränsade i POPs-förordningen Länk till annan webbplats. om långlivade organiska föreningar. Det kan även finnas ämnen i plast som står med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, kandidatförteckningen Länk till annan webbplats.. Information om varors innehåll av dessa ämnen är ett lagkrav och på sikt kan det även krävas tillstånd för att få använda ämnena.

Företag som vill underlätta återvinning av plast och ligga före utvecklingen i lagstiftningen kan bevaka vilka ämnen som är på väg att tas upp på kandidatförteckningen – och börja fasa ut dem. Du kan också se till att vara uppdaterad om annan utveckling inom lagstiftningen. Ett exempel är EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet, som är en långsiktig plan för att snabba på utfasningen av de mest skadliga kemikalierna i Europa. Genomförandet av strategin innebär bland annat att flera EU-lagstiftningar förstärks för att skydda hälsa och miljö och främja säker återvinning. För närvarande pågår revideringar av flera av EU:s produkt- och kemikalielagstiftningar.

Lagar och regler för varor av plast och gummi

EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet Länk till annan webbplats.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Kemikalieinspektionens nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Tips för säker och återvinningsbar plast

Du som producerar plastvaror och plastmaterial kan göra mycket för att plasten ska vara säker att använda och återvinna. Typen av plastmaterial och det eventuella innehållet av farliga ämnen är avgörande för om plasten är återvinningsbar eller inte. Genom att använda enkla plaster med så få tillsatser som möjligt kan du förbättra förutsättningarna för en högkvalitativ materialåtervinning.

Plast som kan smältas ner och göras om till nya plastprodukter, så kallade termoplaster, kan återvinnas i stor utsträckning. Enkel plast som består av endast en typ av monomerer, vilket är de minsta byggstenarna i plast, är betydligt lättare att materialåtervinna än plast som består av en blandning av olika monomerer. Plastprodukter av samma typ av plast är också enklare att materialåtervinna än så kallad flerskiktsplast.

För att ta fram säkra och återvinningsbara produkter är det viktigt att du följer kemikalielagstiftningen – men det är inte alltid tillräckligt. Du kan också behöva välja bort farliga ämnen som i dag är tillåtna. Vissa ämnen som får användas i dagsläget kan på sikt komma att bli begränsade och därmed inte få användas när din plastprodukt ska återvinnas. Genom att vara proaktiv, ligga steget före lagstiftningen och redan nu fasa ut farliga ämnen skapar du förutsättningar för säker återvinning. Med Kemikalieinspektionens verktyg för substitution, PRIO Länk till annan webbplats., kan du ta reda på vilka ämnen du bör prioritera för substitution, dvs försöka byta ut i dina produkter.

Vanliga plastsorter

Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Designa för återvinning

För att underlätta återvinning är det viktigt att designa plastmaterial och plastvaror rätt från början. När det gäller farliga ämnen som kan komplicera återvinningen finns dessa ofta i tillsatser som blandas i plastmassan när plasten tillverkas. Det kan handla om bland annat mjukgörare, flamskyddsmedel, stabilisatorer och färgämnen.

Att designa för återvinning innebär att välja bort särskilt farliga ämnen som tillsatser i plasten. Du kan byta ut farliga ämnen mot bättre alternativ, eller avstå helt från att blanda i tillsatsämnen. Det kan till exempel vara möjligt att skapa en flamskyddande struktur i materialet utan att behöva tillsätta flamskyddsmedel.

Där det är möjligt kan du använda genomskinlig plast utan tillsatta färgämnen. Det förhindrar inte bara att problematiska ämnen hamnar i plasten, utan underlättar också för att sortera plast för återvinning. Det ökar dessutom möjligheterna att använda det återvunna plastmaterialet i attraktiva produkter. Annat att tänka på är att utfyllnadsmaterial, så kallade fyllmedel, i plasten kan försvåra återvinningsprocessen, liksom etiketter på förpackningar.

Ämnen som kan försvåra återvinning av plast

Naturvårdsverket: Hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Fasa ut särskilt farliga ämnen från plast

För att kunna minska mängden farliga kemiska ämnen i plast behöver du kunskap om vilka ämnen som används i tillverkningen och de som blir kvar i den färdiga plastvaran. När du vet vilka farliga ämnen som plasten innehåller så kan du börja arbeta med att fasa ut dem.

Ett första steg är att se till att du känner till vilka kemiska ämnen som finns i dina produkter. Att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer kan hjälpa dig att följa gällande lagar och regler och att ligga steget före utvecklingen i lagstiftningen. Skaffa dig kunskap om vilka krav du kan behöva ställa på material och varor för att de ska vara säkra och konkurrenskraftiga framöver.

Ta fram säkra och hållbara produkter Länk till annan webbplats.

Använd verktyg för substitution

Substitution handlar om att ta bort eller byta ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga ämnen eller att byta material eller design för att uppnå samma funktion. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö. Substitution bidrar därför också till att möjliggöra en säker återvinning av produkterna.

Kemikalieinspektionens verktyg för substitution, PRIO, är ett stöd i arbetet med att hitta/identifiera de farliga ämnen som behöver bytas ut. I PRIO kan du använda en sökfunktion som hjälper dig att identifiera farliga kemiska ämnen som kan finnas i plast och andra typer av material.

Substitution av farliga ämnen Länk till annan webbplats.

PRIO – Kemikalieinspektionens verktyg för substitution Länk till annan webbplats.

Substitutionscentrum har fler verktyg för att byta ut farliga ämnen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 april 2024