Du som designar textilier tar viktiga beslut för hälsa och miljö

Du som designar textilier tar viktiga beslut för hälsa och miljö

Säkra och hållbara textilier i en cirkulär ekonomi

Innehållsförteckning:

Du som tar fram hållbara textilier och redan från början undviker farliga ämnen i din produkt skapar bättre förutsättningar för en säker återanvändning och återvinning. Det bidrar också till en cirkulär ekonomi.

Textilier som håller länge bidrar till en cirkulär ekonomi

En av förutsättningarna för en cirkulär ekonomi är att de produkter som tillverkas i samhället kan användas länge och att produkterna inte försämras väsentligt i kvalitet i samband med att de återvinns. Det är bra om du som tar fram textilier exempelvis kan försäkra dig om att den textilfiber du använder i din tillverkning har en kvalitet som passar för den tänkta användningen av produkten.

Textilier behöver användas längre

Idag slänger svenskar årligen över 7,5 kilo textilier per person i det osorterade hushållsavfallet som går till förbränning. Det motsvarar över hälften av de nya textilier som vi i Sverige konsumerar varje år. Över 50 procent av textilierna i restavfallet bedöms vara hela och oslitna och skulle därmed kunna ha återanvänts.

Det har visat sig att vi i Sverige också använder textilier allt kortare tid. Exempelvis visar schablonberäkningar att en svensk använder en t-shirt i genomsnitt 30 gånger och tvättar den 15 gånger under samma tid. Genom att fördubbla antalet användningar till 60 gånger skulle miljö- och klimatpåverkan nästan halveras, förutsatt att den förlängda användningen ersätter ett nyinköp. Genom att fördubbla livslängden i kombination med att använda förnyelsebar energi i produktionsledet kan den totala klimatpåverkan av svensk textilkonsumtion minska med hela 67 procent. Fördelen med att använda kläderna längre och att köpa second hand är att kläderna redan finns och därmed inte orsakar nya tillverkningsutsläpp.

Fördjupande läsning om vilka faktorer som kan förkorta eller förlänga kläders livslängd

Sustainable Clothing Guide är en praktisk guide för att hjälpa varumärken och återförsäljare att åstadkomma att kläderna håller längre. Länk till annan webbplats.

I forskningsrapporten Clothing longevity perspectives kan du läsa om konsumenters förväntningar, konsumtion och användning av textilier under en längre tid. Länk till annan webbplats.

I forskningsrapporten Making Clothing Last kan du läsa om vad som påverkar konsumenter att använda kläder längre och hur tillverkare kan anpassa sin designstrategi för att möta användarnas behov (PDF) Länk till annan webbplats.

Textilier fria från farliga ämnen bidrar till en cirkulär ekonomi

Studier visar att av alla de kemikalier som skulle kunna förekomma i textil, har drygt tio procent miljö- och hälsofarliga egenskaper. Dessa kemikalier kan utgöra hinder i omställningen till en cirkulär ekonomi, eftersom textilier som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen kan vara olämpliga att återvinna. Därför har de val som görs i designfasen stor betydelse. I designfasen väljer du materialtyp, produktionsprocesser, tillbehör och var produkten ska tillverkas. Det här är val som kommer att få avgörande påverkan på produktens hälso- och miljöpåverkan, dess livslängd och om den kan repareras och återvinnas på ett enkelt sätt när den är uttjänt.

Ökade kemikalierisker för hälsan och miljön när textilkonsumtionen ökar

Uppskattningsvis används mer än sammanlagt 15 000 olika kemikalier inom textilindustrin, varav ca 10 000 består av olika färgämnen. Användningen av dessa kemikalier utgör en risk för hälsa och miljö. En ökad produktion och konsumtion av textilier kan därför innebära en ökad risk för att människa och miljö skadas på grund av kemikalier. Ungefär 80 procent av textilproduktens totala klimatutsläpp hänger samman med produktionsfasen.

Textilkonsumtionen i Sverige var 14,8 kg per person under år 2021. De totala inköpen var ännu större, då import av privatpersoner via e-handel inte är inkluderad i statistiken. Sedan 2000 har textilkonsumtionen i Sverige ökat med 40 procent. Den globala textilsektorn har dubblerats de senaste 15 åren och försäljningsvärdet av kläder och skor förväntas öka med 30 procent mellan år 2017 och 2030.

På Naturvårdsverket finns mer information om miljöpåverkan kopplade till den ökade textilkonsumtionen Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om vilka kemikalier som är vanliga i textil

Läs mer om inventering av kemiska ämnen i livscykelanalyser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utveckling av metoder för återvinning av textil kan bidra till en cirkulär ekonomi

Idag är andelen textilavfall som materialåtervinns knappt fem procent i Sverige. Av det textilavfall som exporteras från Sverige används nära 20 procent som råvara i nya produkter som kompositmaterial, isolering och stoppning i till exempel bilstolar.

Återvinning av textil är fortfarande i sin linda, särskilt vad gäller återvunna fibrer som används i nya textilier. Men metodutvecklingen pågår och flera verksamheter i Sverige har nu skalat upp från pilotprojekt till full skala. Men all textilproduktion kräver resurser i form av vatten, kemikalier och energi. För att minska den negativa klimat- och miljöpåverkan inom den textila värdekedjan behöver vi totalt sett använda mindre resurser och förebygga att avfall uppstår, framför allt genom att öka livslängden av textil. Återvinning av fibrer är en del av lösningen.

Återvinningsprocessen när man tillverkar ny fiber från förbrukade textilier kräver också energi och kemikalier som kan påverka miljö och klimat negativt. Återvunnen fiber som grundmaterial till en ny textilprodukt kräver, precis som nytt råmaterial, flera olika produktionssteg till ny och färdig produkt. Att använda återvunnen fiber i en ny produkt minskar den totala klimatpåverkan med mellan 5 och 10 procent jämfört med att använda jungfrulig fiber. När det gäller andra miljöaspekter kan fördelarna vara mycket större till exempel vad gäller vattenanvändning.

I Naturvårdsverkets rapport Textilåtervinning tekniska möjligheter och utmaningar kan du läsa mer om de möjligheter och utmaningar som finns med textilåtervinning och den miljönytta återvinningen medför. Länk till annan webbplats.

På Chalmers tekniska högskola kan du läsa om textiliers miljöbelastning i ett livscykelperspektiv Länk till annan webbplats.

Ökade krav i EU för textilier kan bidra till en cirkulär ekonomi

Det pågår arbete i EU för att stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi genom skärpta lagkrav. EU-kommissionen har lämnat ett förslag till en ny förordning för ekodesign för hållbara produkter. Där kan bland annat följande krav på nya textilier komma att ställas:

  • Hållbarhet
  • Återanvändbarhet
  • Reparerbarhet
  • Begränsning av farliga ämnen och ämnen som ställer till problem i återvinningen
  • Energianvändning och resursanvändning
  • Innehåll av återvunnet material.
  • Möjlighet till återtillverkning och materialåtervinning.

Förslag om produktpass för textila produkter i EU

EU-kommissionen föreslår också informationskrav för ämnen som har farliga egenskaper och för sådana ämnen som kan ställa till problem i återvinningen. Informationskravet som kommissionen föreslår handlar om att införa så kallade produktpass för vissa produktgrupper. Textil kan bli en av de första produktgrupperna där ekodesign- och informationskrav kan komma att ställas genom den nya ekodesignförordningen för hållbara produkter. Utvecklingen av ekodesignförordningen är en av många åtgärder i EU-kommissionens textilstrategi.

Här kan du läsa mer om EU:s textilstrategi Länk till annan webbplats.

Ta del av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionens dialogmöte 21 september 2022 om EU:s textilstrategi. Länk till annan webbplats.

Fördjupande läsning om att skapa säkra och hållbara textilier

På CirkularHub kan du läsa om verktyg för nya textila designprocesser Länk till annan webbplats.

Vägledning för modeföretag om design för återvinning guide, Mistra future fashion (PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Supply chain guidelines: vision and ecodesign action list, Mistra future fashion Länk till annan webbplats.

Ted’s Ten – designstrategier för designers på Textile and Fashion 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om Textile and Fashion 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupande läsning om att byta ut farliga ämnen

Här kan du läsa mer hur du kan använda vårt substitutionsverktyg PRIO

På ChemSec finns ett särskilt verktyg för substitution med fokus på textil Länk till annan webbplats.

På Substitutscentrum finns flera verktyg för substitution Länk till annan webbplats.


Läs om förutsättningar och tillvägagångssätt för en säker återvinning av textil

Senast uppdaterad 22 april 2024