Soffa med kuddar

Kemikalier kan användas för att ge textilen olika egenskaper eller utseende

Textilier

Innehållsförteckning:

Kemikalier används i alla produktionssteg vid framställning av textilier och omfattar allt ifrån bekämpningsmedel och lösningsmedel som används vid framställning och beredning av råvaran till ytbehandlingskemikalier i den så kallade våtprocessen. Den största mängden kemikalier används vid färgningsprocessen. För dig som tillverkar eller importerar textil är det bra att ha koll på och fasa ut farliga ämnen ur dina textila produkter. Det kan bidra till en cirkulär ekonomi.

Att producera ett kilo ny textil medför:

  • Växthusgasutsläpp på mellan 10 och 40 kg koldioxidekvivalenter beroende på energislag och fiber eller material.
  • Mellan 7 000 och 29 000 liter vatten beroende på fiber och produktionsmetod. Detta är ett problem då textiltillverkningen till stor del sker i länder där det redan råder vattenbrist.
  • Mellan 1,5 och 6,9 kg kemikalier beroende på fiberslag och produktionsmetod.

Läs mer på Naturvårdsverket om miljöpåverkan vid framställning av textil Länk till annan webbplats.

Miljö- och hälsofarliga ämnen i textil

En del av de kemikalier som används i textiltillverkningen och som kan finnas kvar i den färdiga varan kan innebära risker för hälsa- och miljö. På grund av sådana ämnen kan vissa textilier vara olämpliga att återvinna.

Vi på Kemikalieinspektionen har kartlagt innehållet av farliga ämnen som kan finnas i textil. Här kan du läsa om de ämnen som hittades i samband med kartläggningen och varför dessa ämnen kan finnas i textil.

Läs mer om vår kartläggning av farliga kemiska ämnen i textil i rapport 4/21

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda grödor mot insekter, mögel och ogräs, till exempel vid odling av bomull. Bomullsproduktionen står för 16 procent av den globala användningen av bekämpningsmedel och utgör en stor del av den totala användningen av växtskyddsmedel.

Färg- och pigmentämnen

Färg- och pigmentämnen används för att färga textilier och kan användas vid olika steg i produktionen. Det finns flera olika typer av färgämnen, så som direktfärgämnen, reaktivfärgämnen, syrafärgämnen, basiska färgämnen och dispersionsfärgämnen. Dessa färgämnen används till olika typer av textilfibrer. Generellt används dispersionsfärgämnen i polyester och nylon, syrafärgämnen i ull och nylon, basiska färgämnen i akryl, och reaktiv- samt direktfärgämnen i bomull och viskos.

Bland färgämnen som används för textilier är azofärgämnen vanligt förekommande. Azofärgämnen representeras inom flera kategorier av färgämnen, bland annat reaktivfärgämnen, dispersionsfärgämnen och syrafärgämnen. Vissa azofärgämnen kan brytas ner i samband med att textilierna lagras eller i kroppen hos människor och djur till så kallade arylaminer. Vissa arylaminer är cancerframkallande och/eller mutagena. Azofärgämnen som kan bilda dessa hälsoskadliga arylaminer är förbjudna att användas för färgning av textilier och läderartiklar. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla azofärgämnen ger upphov till hälsoskadliga arylaminer.

Lösningsmedel

Lösningsmedel kan användas i flera steg under textilproduktionen, till exempel för att lösa färgämnen eller för att behandla cellulosa vid framställning av viskos. Vatten används ofta som lösningsmedel, men ibland behövs organiska lösningsmedel. Vissa, organiska lösningsmedel kan vara skadliga, till exempel koldisulfid.

Vatten-, smuts- och fettavvisande ämnen,

Vatten-, smuts- och fettavvisande ämnen används bland annat för impregnering av textilvaror, så som ytterkläder och skor. En ämnesgrupp som kan användas är PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser. PFAS-ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön och kan vara hälsofarliga för människor. Vissa av dessa ämnen är idag förbjudna och EU diskuterar nya mer omfattande begränsningar av PFAS. Som alternativ till PFAS används produkter baserade på till exempel vaxer.

Här kan du läsa mer om PFAS

Mjukgörade ämnen

Mjukgörande ämnen används för att mjukgöra plastmaterial och kan förekomma i till exempel plasttryck och andra plastdetaljer samt i konstläder. En ämnesgrupp som ofta används är ftalater. Vissa ftalater är idag begränsade i varor, på grund av att ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan.

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel används för att minska risken för att textilier ska börja brinna. Det finns många olika typer av flamskyddsmedel, några är förbjudna på grund av kända skadliga effekter på människa och/eller miljö och några är omdiskuterade på grund av möjliga hälso- och miljöeffekter. Flamskyddsmedel kan användas i vissa typer av arbetskläder samt i textilier i offentliga miljöer.

Ytaktiva ämnen

Ytaktiva ämnen (så kallade tensider eller surfaktanter) används i flera steg i textilframställningen som detergenter, vätmedel, emulgeringsmedel, skummedel, dispergeringsmedel, och mjukmedel. Exempel på kemikalier som används som ytaktiva ämnen är nonylfenoletoxilater.

Biocider

Biocider är en sorts bekämpningsmedel som används för olika syften, så som att förhindra angrepp av skadedjur och tillväxt av mikroorganismer under transport och lagring av textilier. Vid denna användning är de inte avsedda att ha en funktion i textilierna under användningsfasen, men de finns ofta kvar ändå.

En annan användning för biocider är till exempel att motverka svettlukt i sportkläder, strumpor och skor. Då behandlas textilierna med antimikrobiella ämnen, till exempel silver och zinkpyrition. Denna funktion är avsedd att finnas kvar då varorna används av konsumenter. Studier har dock visat att de funktionsgivande biociderna tvättas ur tyget relativt snabbt, varpå den önskade effekten avtar samtidigt som ämnena via sköljvattnet kommer ut i miljön där de kan orsaka skada En allt vanligare grupp av biocider i textilier är substanser som ska skydda mot mygg, löss och andra skadedjur. Sådana biocider kan finnas i såväl kläder som djurbäddar, hästtäcken och dylikt. I samband med utbrottet av Covid-19 har myndigheten även observerat att man försöker lansera olika antivirala behandlingar av textil. Sådana behandlingar är vanligen silverbaserade.

Fördjupande läsning om kemikalier i textil

Läs mer i Kemikalieinspektionens rapport 4/21: Kartläggning av farliga kemiska ämnen i textil

Läs mer i Kemikalieinspektionens rapport 3/15 Kemikalier i textilier– Risker för människors hälsa och miljön

Kemikalier i olika processer vid tillverkningen av textil

När textil tillverkas används så kallade processkemikalier och funktionskemikalier. Utöver dessa kemikalier kan textilier också innehålla föroreningar och nedbrytningsprodukter.

Funktionskemikalier

Funktionskemikalier används för att ge tyget eller textilvaran olika egenskaper eller utseende. Det kan exempelvis handla om färgämnen eller vatten- och smutsavvisande beläggningar. Det kan också vara kemikalier som används för antibakteriell behandling av sportkläder eller kemikalier som används för att skydda den textila produkten från att börja brinna. Dessa kemikalier är avsedda att finnas kvar i textilierna under användningen.

Processkemikalier

Processkemikalier är, till skillnad från funktionskemikalier, inte avsedda att finnas kvar i textilerna under användningen. Processkemikaliernas funktion är att förbättra och påskynda funktionskemikaliernas effekt i produktionsledet eller att skydda textilvarorna under lagring och transport. Exempel på processkemikalier är tensider, vätmedel och organiska lösningsmedel. Processkemikalierna tvättas i många fall bort under produktionen, även om det finns exempel på processkemikalier med farliga egenskaper som finns kvar i produkten under hela dess livscykel.

Föroreningar och nedbrytningsprodukter

Utöver funktionskemikalier och processkemikalier kan textila material oavsiktligt innehålla kemikalier som brukar kallas för föroreningar i det textila materialet. Det kan till exempel vara föroreningar som så kallade Polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) och vissa metaller.

Textila material kan också innehålla nedbrytningsprodukter. Exempel på nedbrytningsprodukter är formaldehyd och arylaminer.

Förenklad beskrivning av de kemikalier som används vid tillverkningen

Det finns en mängd olika process- och funktionskemikalier som kan ingå i produktionen av textil. Följande är en förenklad beskrivning av vilka olika sorters kemikalier som kan användas. Både användningen av kemikalier och vilka produktionssteg som används varierar mellan olika fibersorter.

Bilden visar ett flödesschema över textilproduktionen och exempel på vilka typer av kemikalier som kan användas i de olika produktionsstegen. Vid utvinning av råmaterial används bland annat bekämpningsmedel och gödningsmedel. Vid fiberframställning används bland annat lösningsmedel, ytaktiva ämnen, monomerer och katalysatorer. Vid trådframställning används bland annat spinnoljor. Vid tygtillverkning används bland annat nåloljor och vävklister. Vid våtbehandling används bland annat tvättmedel, smörjmedel, stabilisatorer, blekmedel, färgämnen, salter, mjukmedel, tryckfärger och olika ämnen som används vid efterbehandlingar. Vid klädtillverkning används bland annat fläckborttagningsmedel, sprayblekning och olika ämnen som används vid efterbehandlingar.

Flödesschema över textilproduktionen och exempel på vilka typer av kemikalier som kan användas i de olika produktionsstegen. Flödesschemat är förenklat och tar inte hänsyn till att kemikalieanvändningen och produktionsstegen varierar mellan olika fibersorter. Observera att våtbehandlingar kan förekomma under flera olika steg i textilproduktionen.

Senast uppdaterad 22 april 2024