Viktiga definitioner och begrepp för en cirkulär ekonomi

Innehållsförteckning:

Det finns ett antal definitioner och begrepp som kan vara bra att ha koll på för dig som arbetar med återvinning eller som använder återvunna material. Dessa begrepp kan också vara bra för dig som vill ha en ökad förståelse av begreppet cirkulär ekonomi.

Återanvändning och förberedelse för återanvändning

När en kemisk produkt eller en vara återanvänds (15 kap 2§ Miljöbalken) menas att något som inte längre är avfall används på nytt för samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. Förberedelse för återanvändning (15 kap 6 § Miljöbalken) är en återvinningsprocess där avfall upphör att vara avfall.

Återvinning

All återvinning (15 kap 6 § Miljöbalken) innebär avfallshantering. Återvinning kan ske antingen genom att något som är avfall genom kontroll, rengöring eller reparation förbereds för återanvändning eller genom att avfallet materialåtervinns för att kunna ersätta jungfrulig råvara. Materialåtervinning omfattar fysiska, biologiska eller kemiska processer för att behandla avfall så att det upphör att vara avfall. En ytterligare form av återvinning är ”annan återvinning” vilket till exempel omfattar energiåtervinning och återfyllnad med till exempel jordmassor som är avfall.

Materialåtervinning

Med materialåtervinning (15 kap 6 § miljöbalken) menas att upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial.

Alla former av materialåtervinning där avfall har upphört att vara avfall, betraktas som en tillverkningsprocess enligt Reach-förordningen. För att ett avfall ska upphöra att vara avfall ska vissa kriterier vara uppfyllda. Var och när i återvinningsprocessen avfallet upphör att vara avfall är en bedömning som verksamhetsutövaren måste göra från fall till fall.

Återvunnen råvara

Det finns ingen särskild juridisk definition av återvunnen råvara. Kemikalieinspektionens definition av återvunnen råvara är ett tidigare avfall som har genomgått ett slutligt återvinningsförfarande och som har upphört att vara avfall. Utöver detta ska verksamhetsutövaren dessutom ha gjort en bedömning om att avfallet har upphört att vara ett avfall.

Återvunnet material

Återvunnet material är synonymt med återvunnen råvara. Det finns ingen särskild juridisk definition av återvunnet material.

Produkt

Ordet produkt är ett brett begrepp som används i Miljöbalken om sådant som inte är avfall och kan vara kemiska produkter och varor.

Kemisk produkt

Kemisk produkt är ett begrepp som används i Miljöbalken och avser ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara.

Ämne och blandningar

Ämnen och blandningar är begrepp som används inom CLP och Reach-förordningarna. En blandning eller lösning består av två eller flera kemiska ämnen.

Farliga ämnen

Med farliga ämnen avses ämnen med inneboende egenskaper som uppfyller kriterierna i CLP-förordningen för att klassificeras för fysikaliska faror, hälsofaror eller miljöfaror.

Särskilt farliga ämnen

Med särskilt farliga ämnen avses ämnen med så farliga egenskaper att användningen av dessa bör fasas ut så långt det är möjligt. Med särskilt farliga ämnen avses ämnen som enligt Reach (artikel 57) är:

  • cancerframkallande i kategori 1A, B
  • könscellsmutagena i kategori 1A, B
  • reproduktionsstörande (CMR) i kategori 1A, B
  • persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket toxiska (vPvB).

Även ämnen som definieras som särskilt farliga ämnen enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö avses. Dessa är utöver de som omfattas av kriterierna i Reach-lagstiftningen:

  • hormonstörande ämnen
  • kraftigt allergiframkallande ämnen
  • ämnen med motsvarande allvarlighetsgrad som exempelvis tungmetallerna kadmium, bly och kvicksilver eller högfluorerande ämnen.

De här ämnena kan bedömas från fall till fall som särskilt farliga ämnen i Reach, men är generellt utpekade som särskilt farliga ämnen i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Fara och Risk

Med fara menas inneboende farliga egenskaper hos ett kemiskt ämne eller blandning, till exempel brandfara och miljöfara i enlighet med CLP-förordningen. Med risk avses sannolikheten att ett ämne orsakar negativa effekter. En bedömning av risken görs utifrån information om ämnets inneboende egenskaper (fara) och exponering för ämnet vid den tänkta användningen.

I en cirkulär ekonomi är det svårt att förutspå en produkts framtida användningar efter avfallsstadiet och därmed också möjligheten att kontrollera exponeringen om ämnet är farligt, det vill säga hantera risken. Därför är det viktigt att redan i designfasen välja bort användandet av farliga och särskilt farliga ämnen, det vill säga designa giftfritt

Giftfritt

Ordet giftfritt kommer från Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö som beskriver en strävan mot att farliga ämnen som skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota eller skada människors hälsa, ekosystemen eller den biologiska mångfalden.

Med Giftfritt avses att användningen av särskilt farliga ämnen har upphört så långt det är möjligt och att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människors hälsa eller miljön eller den biologiska mångfalden.

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi står i motsats till en linjär ekonomi som bygger på principen utvinna-tillverka-använda-bortskaffa. Begreppet cirkulär ekonomi är en vision som beskriver ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och återvunnen råvara ersätter jungfrulig (nyproducerad) råvara. I en cirkulär ekonomi återcirkuleras eller materialåtervinnas produkter så att uppkomsten av avfall minimeras och främst förnybara resurser används.

Senast uppdaterad 9 december 2022