En företagare sitter i en möbelverkstad framför en dator och arbetar.

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – återvunna material

Innehållsförteckning:

Att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer kan hjälpa dig att få koll på att dina produkter lever upp till de säkerhetskrav som finns i kemikalielagstiftningen. Här kan du som tillverkar, importerar eller säljer produkter av återvunna material få tips på hur du kan göra för att ställa krav på dina leverantörer.

Genom att ställa tydliga kemikaliekrav på dina leverantörer kan du säkerställa att dina varor och kemiska produkter är säkra och lever upp till kraven i lagstiftningen. Om du ser till att de inte innehåller några farliga ämnen skapar du också bättre förutsättningar för en säker återvinning av dina produkter. Det gäller både om du köper in återvunna material för att själv tillverka varor och kemiska produkter eller om du köper färdiga varor och kemiska produkter som innehåller återvunna material och som du sedan säljer vidare.

Det inte är reglerat i lagstiftningen hur du ska följa de regler som gäller. Det viktiga är att du ser till att reglerna följs. Vilket arbetssätt som passar just dig beror till exempel på vilken roll du har leverantörskedjan, vilken typ av produkter du säljer, hur de används och vilka regler de omfattas av.

Läs våra tips om hur du kan ställa kemikaliekrav vid inköp av kemiska produkter

Läs våra tips om kemikaliekrav till dig som säljer varor

Här finns några exempel på krav som du som tillverkar, importerar eller säljer varor och produkter av återvunna material kan ställa på dina leverantörer. Kom ihåg att det är bra att dokumentera vilka frågor och krav du ställer och vilka svar du får.

Se till att företaget som har återvunnit materialet lever upp till kraven på registrering av ämnen hos Echa

Om du köper återvunna material från en leverantör i EU/EES är det bra att säkerställa att ämnena i det material som du köper är registrerade i EU:s databas över registrerade ämnen hos den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Om något ämne inte är registrerat är det bra att be leverantören att motivera varför.

Det finns ett undantag för återvunna ämnen från registreringsplikten i kemikalieförordningen Reach. Undantaget gäller endast för ämnen som redan har registrerats och då återvinnaren har tillgång till information om hur ämnet ska hanteras på ett säkert sätt.

Läs mer om undantagen från registrering enligt Reach-förordningen för återvunna ämnen

Om du köper återvunna material eller kemiska produkter som innehåller återvunna ämnen från leverantör utanför EU/EES kan du själv vara skyldig att registrera ämnena enligt Reach.

Läs mer om registrering enligt Reach-förordningen

Se till att du får säkerhetsdatablad för kemiska produkter, om produkten kräver ett blad

I EU/EES finns regler om säkerhetsdatablad för kemiska produkter. Reglerna gäller också för produkter som innehåller återvunnen råvara. Om du köper in kemiska produkter från en leverantör i EU/EES, se till att du får ett säkerhetsdatablad för produkten. I bladet kan du se vilka farliga ämnen produkten innehåller och om något ämne finns med på EU:s kandidatförteckning. Där finns också information om något ämne är begränsat i EU/EES eller om det krävs tillstånd för att använda ämnet.

Det är inte alla kemiska produkter kräver ett säkerhetsdatablad. Ett säkerhetsdatablad ska till exempel finnas för kemiska produkter som innehåller ämnen som är farliga för hälsan eller miljön.

Om din leverantör befinner sig utanför EU/EES har du inte rätt att få ett säkerhetsdatablad. Då får du se till att få information om farliga ämnen på annat sätt, till exempel genom att fråga leverantören, be om att få se analysprotokoll eller göra egna analyser av produkten.

Läs mer om säkerhetsdatablad och vilka produkter som ska ha ett blad

Ta reda på om dina varor innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen

I EU/EES finns regler för varor som innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Reglerna gäller också varor av återvunna material. Om du köper in varor från en leverantör utanför EU/EES, ta reda på om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av något ämne på EU:s kandidatförteckning. Om du köper varor från en leverantör som befinner sig i EU/EES ska du enligt reglerna få den informationen utan att be om den.

Om du säljer varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen ska du informera dina kunder om det. Om du säljer till yrkesmässiga kunder ska du också anmäla varan till den så kallade SCIP-databasen. I vissa fall kan du också behöva anmäla ämnena till den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

Läs mer om EU:s lista över särskilt farliga ämnen och skyldigheten att informera kunder

Läs mer om anmälan till SCIP-databasen

Ta reda på om din produkt innehåller ämnen som har haltgränser eller som kräver tillstånd

Om du köper in kemiska produkter eller varor från leverantörer utanför EU/EES, ta reda på om de innehåller ämnen som är förbjudna eller som inte får finnas över vissa haltgränser. För kemiska produkter, ta också reda på om produkten innehåller ämnen som kräver tillstånd för att få användas i EU/EES.

För att ta reda på om det finns några förbud eller haltgränser för ämnen i din vara eller produkt behöver du titta i flera olika regelverk, eftersom det inte finns en samlad förbudslista. Förbud och haltgränser finns till exempel i EU-gemensamma regelverk som Reach- och POPs-förordningen, men också i regler som bara gäller här i Sverige.
Som hjälp för att ta reda på om ett ämne är reglerat inom EU kan du söka efter information i den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echas, sökverktyg för EU:s kemikalielagstiftning, EUCLEF.

Här hittar du sökverktyget EUCLEF

Här hittar du information om regler som endast gäller i Sverige

Mer information

Håll dig uppdaterad om nya och ändrade regler genom att prenumerera på Kemikalieinspektionens nyhetsbrev.

Har du frågor om lagstiftning kan du kontakta vår upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen.

Senast uppdaterad 4 maj 2023