Undantag från krav på Reach-registrering för återvunna ämnen

Innehållsförteckning:

Företag som tillverkar ett ämne i volymer över ett ton per år ska registrera ämnet enligt Reach-förordningen. För dig som är återvinnare finns ett undantag från kravet om registrering. Undantaget gäller under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Här hittar du information om undantaget och vad som krävs för att du ska kunna utnyttja det.

Om du tillverkar eller importerar ett ämne som sådant eller ingående i en blandning i EU/EES, i mängder över ett ton per år, ska du registrera ämnet enligt Reach-förordningen hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Kravet på registrering gäller också sådana ämnen eller blandningar som har tillverkats genom återvinning. Ämnen som inte är registrerade får som huvudregel inte tillverkas inom EU/EES eller släppas ut på marknaden.

Läs mer om registrering av ämnen enligt Reach-förordningen

Det finns ett undantag från registreringsplikten för ämnen som återvinns inom EU/EES. Undantaget finns i artikel 2.7 d i Reach-förordningen och gäller om det återvunna ämnet är detsamma som ett ämne som redan har registrerats enligt Reach. För att kunna utnyttja undantaget behöver du ha tillgång till information om ämnets farliga egenskaper och om hur det kan hanteras på ett säkert sätt, i enlighet med kraven på information i artikel 31 och 32 i Reach-förordningen.

Kom ihåg att även om du kan utnyttja undantaget för registrering av återvunna ämnen så gäller övriga kemikalieregler som vanligt. I Sverige använder vi ofta begreppet kemiska produkter när vi pratar om kemiska ämnen och blandningar. På vår hemsida hittar du mer information om vilka regler för kemiska produkter som kan gälla dig.

Läs mer om reglerna för kemiska produkter

Ditt återvunna ämne måste vara detsamma som ett ämne som redan har registrerats

För att kunna utnyttja undantaget från registrering behöver ditt återvunna ämne vara detsamma som ett ämne som redan har registrerats enligt Reach. Därför är det helt centralt att du kan fastställa det återvunna ämnets identitet. Du behöver till exempel veta vilka föroreningar som finns i ämnet och i vilken halt. Med föroreningar menas oavsiktligt tillsatta kemiska ämnen som inte fyller någon funktion i det återvunna ämnet.

Bedöm det återvunna ämnets så kallade likvärdighet

När du fastställt den kemiska identiteten på det återvunna ämnet kan du bedöma ämnets så kallade likvärdighet. Det gör du genom att tillämpa kriterierna i vägledningen om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP, som den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har publicerat. I bedömningen avgör du om det återvunna ämnet är så likt ett redan registrerat ämne att det kan betraktas som likvärdigt.

Här hittar du Echas vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Länk till annan webbplats.

Ta reda på om det återvunna ämnet redan har registrerats

För att ta reda på om ditt återvunna ämne har registrerats enligt Reach-förordningen kan du söka efter ämnet i databasen över registrerade ämnen hos Echa.

Här hittar du Echas databas över registrerade ämnen Länk till annan webbplats.

Du behöver ha tillgång till information om ämnets farliga egenskaper och säker hantering

För att kunna utnyttja undantaget från kravet om registrering i artikel 2.7 d i Reach-förordningen, behöver du också ha tillgång till information om ämnets eventuella farliga egenskaper och hur det ska hanteras på ett säkert sätt. Informationen ska motsvara den information som avses i artiklarna 31 och 32 i Reach-förordningen.

Exempel på sådan information kan vara:

 • Ett säkerhetsdatablad för det redan registrerade ämnet. Ett säkerhetsdatablad ska finnas för ämnet om det är klassificerat som farligt enligt CLP-förordningen eller om ämnet finns upptaget på EU:s kandidatförteckning.
 • Om det redan registrerade ämnet inte har ett säkerhetsdatablad, annan information som är tillräcklig för att användaren ska kunna hantera ämnet på ett säkert sätt.
 • Det redan registrerade ämnets registreringsnummer.

Läs mer om undantaget från kravet om registrering för återvunna ämnen i Echas vägledning

Echa har tagit fram en vägledning som gäller för avfall och återvunna ämnen. Här kan du hitta fördjupad information om undantaget från registreringsplikten i artikel 2.7 d i Reach.

Här hittar du Echas vägledning om avfall och återvunna ämnen Länk till annan webbplats.

Ämnesidentifiering – ta reda på vilka ämnen som finns i ditt återvunna material

I kemikalielagstiftningen Reach innebär begreppet kemiskt ämne mer än bara ämnet i dess rena form. Det innebär att även eventuella föroreningar och vissa tillsatsämnen kommer att vara en del av ämnet. För att kunna bestämma identiteten på ett ämne behöver du därför ha koll på vilka föroreningar och tillsatser som ingår i ämnet.

Generellt sett delas ämnen upp i två huvudgrupper:

 • Väldefinierade ämnen, det vill säga ämnen
  - med en huvudbeståndsdel som utgör mer än 80 viktprocent av ämnet, eller
  - med två eller fler huvudbeståndsdelar, där varje enskild beståndsdel utgör mellan 10 och 80 viktprocent av ämnet
 • UVCB-ämnen, det vill säga ämnen med okänd eller varierande sammansättning. UVCB är en förkortning av engelskans ”unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials” och betyder att ämnet har en okänd eller varierande sammansättning eller är ett biologiskt material.

För ämnen med en beståndsdel accepteras föroreningar i form av andra kemiska ämnen i upp till 20 viktprocent. Beståndsdelar som förekommer i det återvunna materialet i över 20 viktprocent betraktas i allmänhet som egna ämnen i en blandning.

Du behöver ha koll på farliga ämnen i ditt återvunna material

För att du som återvinnare ska kunna uppfylla informationskraven för ditt återvunna material behöver du veta vilka farliga ämnen som förekommer i ditt material och i vilken halt. Du behöver även ha koll på eventuella föroreningar som kan ingå. Vissa föroreningar kan ha sitt ursprung i själva avfallet och fyller inte någon funktion i det färdiga återvunna materialet. Ett exempel på en sådan förorening kan vara ett pigment i avfallet. Föroreningar kan även ha sitt ursprung i yttre faktorer som har tillkommit under livscykeln. Exempel på sådana föroreningar är olja och grus.

Observera att en förorening kan ha inverkan på hur ett ämne eller en blandning ska klassificeras enligt CLP-förordningen. På vår hemsida hittar du mer information om klassificering av kemiska produkter.

Läs mer om klassificering av kemiska produkter enligt CLP-förordningen

Sammansättningen av det återvunna materialet kan identifieras på olika sätt

Många återvunna material består av två eller flera ämnen och betraktas därför enligt Reach-förordningen som en blandning. Ett återvunnet material kan dock också ha kännetecken som är typiska för så kallade UVCB-ämnen. Det gör att ett återvunnet material kan definieras antingen som en blandning som består av flera ämnen eller som ett UVCB-ämne.

Det är du som återvinnare som bestämmer om du bör betrakta det återvunna materialet som en blandning eller som ett UVCB-ämne. I Echas vägledning om ämnesidentifiering och namngivning av ämnen hittar du mer information.

Läs mer om hur du identifierar ditt ämne i Echas vägledning om identifiering och namngivning av ämnen Länk till annan webbplats.

Tips på hur du kan identifiera vilka ämnen som ingår i det återvunna materialet

Det är du som återvinnare som ska ha koll på vad ditt återvunna material innehåller. Det kanske inte alltid är möjligt att utföra kemiska analyser av det återvunna materialet för att ta reda på vilka kemiska ämnen och föroreningar som materialet innehåller. Då kan en kartläggning av avfallsflödet vara en hjälp för att ta reda på vart avfallet kommer ifrån och vad det innehåller.

 • För rena eller homogena avfallsfraktioner eller väl avgränsade avfallsflöden kan du använda information från tillverkaren av den ursprungliga produkten och andra tillgängliga källor för att ta reda på kemiskt innehåll. Rena fraktioner kan exempelvis vara produktionsspill.
 • För blandade avfallsfraktioner, avfall av okänt ursprung eller för avfall som har genomgått ett komplicerat återvinningsförfarande, kan du behöva komplettera kartläggningen av avfallsflödet med kemiska analyser för att fastställa ämnesidentiteten.

Läs mer om farliga ämnen vid avfallshantering och återvinning i Naturvårdsverkets vägledning Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 18 mars 2024