Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

EU-kommissionen har beslutat om ett förnyat godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel till den 15 december 2022. Därför pågår nu en utvärdering om ytterligare förnyelse efter 2022. Samtidigt har regeringen föreslagit vissa begränsningar för användning som berör växtskyddsmedel med glyfosat.

Begränsningar för medel med glyfosat i Sverige

Regeringen har föreslagit ett förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, bland annat på tomtmark och på vissa allmänna platser. Förslaget kommer att beröra växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och som är godkända för användning i dessa områden.

Läs mer om regeringens förslag till förbud mot växtskyddsmedel i vissa områden.

Kemikalieinspektionen har även sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige har växtskyddsmedel med glyfosat sedan länge inte fått användas före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner är kraftigt utspädda blandningar, vilket minskar exponeringen för de som använder medlen. För användningen gäller särskilda villkor om skyddsavstånd till brunnar och vattendrag.

Godkännande av ämnet glyfosat inom EU

För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det först vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordninglänk till annan webbplats. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsalänk till annan webbplats, genomför en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen, men beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen.

År 2017 föreslog EU-kommissionen att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i ytterligare fem år. Förslaget fick stöd av en kvalificerad majoritet av EU:s medlemsländer efter omröstning. Det innebar att glyfosat fick ett förnyat godkännande i ytterligare fem år fram till den 15 december 2022. Sverige som medlemsland deltog i EU-kommissionens process för godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel.

Läs mer om förnyelsen av glyfosat 2017 på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

År 2019 lämnade ett konsortium bestående av nio företag in en ansökan om förnyat godkännande för glyfosat efter 2022. Omprövning av godkännandet för glyfosat kunde därmed starta den 15 december 2019. EU:s medlemsländer har kommit överens om att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern gemensamt ska ansvara för utvärderingen av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Ländernas arbete med utvärderingen kan följas på EU-kommissionens webb. 

De fyra länderna ska vara klara med sin gemensamma utvärdering till den 15 juni 2021. Under den pågående utvärderingen finns det inte möjlighet att ta emot synpunkter eller ytterligare uppgifter från tredje part. När utvärderingen är klar skickas den till EU-kommissionen samt de europeiska myndigheterna ECHA och EFSA för granskning och publicering. Efter att EFSA och ECHA har publicerat sin rapport bjuder de in till samråd. Då kommer det finnas möjlighet för tredje part samt övriga medlemsländer att lämna synpunkter och information. Inbjudan till samråd förväntas ske till hösten 2021.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet om nästa utvärdering av glyfosat

Läs mer om glyfosat på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om utvärderingsgruppens arbete på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Medel med glyfosat godkända i Sverige

Varje växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste vara godkänt i varje land där det ska användas. Det är Kemikalieinspektionen som beslutar om godkännanden för växtskyddsmedel som ska användas i Sverige.

Glyfosat som verksamt ämne har fått ett förnyat godkännande till den 15 december 2022. Därför finns det möjlighet att förnya godkännanden för medel som innehåller glyfosat som längst till den 15 december 2023. De företag som är innehavare av produktgodkännanden har kunnat ansöka om förnyade godkännanden för sina produkter.

I avsnitten nedan framgår vad som gäller för enskilda medel. Mer information om besluten för enskilda medel, till exempel ändrade användningsvillkor, hittar du i vårt bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats.

Förnyade produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om förnyat produktgodkännande för tre produkter. De förnyade produktgodkännandena gäller till den 15 december 2023. Produkterna får nya registreringsnummer och till viss del ändrade användningsvillkor. Det betyder att produkter med äldre registreringsnummer ska fasas ut. Anståndsperioderna för utfasning av produkter med äldre registreringsnummer är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande.

Produkter som fått förnyat produktgodkännande med nytt registreringsnummer

Produkt­namn

Registrerings­nummer

Nytt produkt­namn

Nytt registrerings­nummer

Barclay Gallup Hi-Aktiv

4811

Gallup Hi-Aktiv

5517

Barclay Gallup Biograde 360

4812

Gallup Biograde 360

5518

Glypper

5043

-

5519

Nya produktgodkännanden

Under år 2019 och 2020 har det beslutats om nya godkännanden för produkterna Credit Xtreme med registreringsnummer 5602, Gallup 360-K med registreringsnummer 5550 och KRYPT 540 med registreringsnummer 5551. De innehåller alla glyfosat som verksamt ämne och är godkända till den 15 december 2023.

Administrativa förlängningar

För de flesta produkter med tidigare produktgodkännanden blev inte utvärderingarna klara innan godkännandena löpte ut. För de produkterna har istället godkännandena blivit administrativt förlängda. Eftersom utvärderingarna fortfarande inte är klara har produktgodkännandena återigen blivit administrativt förlängda fram till den 31 oktober 2021. Administrativ förlängning innebär att det tidigare produktgodkännandet och dess användningsvillkor fortsätter att gälla.

Produkter som har administrativ förlängning

Produkt­namn

Registrerings­nummer

Administrativ förlängning till och med

Roundup Ultra

3937

2021-10-31

Roundup Q

4562

2021-10-31

Roundup Terrace

4996

2021-10-31

Roundup Flex

5065

2021-10-31

Roundup Gel

5066

2021-10-31

Glyphomax 480

5109

2021-10-31

Roundup E

5118

2021-10-31

Roundup PowerMax

5296

2021-10-31

Roundup Flick

5297

2021-10-31

Roundup Gel Max

5305

2021-10-31

Roundup Plug

5359

2021-10-31


Godkännanden som upphör

För produkterna Glypro Bio och Glyphomax Bio, som hade en administrativ förlängning till 2021-03-31, har företagen valt att återta sina ansökningar om förlängt godkännande.

För produkterna Jablo (inklusive Spectra PHT-0011-4972) och Roundup Gold ST, som var administrativt förlängda till 31 juli 2020, valde företagen att återta sin ansökan om förlängt godkännande.

För produkten Envision, som var administrativt förlängd till 31 december 2019, valde företaget att återta sin ansökan om förnyat produktgodkännande.

För sju produkter med glyfosat valde företagen redan från början att inte ansöka om förnyat produktgodkännande.

Kemikalieinspektionen har därför beslutat om anståndsperioder för utfasning av samtliga ovanstående produkter. Anståndsperioderna är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande. I tabellen nedan ser du vilka tider som gäller för varje enskild produkt.

Produkter med godkännanden som upphör och fasas ut

Produkt­­namn

Registrerings­­nummer

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Glypro Bio

4753

2021-06-30

2022-06-30

Glyphomax Bio

4457

2021-06-30

2022-06-30

Jablo

Gäller även för Spectra, som har ett parallell­handels­tillstånd

4972

2021-01-31

2022-01-31

Roundup Gold ST

4969

2021-01-31

2022-01-31

Envision

4490

2020-06-30

2021-06-30

Roundup G

4036

2019-07-01

2020-07-01

Kvick Down Bio

4367

2019-07-01

2020-07-01

Glyfonova Bio

4471

2019-07-01

2020-07-01

Touchdown Premium

4472

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio Spray

Gäller även för Keeper Total S som har parallell­handels­tillstånd och för Combat Spray som är ett ytterligare namn.

4489

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio

Gäller även för Keeper Total K som har parallell­handels­tillstånd och för Combat som är ett ytterligare namn.

4504

2019-07-01

2020-07-01

Resolva Weedkiller

5244

2019-07-01

2020-07-01

Clinic Up, som har ett parallell­handels­tillstånd knutet till Barclay Gallup Biograde 360, reg nr 4812, fasas också ut

-

2019-07-01

2020-07-01


Användning av glyfosat i Sverige

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörd. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige, de flesta är bara för yrkesmässig användning men några får även användas av privatpersoner. År 2017 var försäljningen av glyfosat i Sverige 485 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.

Senast uppdaterad 10 mars 2021