Produkter med kaliumfosfit

Innehållsförteckning:

Produkter som består av eller innehåller avsiktligt tillsatt kaliumfosfit och som används i växtskyddande syfte ska vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få släppas ut på marknaden och användas i Sverige. Kemikalieinspektionen anser att produkter med kaliumfosfit har en växtskyddande effekt mot svampangrepp och inte verkar som ett gödselmedel.

Vad är kaliumfosfit?

Kaliumfosfit, eller kaliumfosfonat som det också heter, är ett kemiskt ämne som är godkänt inom EU för att få användas som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel med kaliumfosfit skyddar växter mot svampangrepp. Flera andra fosfitsalter antas ha liknande egenskaper som kaliumfosfit. Fosfit ska inte förväxlas med växtnäringsämnet fosfat.

Produkter som innehåller kaliumfosfit betraktas som växtskyddsmedel

Kaliumfosfit har en påvisad verkan mot svampangrepp och det är tveksamt om ämnet verkar som ett växtnäringsämne. Därför är Kemikalieinspektionens bedömning att produkter som består av eller innehåller kaliumfosfit/fosfonat är att betrakta som växtskyddsmedel och endast får släppas ut på marknaden och användas om de är godkända som ett sådant. I en ny EU-förordning för EU-gödselmedel finns dessutom en skrivning om att fosfonater inte avsiktligt får tillsättas någon EU-gödselprodukt samt att oavsiktlig förekomst av fosfonat inte får överstiga 0,5 viktprocent.

Notera att även produkter som har funktion både som växtnäring och växtskyddsmedel omfattas av EU:s växtskyddsmedelsförordning. Det innebär att sådana produkter betraktas som växtskyddsmedel och ska vara produktgodkända för att få släppas ut på marknaden.

Läs mer om och hitta till EU:s nya förordning för EU-gödselmedel

Tillsynsprojekt av golfbanor

I ett tillsynsprojekt som var gemensamt mellan Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen har det kommit fram att det är vanligt att produkter som innehåller kaliumfosfit används på golfbanor. Produkterna anses användas som gödselmedel och är inte godkända för användning som växtskyddsmedel. Myndigheternas gemensamma bedömning är dock att produkternas effekt är mot svampangrepp och att gödseleffekten är tveksam. I projektet var budskapet därför att för att få sälja och använda sådana produkter måste de först vara godkända som ett växtskyddsmedel av Kemikalieinspektionen.

Vid tillsynen rapporterade kommuner in de aktuella produkterna till Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen kommer att kontakta berörda ansvariga företag inom ramen för sin tillsyn.

Utvärderingen av projektet är klar och visar att det har lett till enhetlig och ökad kunskap om hållbar användning av växtskyddsmedel på golfbanor. Resultaten visar att kunskaperna om användning av växtskyddsmedel generellt sett är goda hos de golfbanor som ingick i projektet. Samtidigt visade sig golfbanorna ha svårare att uppfylla vissa regler om användning av växtskyddsmedel, däribland kravet att använda växtskyddsmedel ska vara godkända.

Läs mer om projektet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information till golfbanor med anledning av resultaten från tillsynen Länk till annan webbplats.

Läs rapporten: Nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 mars 2022