Pyralider

Innehållsförteckning:

Pyralider är verksamma ämnen i växtskyddsmedel. De används i lantbruket för att bekämpa ogräs. Under de senaste åren har framför allt fritidsodlare rapporterat om växtskador orsakade av pyralidrester. Problemet har uppstått när de använt gödsel och växtrester från lantbruket i sina odlingar.

Pyralidrester kan orsaka problem i känsliga grödor

Pyralider är verksamma ämnen som används i växtskyddsmedel för att bekämpa ogräs i många av de vanligaste lantbruksgrödorna, som stråsäd, vall, oljeväxter (raps och rybs) och sockerbetor. Ämnena orsakar inte skador på de här grödorna.

Vissa andra växter, till exempel potatis, tomat och baljväxter, är däremot mycket känsliga för pyralider och kan skadas vid nivåer långt under de som behövs för att bekämpa ogräs. Det här kan ställa till problem när växtrester och gödsel som innehåller rester av pyralider används i odlingar utanför lantbruket.

I gruppen pyralider ingår bland annat ämnena klopyralid, aminopyralid och pikloram. Växtskyddsmedel med pyralider har varit godkända i Sverige sedan 1960-talet. Klopyralid, som började användas 1987, är den pyralid som idag används i störst mängd.

De senaste åren har trädgårdsodlare rapporterat att deras odlingar av tomater och andra trädgårdsväxter fått skador av den typ som pyralider kan ge. Analyser av gödningar och stallgödsel har visat att de i många fall innehållit pyralider i låga nivåer. De här nivåerna ger inte upphov till hälsoskadliga resthalter, men om grödan är ett känsligt växtslag kan både dess tillväxt och överlevnad påverkas kraftigt.

Pyralider verkar genom att efterlikna växthormonet auxin och påverkar på så sätt bland annat växternas celldelning och tillväxt. Så länge pyraliderna är bundna i växtmaterial är nedbrytningen låg och de kan också passera genom djurens matsmältning utan att brytas ner. Det gör att de kan finnas kvar som rester i gödsel. I marken bryts pyraliderna ned av mikroorganismer.

Så godkänns växtskyddsmedel

Innan växtskyddsmedel godkänns inom EU bedöms bland annat riskerna för hälsa och miljö liksom medlens effektivitet och deras påverkan på växter och växtprodukter på platsen där de sprids. Bedömningen styrs av EU:s växtskyddsmedelsförordning. Först utvärderas det verksamma ämnet som finns i växtskyddsmedlet och godkänns på EU-nivå. Därefter ska varje växtskyddsmedel som innehåller ämnet godkännas av de länder där företaget vill sälja produkten.

Villkor för att skydda känsliga grödor

När ett verksamt ämne fått ett förnyat ämnesgodkännande på EU-nivå så ska medlemsländerna alltid göra en förnyad bedömning av de växtskyddsmedel där det verksamma ämnet ingår. Det verksamma ämnet klopyralid fick ett förnyat ämnesgodkännande av EU-kommissionen år 2021. Då uppmanade kommissionen medlemsländerna att ta hänsyn till problematiken med överföring av resthalter av klopyralid via kompost eller gödsel i samband med att de godkänner växtskyddsmedel med ämnet. Det kan medlemsländerna göra genom att till exempel besluta om användningsvillkor för enskilda växtskyddsmedel, och på så sätt minska risken för skador på känsliga grödor.

I Sverige har växtskyddsmedel som innehåller ämnet aminopyralid sedan tidigare villkor som innebär att ”halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.” Detta villkor gavs när medlen först introducerades i Sverige. I mars 2023 har det första växtskyddsmedlet med klopyralid fått sitt godkännande förnyat med strängare användningsvillkor.

Läs mer om godkännande av verksamma ämnen - Kemikalieinspektionen

Läs mer här om processen för att förnya produktgodkännanden

Läs mer i vår nyhet 2 mars 2023 - Växtskyddsmedel med klopyralid får strängare villkor Länk till annan webbplats.

Pyralider i produkter baserade på organiskt material

Rester av pyralider har hittats i flytande och i pelleterade gödningar baserade på växtrester från lantbruket, i säckad djurgödsel och i jord som innehåller djurgödsel. Resterna hittades både i produkter från Sverige och i importerade produkter. Man har även funnit pyralider i stallgödsel som tagits direkt från gårdar, där det kan ha hamnat både via behandlat foder och via halmströ. Det är bara produkter som innehåller eller baseras på växtrester från behandlade grödor eller djurgödsel som kan innehålla rester av pyralider.

Hos Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) kan du hitta en rapport från den utredning som fritidsodlarna gjort, och som baseras på material som FOR har samlat in från drabbade fritidsodlare under 2020 och 2021.

Läs mer i FOR:s rapport, Rester av bekämpningsmedel i växtnäring. Länk till annan webbplats.

Produktkrav på gödsel

För gödselprodukter som gödningar, jordförbättringsmedel med flera krävs ingen förhandsgranskning eller godkännande i Sverige innan de får sättas ut på marknaden, och det finns få detaljerade regler för vad produkterna får innehålla. Det som finns är bland annat en svensk nationell regel om högsta tillåtna halt av tungmetallen kadmium. I övrigt så gäller de generella reglerna för kemiska produkter för de flesta av produkterna, utom stallgödsel. Om produkten är baserad på animaliska råvaror kan Jordbruksverket ha regler för att hindra smittspridning.

Det finns möjlighet till frivillig certifiering inom EU av gödselprodukter, som då ska uppfylla vissa krav, bland annat gränsvärden för innehåll av skadliga ämnen.

Läs mer om frivillig certifiering av EU-gödselprodukter enligt (EU) nr 2019/1009

Senast uppdaterad 2 mars 2023